Тест із 20 запитань з дисципліни "Аналіз даних" (Суть методу найменших квадратів. Перевірка гіпотез про рівність середніх при однакових дисперсіях)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз даних

«3»

1)  Суть методу найменших квадратів полягає в:

·  мінімізації суми залишкових величин;

·  мінімізації суми квадратів залишкових величин.

·  мінімізації дисперсії результативної ознаки;

2)  За допомогою кореляційного аналізу:

 • визначають наявність функціонального зв’язку між двома змінними;
 • визначають вигляд зв’язку між двома змінними (лінійний, поліноміальний, логарифмічний та ін. );
 • обчислюють прогнозовані значення .
 • визначають наявність лінійного зв’язку між двома змінними ;

3)   Класичний метод оцінювання параметрів регресії заснований на:

·  методі максимальної правдоподібності:

·  методі найменших квадратів:

·  кроковому регресійному аналізі.

4)  Виберіть вірні ствердження. Якщо випадкова величина має нормальний закон розподілу

 • Асиметрія =1, ексцесс=1;
 • Асиметрія =0, ексцесс=0;
 • Значення асиметрії та ексцессу залежать від параметрів розподілу.

5)  Функцію СТЬЮДРАСПОБР в EXCEL використовують для знаходження довірчого інтервалу для …

 • оцінки середньоквадратичного відхилення;
 • оцінки математичного сподівання нормального розподілу при невідомому s.

6)  При випробуванні 2-х станків вимірювали розмір отриманих деталей.

1 станок

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

2 станок

У1

У2

У3

У4

Щоб визначити, який станок має більшу точність необхідно:

 • порівняти  Хср та Уср за допомогою t- тесту;
 • порівняти sх та  sу за допомогою F- тесту;
 • використати тест Пірсона (c2-тест).

7)  Обсяг продажу в двох однотипних магазинах становив

1 магазин

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

2 магазин

У1

У2

У3

У4

У5

Щоб визначити, який магазин працює  більш ефективно необхідно:

 • порівняти  Хср та Уср за допомогою t- тесту;
 • порівняти sх та  sу за допомогою F- тесту;
 • використати тест Пірсона (c2-тест).

8)  За інших рівних умов, якщо ми збільшуємо кількість незалежних змінних  у регресії:

 • R2 збільшується;
 • R2 зменшується;
 • R2може або збільшитись, або зменшитись;
 • немає ніякого впливу на R2;

9)  Яка функція Excel характеризує симетричність розподілу відносно математичного сподівання.

 • ЕКСЦЕС(..)
 • СКОС(..)
 • РОСТ(..)

10)  Для оцінки значущості коефіцієнтів регресії розраховують:

·   - критерій Фішера;

·   - критерій Стьюдента;

·  коефіцієнт детермінації .

11)  Коефіцієнт детермінації визначається по формулі:

a)  ;

b)  ;

c)  .

12) Під час змагань лучників двоє учасників зробили 10 пострілів. Кожний постріл оцінювався певною кількістю балів. Нехай Х – множина балів, що набирав перший учасник, а Y – другий. Відомо, що МХ>MY, але DХ<DY. Який з лучників більш влучний?

 • Перший
 • Другий
 • Визначити неможливо

13) Ймовірність того, що неперервно розподілена випадкова величина X набуває значення свого математичного очікування дорівнює:

 • 0
 • 1
 • 0,5

14) Ймовірність того, що дискретно розподілена випадкова величина X набуває значення свого математичного очікування дорівнює:

 • 0, якщо MX<>Xi, та P(Xi), якщо MX=Xi
 • 1/MX
 • 0,5

15) Помилка першого роду характеризує ймовірність:

 • прийняття альтернативної гіпотези, коли вона не вірна
 • відкидання нульової гіпотези, коли вона вірна
 • прийняття нульової гіпотези, коли вона не вірна

16) Якщо при перевірці гіпотези про закон розподілу c розраховане 2<  c  гіпотеза про закон розподілу

 • Відхиляється
 • Приймається
 • Необхідно провести додаткові обчислення

17) Критерій Пірсона використовується для перевірки гіпотез про закон:

 • нормального розподілу
 • рівномірного розподілу
 • будь-якого розподілу

18) Згідно правила „трьох сигм” ймовірність P(X[MX3]) дорівнює:

 • 0,5
 • 0,997
 • 1

19) Перевірка гіпотез про рівність дисперсій виконується з використанням:

 • критерію Пірсона
 • критерію Фішера
 • критерію Стьюдента

20) Перевірка гіпотез про рівність середніх при однакових дисперсіях виконується з використанням:

 • критерію Пірсона
 • критерію Фішера
 • критерію Стьюдента

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Анализ данных
Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
51 Kb
Скачали:
0