Тестові питання та завдання з дисципліни "Управління персоналом". Контрольні точки № 1-3

Страницы работы

Содержание работы

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

доцент Васильцова Н.В.

кафедра ІУС, 3 курс

КОНТРОЛЬНА ТОЧКА №1

Контрольні питання

1.  Еволюція менеджменту людських ресурсів. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами. Теорія людського капіталу.

2.  Кадрова політика підприємств як елемент управління персоналом. Суть і завдання кадрової політики.

3.  Елементи кадрової політики та їх характеристика. Напрями кадрової політики.

4.  Оцінка вибору кадрової політики. Інформаційні технології формування кадрової політики.

5.  Склад і структура персоналу. Особливості людських ресурсів як об’єкту управління.

6.  Проблеми автоматизації управління персоналом організації.

7.  HR-системи (Human Resource Systems - автоматизированных систем управления персоналом). Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом.

8.  Етапи розвитку управління персоналом.

9.  Концепція управління персоналом.

10.  Принципи управління персоналом.

11.  Методи управління персоналом.

12.  Система управління персоналом (СУП).

13.  Формування цілей, функцій управління персоналом.

14.  Функціональні підсистеми системи управління персоналом.

15.  Принципи побудови системи управління персоналом.

16.  Методи аналізу та побудови СУП. Типи забезпечення СУП.

17.  Організаційна структура управління персоналом. Служби управління персоналом.

Контрольні завдання

1.  Перелічить основні задачі служби управління персоналом організації. Надайте приклади основних задач управління персоналом в організаціях, які відрізняються за розмірами.

2.  Перелічить та проаналізуйте особливості функціонування служби управління персоналом великої, середньої та малої організації.

3.  Опишіть основні варіанти видозміни структури служб управляння персоналом в залежності від особливостей організації (розміру, фінансових можливостей та ін.).

4.  Перелічить методи управління персоналом машинобудівельного підприємства. Надайте приклади використання цих методів.

5.  Проаналізуйте особливості побудови системи управління персоналом в організаціях різних організаційних форм.

6.  Чим відрізняється в теперішній час склад функцій кадрових служб вітчизняних та зарубіжних організацій? Опишіть склад функцій.

7.  Проаналізуйте функції підсистем системи управління персоналом поліграфічного комбінату.

8.  Розробіть та опишіть організаційну структуру системи управління персоналом вищого навчального закладу. Складіть схему організаційної структури.

9.  На основі місії (мети) конкретної організації (за вибором), враховуючи характеристики організації, сформулюйте мету управляння персоналом шляхом побудови „дерева” цілей за понятійною (аспектною) чи факторною ознакою декомпозиції.

10.  На базі багаторівневого „дерева” цілей визначте функції з управління персоналом. Визначте функції, які вже виконувались, та нові функції, пов’язані з розвитком організації та її персоналу, створенням філіалів, а також нових галузей діяльності. Ці функції закріпіть за підрозділами, які складають систему управління персоналом, або запропонуйте створити нові підрозділи.

11.  Розробляється організаційний проект систем управління великою організацією в умовах реструктуризації. Передбачається істотно перебудувати й систему управління персоналом організації. Побудуйте схему організаційної структури системи управління персоналом з урахуванням того, що організація має увесь набір функціональних підрозділів, які складають службу управління персоналом. Функції окремих підсистем можуть виконуватися декількома функціональними підрозділами.

12.  Створюється нова комерційна організація. В апарат управління пропонується включити такі функціональні підрозділи: юридичний відділ, відділ безпеки, канцелярію, фінансово-економічний відділ, відділ соціально-побутового обслуговування, відділ управління персоналом, лабораторію соціологічних досліджень, бухгалтерію, другий відділ. Необхідно спроектувати функціональне розподілення праці в процесі виконання відділом управління персоналом функцій за допомогою побудови схеми взаємозв’язків цього відділу з іншими підрозділами апарату управління організацією.

13.  На підставі типової структури посадової інструкції складіть посадову інструкцію менеджера з персоналу.


КОНТРОЛЬНА ТОЧКА №2

Контрольні питання

1.  Формування й розвиток персоналу.

2.  Методи визначення потреб персоналу. Види планів з питань персоналу.

3.  Тести, які використовуються при добиранні персоналу організації.

4.  Інформаційні технології кадрового планування.

5.  Методи оцінки персоналу.

6.  Інформаційні технології оцінки праці й результатів діяльності персоналу організації.

7.  Зміст, методи й процедури комплексної оцінки персоналу. Модель оцінки працівників та їх праці.

8.  Досвід зарубіжних підприємств з питань оцінки персоналу

9.  Мотивація персоналу.

10.  Оплата й мотивація персоналу.

11.  Управління мотивацією персоналу.

12.  Управління кар’єрою в організаціях.

13.  Інформаційні технології управління кар’єрою.

Похожие материалы

Информация о работе