Техніко-економічна характеристика дільниці. Розрахунок тиристора Т 165

Страницы работы

Фрагмент текста работы

1.  Техніко-економічна характеристика дільниці

Виробнича програма (план виробництва та реалізацій продукції) це система адресних завдань з виробництва та реалізації продукції споживачем в установленій номенклатурі, асортименті якості та термінами постачання згідно з договорами поставок.

Виробнича програма включає показники обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. Номенклатура – це перелік різних видів продукції. Асортимент – це різновидність виробів в межах даної номенклатури.

Виходячи з попиту споживачів з урахуванням матеріально-технічного забезпечення сировиною та іншими видами ресурсів річний обсяг випуску тиристорів типу Т165 планується в кількості                штук.

1.1   Визначення різновидів основного та допоміжного технологічного устаткування.

Характеристика основного та допоміжного технологічного устаткування для проведення операцій на дільниці фотолітографії при виготовленні структур типу Т 165 представлена в таблиці 1.

Таблиця 1 – Назва та характеристика обладнання

Найменування обладнання

Потужність

Розмір,мм

Вартість,грн.

Установка підготовки

Установка нанесення фоторезисту

Шафа сушильна

Установка експонування

Мікроскоп стереоскопічний

Установка хімобробки

Піч конвеєрна терморадіаційна

Установка контролю

Бокс травильний

Установка фінішної очистки деіонізованої води

Шафа для зберігання агресивних рідин

Вимірювач питомого опору цифровий

1.2   Основні види виробничих процесів

Основні виробничі операції технологічного процесу фотолітографії при виготовлені структур тиристора типу Т165 представлена в таблиці 2.

Таблиця 2 – Основні виробничі операції

Найменування операції

Норма часу, год

Розряд робітників

Годинна тарифна ставка

1.  Підготовка

0,007

4

8,17

2.  Нанесення ФП-383

0,082

5

9,87

3.  Низькотемпературна обробка

0,010

3

7,83

4.  Експонування 1

0,105

5

9,87

5.  Проявлення 1

0,062

5

9,87

6.  Високотемпературна обробка 1

0,010

3

7,83

7.  Контроль 1

0,033

5

9,87

8.  Захисна обробка сторін

0,104

4

8,17

9.  Селективне травлення

0,033

5

9,87

10.  Зняття в плазмі

0,127

5

9,87

11.  Нанесення фоторезисту

0,098

5

9,87

12.  Низькотемпературна обробка 2

0,010

3

7,83

13.  Експонування 2

0,268

5

9,87

14.  Проявлення 2

0,033

5

9,87

15.  Високотемпературна обробка 2

0,010

3

7,83

16.  Контроль 2

0,033

5

9,87

17.  Ретушировка

0,026

5

9,87

18.  Травлення мези

0,500

5

9,87

19.  Зняття фоторезисту

0,033

5

9,87

20.  Контроль 3

0,039

5

9,87

Всього:

1,623

3.  Розрахунок тиристора Т 165

Розрахунок тиристора передбачає наступну послідовність:

-  розрахунок питомого опору вихідного кремнію;

-  розрахунок параметрів p-n-p-n структур;

Вихідні дані для розрахунку тиристора Т 165 наведені в таблиці 3

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку

Назва та позначання параметра

Величина

1.

Імпульсна напруга, що повторюється, UDRM ,B

1500

2.

Глибина залягання p-n переходу j1, Xj1,мкм

76

3.

Глибина залягання p-n переходу j2, Xj2,мкм

20

4.

Довідниковий коефіцієнт К1

1,2

5.

Довідниковий коефіцієнт К2

3

Розрахунок питомого опору вихідного кремнію.

Розраховуємо напругу лавинного пробою p-n переходу UBR , В

UBR = UDRM /0,75,

UBR = 1500/0,75 = 2000

Питомий опір вихідного кремнію обчислюємо за наступною формулою, pn , Омсм

                                        pn = 6*10-4* UBR*[ln(1,2* UBR)]2           

pn = 6*10-4*2000*[ln(1,2*2000)]2 = 75

Для тиристора на імпульсну напругу, що повторюється 1500 В значення питомого опору вихідного кремнію дорівнює 75 Ом۰см.

Розрахунок параметрів p-n-p-n структури

Розрахунок параметрів p-n-p-n структури починається з розрахунку товщини шару об'ємного заряду колекторного переходу в n-базі, яка визначається за наступною формулою:

Won=0,52*√ρn* UBR

Won=0,52*√75*2000=201

Глибини залягання переходів j1 та j2 для тиристора Т 165 складають 76 мкм та 20 мкм відповідно. Ефективна товщина бази тиристора у відкритому стані при високих щільностях струму змінюється.

Розраховуємо зміну ефективної товщини бази ∆W, мкм:

∆W = Xj1+ Xj2 - 50

∆W = 76 + 20 – 50 = 46

Знаходимо товщину n-бази Wn,мкм:

Wn = (1,2*К2* Wоn+∆W*Arch K1) / (1,2*3 – Arch K1),

де Arch K1 = 0,6224

Wn = (1,2*3* 201+46*Arch 1,2) / (1,2*3 – Arch 1,2) = 249

Визначаємо час життя дірок τp , мкм:

τp = (Wn + ∆W/125)2

τp  (249 + 46/125)2 = 62184,40

 Розраховуємо загальну товщину кремнієвої структури WSi, мкм:

WSi = Wn + Xj1 + Xj2

WSi = 249 + 76 + 20 = 345

2.  Організація та економіка підприємства

2.1  Трудомісткість та кількість робочих місць

Визначаємо програму запуску виробів (),шт:

 ;

де  - річна програма випуску виробів, шт.

 - коефіцієнт виходу придатних.

Nзап = 1500/0,83 = 1808

Визначаємо трудоємність річного обсягу виготовлення за операціями (Тзап):

Тзап = (tшт  * Nзап ),

де tшт – норма часу на виготовлення 100 виробів, год.

Тзап1 = (0,011 * 1500) / 100 = 0,199

Аналогічно виконуємо розрахунки по інших операціях.

Обчислюємо загальну трудоємність річного обсягу виготовлення за операціями (Тзаг.):

Тзаг. = Тдов. + Тзап  ,

де Т дов. – трудоємність довантаження операції до нормативного коефіцієнту, яка визначається за формулою:

Т дов =  (Fеф – Тзап) * К,

де К – коефіцієнт довантаження (0,8 – 0,95);

Fеф – ефективний фонд часу роботи обладнання, який визначається за формулою:

Fеф = [(Дк-Дв-Дсв) * tзм-tп.св] * Крем * h,

де Дк-Дв-Дсв – дні календарні, вихідні, святкові;

tзм – тривалість зміни, 8 годин;

tп.св – кількість годин перед святкових скорочень робочого дня, год;

Крем – коефіцієнт ремонту обладнання (0,88 – 0,96);

h – кількість змін на добу.

Fеф = [(365 – 105 – 9) * 8 – 4] * 0,92 * 1 = 1843,68

Тдов1 = (1843,68– 0,199) * 0,9 = 1659,13

Тзаг1 = 1659,13 + 0,199 = 1659,33

Визначаємо розрахункову кількість робочих місць (Вроз), шт

Вроз =Тзаг / (Fеф * КВН) ,

Вроз1 = 1659,33 / (1843,68 * 1) = 0,9

Обчислюємо коефіцієнт завантаження обладнання

Кз =Вроз /Вприйн ,

де Вприйн – прийнята кількість робочих місць за операцією, шт.

Кз = 0,9/1 = 0,9

2.3 Чисельність працівників дільниці

Потреба в кадрах планується з програми випуску на даному підприємстві. Розрахунки проводяться за категоріями працюючих (робітники, керівники, спеціалісти службовці), а по кожній з них – за професіями, спеціальностями, розрядами.

Чисельність основних робітників визначають за формулою

Похожие материалы

Информация о работе