Ознайомлення з послідовністю дій при завантажені ОС. Анализ коду завантаження, що знаходиться в BIOS, в головному секторі завантаження та в секторі завантаження розділу, страница 3

6000:10C1 BB0005        MOV   BX,0500                           

6000:10C4 8B16527C      MOV   DX,[7C52]                          

6000:10C8 A1507C        MOV   AX,[7C50]                         

6000:10CB E89200        CALL  1160                              

6000:10CE 721D          JB    10ED                              

6000:10D0 B001          MOV   AL,01                              

6000:10D2 E8AC00        CALL  1181                              

6000:10D5 7216          JB    10ED                              

6000:10D7 8BFB          MOV   DI,BX                             

6000:10D9 B90B00        MOV   CX,000B                            

6000:10DC BEE67D        MOV   SI,7DE6                           

6000:10DF F3            REPZ                                    

6000:10E0 A6            CMPSB                                   

6000:10E1 750A          JNZ   10ED                               

6000:10E3 8D7F20        LEA   DI,[BX+20]                        

6000:10E6 B90B00        MOV   CX,000B                           

6000:10E9 F3            REPZ                                    

6000:10EA A6            CMPSB                                    

6000:10EB 7418          JZ    1105                              

6000:10ED BE9E7D        MOV   SI,7D9E                           

6000:10F0 E85F00        CALL  1152                              

6000:10F3 33C0          XOR   AX,AX                              

6000:10F5 CD16          INT   16                                

6000:10F7 5E            POP   SI                                

6000:10F8 1F            POP   DS                                

6000:10F9 8F04          POP   [SI]                               

6000:10FB 8F4402        POP   [SI+02]                           

6000:10FE CD19          INT   19                                

6000:1100 58            POP   AX                                

6000:1101 58            POP   AX                                 

6000:1102 58            POP   AX                                

6000:1103 EBE8          JMP   10ED                              

6000:1105 8B471A        MOV   AX,[BX+1A]                        

6000:1108 48            DEC   AX                                 

6000:1109 48            DEC   AX                                

6000:110A 8A1E0D7C      MOV   BL,[7C0D]                         

6000:110E 32FF          XOR   BH,BH                             

6000:1110 F7E3          MUL   BX                                 

6000:1112 0306497C      ADD   AX,[7C49]                         

6000:1116 13164B7C      ADC   DX,[7C4B]                         

6000:111A BB0007        MOV   BX,0700                           

6000:111D B90300        MOV   CX,0003                            

6000:1120 50            PUSH  AX                                

6000:1121 52            PUSH  DX                                

6000:1122 51            PUSH  CX                                

6000:1123 E83A00        CALL  1160                               

6000:1126 72D8          JB    1100                              

6000:1128 B001          MOV   AL,01                             

6000:112A E85400        CALL  1181                              

6000:112D 59            POP   CX                                 

6000:112E 5A            POP   DX                                

6000:112F 58            POP   AX                                

6000:1130 72BB          JB    10ED                              

6000:1132 050100        ADD   AX,0001                            

6000:1135 83D200        ADC   DX,+00                            

6000:1138 031E0B7C      ADD   BX,[7C0B]                         

6000:113C E2E2          LOOP  1120                              

6000:113E 8A2E157C      MOV   CH,[7C15]                          

6000:1142 8A16247C      MOV   DL,[7C24]                         

6000:1146 8B1E497C      MOV   BX,[7C49]                         

6000:114A A14B7C        MOV   AX,[7C4B]                         

6000:114D EA00007000    JMP   0070:0000                          

6000:1152 AC            LODSB                                   

6000:1153 0AC0          OR    AL,AL                             

6000:1155 7429          JZ    1180                              

6000:1157 B40E          MOV   AH,0E                              

6000:1159 BB0700        MOV   BX,0007                           

6000:115C CD10          INT   10