Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Абсолютна величина і норма матриці, страница 8

          Поєднуючи ці рівності з (5) (l= N-1), одержимо остаточні формули для знаходження невідомих

                               уi=ai+1 уi+1+ bi+1,    i=N-1, N-2, ..., 0, 

уN= bN+1,                                                    (6)

де коефіцієнти знаходяться за рекурентними формулами:

ai+1= ,      i=1, 2, …, N-1,      a1=                (7)

          bi+1= ,      i=1, 2, ..., N-1;       b1=                 (8)

Отже, формули (6)-(8) описують метод Гаусса, що у застосуванні до системи (1) одержав спеціальну назву - метод прогонки. Коефіцієнти ai  і bi називаються прогонковими коефіцієнтами, формули (7), (8) описують прямий хід прогонки, а (6) - зворотний хід. Оскільки значення уi  знаходяться тут послідовно при переходу від i+1 до i, то формули (6)-(8) називають іноді правою прогонкою.

          Метод зустрічних прогонок. Вище були отримані формули правої прогонки для розв’язку системи (1). Аналогічно виводяться формули лівої прогонки:

          xi =,       i=N-1, N-2, ..., 1;      ,            (9)

          hi=,      i=N-1, N-2, ..., 0;       ,          (10)

          yi+1=xi+1 уi+hi+1,  i=0, 1, ..., N-1;            .            (11)

Тут значення уi знаходяться послідовно при зростанні індексу i (зліва направо).

          Іноді виявляється зручним комбінувати праву і ліву прогонки, одержуючи так званий метод зустрічних прогонок. Цей метод доцільно застосовувати, якщо треба знайти тільки одну невідоме, наприклад ym (0£m£N), або групу невідомих. Одержимо формули методу зустрічних прогонок.              Нехай 1£ m£N і за формулами (7)-(10) знайдені a1, a2, ..., am, b1, b2, ..., bm, і xN, xN-1, ..., xm, hN, hN-1, ..., hm. Випишемо формули (6), (11) для зворотного ходу правої і лівої прогонок для i=m-1. Будемо мати систему, з якої знайдемо ym:

ym= .

Використовуючи знайдене ym,  за формулами (6) для i=m-1, m-2, ..., 0 знайдемо послідовно ym-1, ym-1, ..., y0, а за формулами  (11)  для   i=m,  m+1,  ..., N  обчислимо  інші    ym+1, ym+2, ...,yN.

          Отже, формули методу зустрічних прогонок мають вигляд:

          ai+1=,        i=1, 2, ..., m-1,       a1=,   

          bi+1=,        i=1, 2, ..., m-1,        b1=,

          xi =,       i=N-1, N-2, ..., m,    ,           (12)

          hi=,         i=N-1, N-2, ..., m,    ,

для обчислення прогонкових коефіцієнтів і

          уi=ai+1 уi+1+ bi+1,   i=m-1, m-2, ..., 0;

          уi+1=xi+1 уi+hi+1,   i=m ,m+1, ..., N-1;                                          (13)

          ym=

для визначення розв’язків.

3.1 Метод простої ітерації

Розглянемо СЛАР у матричному вигляді (3.2) (діагональні коефіцієнти aii відмінні від нуля для всіх i). Зведемо її до вигляду X=CX+D, де C=[cij] - квадратна матриця порядку n:

         .

При цьому СЛАР (3.1) набуде вигляду

                    (3.4)

Взявши довільне початкове наближення , будуємо  ітераційний  процес  за  формулою   (k=1,2,…).

3.2 Метод Зейделя

Ітераційний процес Зейделя відрізняється від методу простої ітерації тим, що при розв’язуванні систем вигляду X=CX+D обчислення наступного наближення значення  xi  при 1<i<n використовує обчислені раніше наближення невідомих x1,x2,…,xi-1…  .

У цьому випадку ітераційний процес  методу Зейделя має вигляд:

                       (3.5)

Часто в практичних обчисленнях ітераційний процес припиняють, якщо два послідовних наближення відрізняються менше від наперед заданого числа ∆ у змісті обраної норми:

тобто коли наближені розв’язки  і   стануть

досить близькими і  Величина ∆ пов'язана з точністю ε розв’язання системи співвідношенням , де - будь-яка канонічна норма матриці з коефіцієнтів при невідомих у правих частинах рівнянь перетвореної системи: X=BX+D.

Приклад. Розв’язати систему

Розрахунок системи рівнянь двома методами

Метод простої ітерації                                    Метод  Зейделя

_________________________________________________________                     

______________________________________________________                    

                                                              

                     

                                                                

 


                 

         

             

              

                        

                .