Види напружень та їх урахування під час розрахунків металевих конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 6.

1.  Види  напружень  та  їх  урахування під час  розрахунків МК

Напруження бувають  основні,  додаткові,  місцеві  і  початкові.

Основні  напруження  в  конструкції  визначаються від дії  наванта­жень методами  опору матеріалів.  По них,  головним  чином,  оцінюють не­сучу  здатність  конструкції.

Додаткові  напруження  виникають  внаслідок  неврахування  особли­востей дійсної  роботи  в  разі  розрахунку  конструкції  за  ідеалізованою схемою.  У пластичній  стадії  вони  суттєво  не  впливають на роботу конструкції  внаслідок перерозподілу  напружень  і  враховуються  тільки в  особливих  випадках.

Рис.1.7.Місцеві (локальні) напруження в

                                                                             стінці балки під котком крана

Місцеві  напруження  бувають двох  видів:  від  зовнішніх  впливів /рис.1.7  - місцеві  напруження  в  стінці  балки під  котком  крана/,  і  від  різкої  зміни  суцільності  перерізу  /концентрація напружень /.

  Зовнішні  впливи – місця прикладення  зосереджених  навантажень /наприклад,  тиск  колеса  крана/,  їх  беруть до  уваги  під час  розрахунків.  Концентрація напружень може  спричинитися до  крихкого  руйнування, особливо  за низьких  температур і  вібраційних  навантажень.

Початкові  напруження  виникають  у  незавантаженій конструкції внаслідок нерівномірного  остигання металу  після прокату  або  зварюван­ня або  внаслідок  роботи металу  перед  тим  в  пластичній  стадії.  Ці  на­пруження  внутрішньо  врівноважені,  їх  ще  називають  внутрішніми,  влас­ними  або  залишковими.

У ряді  випадків  початкові  напруження негативно  впливають на  ро­боту  конструкції.  Під  час  обчислень  їх  врахувати  важко,  тому  бороть­ба  з  ними  ведеться конструктивними  заходами.  Попередні  напруження теж відносяться до початкових.

Відомо,  що  в  сталі  після досягнення напружень     Ryрозвиваєть­ся текучість.  Умовно  цей процес  можна  зобразити  за допомогою діагра­ми  Прандтля /рис.  8/  У  випадку  складного  напруженого  стану  перехід у  пластичну  стадію  залежить  не тільки  від напруження,  а й  від функції  напружень,  що характери­зує  число  пластичності,  яке  запи­сується  залежно  від прийнятої  те-орії  міцності.  У [8] для металу взято  енергетичну  теорію міц­ності  /потенціальна  енергія змін форми  тіла досягає  найбільшої величини/. У головних  напруженнях це записується так :

        

 

Рис.  8.  Ідеалізована діаграма роботи  пластичної  сталі

У нормальних і дотичних напруженнях:

При згині (sx2 ¹ 0, txy ¹ 0)


при  зсуві:

  Робота  і  граничний  стан при  згині  елементів

Елементи,  що  працюють  на  згин,  розраховуютьпо двох  групах граничних  станів.

Перша  група  -  руйнування або  втрата  стійкості.

Друга група – досягнення граничних переміщень


Елементи,  що працюють на згин,  можуть  працювати  в межах пруж­ності  або а урахуванням пластичних деформацій   /рис. 1. 9/,

Рис1.9.  Робота на згин елемента під навантаженням:  а -розвиток  пластичних деформацій по довжині  балкиі; бвг – напруження у  різних перерізах ; д –розвиток пластичних деформацій у зоні  чистого згину; є – прогини  балки.


Після вичерпання пружної  роботи  /рис. 1.9,  в,  г /  розвиваються пластичні  деформації.  У  граничному  стані  вони  пронизують весь  пере­різ  /рис.  1.9,б/,  створюється шарнір пластичності.

Властивості  шарніра  пластичності  такі:

1/  у ньому   діє  постійний  за  величиною момент;

2/ шарнір працює  тільки  в  одному  напрямку.

Граничний момент у шарнірі  пластичності:

M = RyòАydA = Ry2S = RyWпл,

Де S – статичний момент  половини  перерізу.

Для прямокутного перерізу Wпл  = 1,5W, для двотавра Wпл = 1,12W

Друга  група  - досягнення  граничних  переміщень» Елементи,  що  працюють  на  згин,  можуть  працювати  в межах пруж­ності  або  з урахуванням  пластичних деформацій  

Похожие материалы

Информация о работе