Освітньо-кваліфікаційна характеристика вищої освіти за професійним спрямуванням 0101 Педагогічна освіта. Варіативна частина. Спеціальність: 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, страница 2

- найновіші дослідження з проблем навчання та виховання;

-  технології виробництва в обсягу необхідному для викладання у вищих навчальних закладах;

- основні народні промисли України та техніку виконання зразків за обраним

фахом;

- психолого-педагогічні основи організації технічної творчості;

- теоретичні основи фундаментальних та спеціальних дисциплін (фізики, хімії, машинознавства, матеріалознавства – в залежності від обраного профілю підготовки).

Магістр повинен уміти :

- аналізувати явища, що мають місце в процесах, апаратах та механізмах виробництва за обраним напрямком підготовки;

- розв'язувати задачі з фундаментальних та спеціальних дисциплін в обсязі

програми вищого навчального закладу;

- розробляти технологічні процеси виробництва за обраним напрямком;

-  організовувати аудиторну роботу з технічної та декоративно-прикладної творчості;

- ставити навчальну, виховну і розвиваючу мету як на заняттях, так і в межах

вивчення предмету і визначати засоби її досягнення з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і студентів;

- володіти різноманітними методами, формами і засобами проведення лекцій,

семінарів, лабораторно-практичних робіт;

- володіти технікою основних прийомів навчання: алгоритмізація, тестування, співбесіда, пошукові та проблемні завдання, вивчення матеріалу за тематичними блоками;

-  використовувати комп'ютер в навчальному процесі та наукових дослідженнях;

-  організовувати, проводити та аналізувати результати педагогічного експерименту;

- вільно орієнтуватися в науковій літературі;

- аналізувати і застосовувати у власній практиці досвід роботи вчителів-новаторів, вузівських викладачів;

- керувати науково-дослідною роботою студентів навчальних закладів І, П, III рівнів акредитації.

2.2. З метою поглиблення знань з фахової і загально-наукової підготовки, а також реалізації індивідуальних запитів і пізнавальних потреб майбутніх магістрів, їм пропонується ряд спецкурсів і спецсемінарів з актуальних проблем науки, освіти, зокрема:"Основи теорії конструювання автомобілів", "Спеціальні методи обробки матеріалів", "Проблеми дослідження і впровадження передового педагогічного досвіду", "Проблемні питання політехнічної освіти школярів", "Інтегративні форми в трудовому навчанні", "Психолого-педагогічні основи прикладної та технічної творчості, ", "Проблемні питання прикладної теплотехніки та гідравліки", "Художнє конструювання з текстильних матеріалів", "Машинна графіка", "Виготовлення і оформлення одягу в народних традиціях", "Спеціальні методи формування просторового мислення", "Складання електромеханічних і радіотехнічних пристроїв та систем", "Художнє конструювання з текстильних матеріалів", "Історія одягу: світові і національні традиції", "Традиційна кулінарія українців" та інші, в залежності від обраного напрямку та потреб часу.

3. Гарантійне забезпечення кваліфікаційного рівня підготовки

магістра.

Кваліфікаційний рівень підготовки магістра на педагогічно-індустріальному факультеті забезпечується достатньо високим професійним і науково-педагогічним потенціалом професорсько-викладацького складу, сучасною навчально-методичною та матеріальною базою, належно розвиненою соціальною сферою.

Навчально-виховний процес на факультеті здійснюють: член кореспондент АПН, доктор педагогічних наук, професор; 3 професори, 7 доцентів, 2 старших викладачі, 3 асистенти. На факультеті існує дві кафедри: загально-технічних дисциплін та БЖД і трудового навчання та креслення.

У процесі навчання майбутні магістри набувають досвіду самостійної творчої (дослідницької) роботи за фахом в наукових гуртках і проблемних групах факультету, шляхом підготовки магістерських робіт, участі в олімпіадах різних рівнів зі спеціальності.

Практична фахова підготовка забезпечується науково-педагогічною практикою.

Форми і методи організації та контролю якісного рівня навчального процесу, самостійної навчальної роботи магістрантів спрямовані на постійне вдосконалення професійної підготовки магістрів відповідно до державних вимог та досвіду вітчизняної і закордонної вищої школи.

4. Державна (кваліфікаційна) атестація якості підготовки магістра в університеті

Процес підготовки магістра технічних дисциплін в університеті завершується державною (кваліфікаційною) атестацією і захистом магістерської наукової роботи.

Кваліфікаційна характеристика схвалена вченою радою педагогічно-індустріального факультету та затверджена вченою радою університету 26 жовтня 2000 року, протокол №3.