Закон теплового випромiнювання (Домашнє завдання № 2 із 50 питань), страница 3

40)  При переході від термодинамічної температури T1 до температури T2 довжина хвилі  lmax, яка відповідає максимуму спектральної густини енергетичної світності чорного тіла зменшується у 1,49 раз. У скільки разів при цьому збільшиться площа окреслена графіком спектральної густини енергетичної


світності rl,T чорного тіла.

41)  Мідну кульку діаметром d = 1,2 см помістили у відкачану посудину. Температура стінок посудини підтримується близькою до абсолютного нуля. Початкова температура кульки T0 = 300 К. Знайти через який час температура кульки зменшиться у h = 2,0 рази, якщо поверхню кульки вважати абсолютно чорною.

42)  Порожнина об’ємом v = 1,0 л заповнена тепловим випромінюванням при температурі T = 1000 К. Найти теплоємність цього випромінювання.

43)  Знайти температуру повністю іонізованої водневої плазми густиною r = 0,10 г/см3, при якій тиск теплового випромінювання дорівнює газокінетичному тиску частинок плазми. Мати на увазі, що тиск теплового випромінювання , де u – об’ємна густина енергії випромінювання. Вважати, що при високих температурах речовина підкоряється рівнянню стану ідеальних газів.

44)  Два тіла однакової форми та розмірів нагріті до початкової температури T0, ізольовані одне від другого та поміщені у вакуум. Одне зроблене із скла, друге із граніту. На малюнку зображені залежності температур тіл, які охолоджуються від часу. Яка із кривих відповідає склу, яка граніту?

45)  Випромінююча здатність деякого гіпотетичного тіла задається функцією

де p – стала. Знайти енергетичну світність R тіла.

46)  За допомогою формули Віна , де  – функція довільного вигляду, показати, що частота w, яка відповідає максимуму функції  пропорційна T.

47)  У скільки разів зменшиться температура мідної кульки діаметром d = 1,2 см за час t = 3 години, якщо початкова температура кульки T0 = 300 К, кулька була поміщена у відкачану посудину, в якій підтримується температура близька до абсолютного нуля. Поверхню кульки вважати абсолютно чорною.

48)  Яку густину має повністю іонізована воднева плазма при температурі T = 1·107 К, якщо тиск теплового випромінювання дорівнює газокінстичному тиску частинок плазми. Мати на увазі, що тиск теплового випромінювання , де u – об’ємна густина енергії випромінювання. Вважати, що при високих температурах речовина підкоряється рівнянню стану ідеальних газів.

49)  Найти температуру теплового випромінювання, що заповнює порожнину об’ємом v = 1,0 л, якщо відомо, що теплоємність цього випромінювання с = 3 нДж/К.

50)  У посудину, температура стінок якої підтримується близькою до абсолютного нуля помістили мідну кульку діаметром d = 1,2 см. Через час t = 3 години температура кульки зменшується у h = 2,0 рази. Яка початкова температура кульки, якщо поверхню кульки вважати абсолютно чорною.

ІІІ семестр

индивидуальное задание №2

«Тепловое излучение»

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50

ІІІ семестр

индивидуальное задание №2

«Тепловое излучение»

варианта

Номера задач

I

II

III

IV

V

1

1

11

21

31

41

2

2

12

22

32

42

3

3

13

23

33

43

4

4

14

24

34

44

5

5

15

25

35

45

6

6

16

26

36

46

7

7

17

27

37

47

8

8

18

28

38

48

9

9

19

29

39

49

10

10

20

30

40

50