Тестові питання та завдання з дисципліни "Управління персоналом". Контрольні точки № 1-3, страница 2

14.  Інформаційні технології управління розвитком персоналу організації.

Контрольні завдання

1.  Что такое документационное обеспечение системы управления персоналом?

2.  Перелічить основні види кадрової документації, з якими працює кадрова служба.

3.  Розробіть організаційно-економічні заходи, реалізація яких дозволить досягти довгострокові цілі з напрямку діяльності служби управління персоналом: забезпечення персоналом, реалізація трудового потенціалу, розвиток трудового потенціалу.

4.  Необхідно скласти оперативний план роботи з персоналом в конкретній організації. Одним з розділів цього плану є розділ „Планування притягнення персоналу”. Аналіз показав, що організації потрібен додатковий персонал. Визначте, за рахунок яких внутрішніх та зовнішніх джерел передбачається забезпечити потребу в персоналі, розкрийте переваги та недоліки джерел.

5.  Розробіть штатний розклад для конкретної організації. Наведіть приклад документу „Штатний розклад організації”.

6.  Складіть схему документообігу підрозділу служби управління персоналом конкретної організації, на якій вказується склад підрозділів та назви документів, інформації, яка аналізується.

7.  Розробіть алгоритм розрахунку стажу співробітника організації.

8.  Проведіть аналіз тестів, які використовуються при добиранні персоналу організації.

9.  Наведіть та проаналізуйте активні та пасивні способи покриття потреби в персоналі фабрики кондитерських виробів.

10.  Молодий спеціаліст закінчує ВНЗ за спеціальністю „Інформаційні управляючі системи і технології”. Йому пропонують роботу в декількох організаціях, кожна з яких має різні можливості задовольняння потреб, які склалися у молодого спеціалісту. Яким ціннісним орієнтаціям віддасть перевагу молодий спеціаліст у виборі своєї майбутньої роботі? Проранжуйте їх, використовуючи метод порівнянь за парами. Ціннісні орієнтації такі: добре заробляти; отримувати відпустку в зручний час; працювати в нормальних санітарно-гігієнічних умовах; працювати в дружному колективі; отримати житло або покращити житлові умови; підвищити свою професійну майстерність; Найповніше використовувати здібності та уміння; отримати громадське визнання за свої трудові досягнення; приймати активну участь в управлінні виробництвом; мати надійне робоче місце; влада та вплив (право приймати рішення); переміщення по службі; відповідність інтересів на роботі та зовні; Спілкування з цікавими, ерудованими колегами; мати спокійну роботу з чітко визначеним колом обов’язків; мати добре забезпечення старості.

11.  Розробити форму анкети кандидата на вакантну посаду з указівкою тих реквізитів, які (як рахую організація0 дадуть найбільш повну уяву про претендента ще до особистої зустрічі з ним.

12.  Визначити рівень текучості кадрів на підприємстві.

КОНТРОЛЬНА ТОЧКА №3

Контрольні питання

1.  Механізм створення єдиного інформаційного простору системи управління організацією і підсистеми управління персоналом.

2.  Інформаційне забезпечення систем управління персоналом.

3.  Технічне забезпечення систем управління персоналом.

4.  Технології діяльності з управління персоналом на базі використання базових пакетів прикладних програм.

5.  Аналіз програмних продуктів з управління персоналу. Тенденції розвитку програмних продуктів з управління персоналом.

6.  Категорії автоматизованих систем для управління персоналом.

7.  Функціонально-орієнтовані та інформаційно-орієнтовані системи управління персоналом.

8.  Облікові кадрові системи.

9.  Експертні системи в управлінні персоналом.

10.  Тестові системи.

11.  Системи електронного документообігу.

12.  Системи розрахунку заробітної платні.

13.  Організація робочого місця та використання робочого часу. Поняття і види робочих місць, їх раціональна організація.

14.  Організаційні ефекти, які отримує організація при впровадженні автоматизованих систем управління персоналом.

15.  Економічні ефекти, які отримує організація при впровадженні автоматизованих систем управління персоналом.

16.  Соціальні ефекти, які отримує організація при впровадженні автоматизованих систем управління персоналом.

Контрольні завдання

1.  Поясніть назву „електронний документообіг”, наведіть приклади для конкретної організації.

2.  Обґрунтуйте вибір програмних та технічних засобів для підготовки та проведення документообігу в системі управління персоналом організації.

3.  Проведіть аналіз СУБД, які є основою абсолютної більшості HR-систем.

4.  Проаналізуйте відомі програмні продукти, які забезпечують електронний документообіг.

5.  Розробіть склад підсистеми „Інформаційне забезпечення” системи управління персоналом ВНЗ.

6.  Розробіть склад типової облікової кадрової системи .

7.  Розробіть структуру комплексу технічних засобів системі управління персоналом великої організації.

8.  Перелічить задачі, які відносяться до задач підбору та найму кадрів. Які класи програмних продуктів можуть бути використовуватися для вирішення цих задач?

9.  Перелічить основні критерії вибору HR-системи.