Ознайомлення з послідовністю дій при завантажені ОС. Анализ коду завантаження, що знаходиться в BIOS, в головному секторі завантаження та в секторі завантаження розділу, страница 2

6000:006C 33C0          XOR   AX,AX       - обнуляем

6000:006E CD13          INT   13                                

6000:0070 4F            DEC   DI          - уменьшаем DI на 1

6000:0071 75ED          JNZ   0060        - зацикливаем

6000:0073 BEA306        MOV   SI,06A3                           

6000:0076 EBD3          JMP   004B                              

6000:0078 BEC206        MOV   SI,06C2                           

6000:007B BFFE7D        MOV   DI,7DFE                           

6000:007E 813D55AA      CMP   WORD PTR [DI],AA55–конец табл. разд

6000:0082 75C7          JNZ   004B        - если не 0 - повторить

6000:0084 8BF5          MOV   SI,BP                             

6000:0086 EA007C0000    JMP   0000:7C00                         

BOOT:

-a 7000:0

7000:0000  int 13

7000:0002

-r ax

AX 0000

:0201

-r cx

CX 0000

:1

-r dx

DX 0000

:0180

-r bx

BX 0000

:1000

-r es

ES 1F5A

:6000

-g=7000:0 7000:2

AX=0000  BX=1000  CX=0001  DX=0180  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=1F5A  ES=6000  SS=1F5A  CS=7000  IP=0002   NV UP EI PL ZR NA PE NC

7000:0002 0000          ADD   [BX+SI],AL                         DS:1000=82

-u 6000:103e 11a0

6000:103E FA            CLI                                     

6000:103F 33C0          XOR   AX,AX                             

6000:1041 8ED0          MOV   SS,AX                             

6000:1043 BC007C        MOV   SP,7C00                           

6000:1046 16            PUSH  SS                                

6000:1047 07            POP   ES                                

6000:1048 BB7800        MOV   BX,0078                           

6000:104B 36            SS:                                     

6000:104C C537          LDS   SI,[BX]                           

6000:104E 1E            PUSH  DS                                

6000:104F 56            PUSH  SI                                

6000:1050 16            PUSH  SS                                

6000:1051 53            PUSH  BX                                 

6000:1052 BF3E7C        MOV   DI,7C3E                           

6000:1055 B90B00        MOV   CX,000B                           

6000:1058 FC            CLD                                     

6000:1059 F3            REPZ                                     

6000:105A A4            MOVSB                                   

6000:105B 06            PUSH  ES                                

6000:105C 1F            POP   DS                                

6000:105D C645FE0F      MOV   BYTE PTR [DI-02],0F                

6000:1061 8B0E187C      MOV   CX,[7C18]                         

6000:1065 884DF9        MOV   [DI-07],CL                        

6000:1068 894702        MOV   [BX+02],AX                        

6000:106B C7073E7C      MOV   WORD PTR [BX],7C3E                 

6000:106F FB            STI                                     

6000:1070 CD13          INT   13                                

6000:1072 7279          JB    10ED                              

6000:1074 33C0          XOR   AX,AX                              

6000:1076 3906137C      CMP   [7C13],AX                         

6000:107A 7408          JZ    1084                              

6000:107C 8B0E137C      MOV   CX,[7C13]                         

6000:1080 890E207C      MOV   [7C20],CX                          

6000:1084 A0107C        MOV   AL,[7C10]                         

6000:1087 F726167C      MUL   WORD PTR [7C16]                   

6000:108B 03061C7C      ADD   AX,[7C1C]                         

6000:108F 13161E7C      ADC   DX,[7C1E]                          

6000:1093 03060E7C      ADD   AX,[7C0E]                         

6000:1097 83D200        ADC   DX,+00                            

6000:109A A3507C        MOV   [7C50],AX                         

6000:109D 8916527C      MOV   [7C52],DX                          

6000:10A1 A3497C        MOV   [7C49],AX                         

6000:10A4 89164B7C      MOV   [7C4B],DX                         

6000:10A8 B82000        MOV   AX,0020                           

6000:10AB F726117C      MUL   WORD PTR [7C11]                    

6000:10AF 8B1E0B7C      MOV   BX,[7C0B]                         

6000:10B3 03C3          ADD   AX,BX                             

6000:10B5 48            DEC   AX                                

6000:10B6 F7F3          DIV   BX                                 

6000:10B8 0106497C      ADD   [7C49],AX                         

6000:10BC 83164B7C00    ADC   WORD PTR [7C4B],+00