Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Абсолютна величина і норма матриці, страница 7

Звичайно, перестановка рядків не проводиться окремо від процедури вилучення, ці два процеси поєднуються в один. Якщо a11=0, переставимо рядки матриці А так, щоб у лівому верхньому куті виявився ненульовий елемент. У першому стовпці такий елемент завжди знайдеться, інакше det А = 0, Якщо після першого кроку дістанемо a22(1) = 0, то виконаємо, як і вище, переставлення: у другому стовпці завжди знайдеться ненульовий елемент, інакше два перших стовпці були б лінійно залежні і det А = 0. Помістимо рядок з ненульовим елементом у другому стовпці на місце другого рядка, тоді a22(1)0. Продовжуючи цей процес вилучення й переставлення рядків (якщо елемент akk(k-1)=0) до k=n, дістанемо LU-розкладання матриці А з додатковою матрицею Р перестановок рядків:

PA = LU.

Матриця А одержується з одиничної матриці Е перестановкою тих же рядків. Наприклад, перестановці другого та четвертого рядків матриці відповідає

P =

Таким чином ми отримали LUP-розкладання.

Приклад

Розв'яжемо систему рівнянь за схемою LU-розкладання:

Виконаємо дії за алгоритмом і отримаємо матриці L i U у вигляді:

L=, U=.

Відповідно до (2.30) маємо

Розв'язуючи цю систему, маємо: g = {1, 0, 4}.

Відповідно до (2.31) маємо

Зворотний хід:

x1 = 4, x2 = 4, x3 = -3.

Метод прогонки.

Це - ще одна модифікація методу Гаусса для систем лінійних алгебраїчних рівнянь спеціального вигляду. Нехай потрібно знайти розв’язок системи трёхточкових рівнянь:

          с0у0-b0y1=f0, i=0;   

          -aiyi-1+ciyi-biyi+1=fi,          1£ i£ N-1;                                   (1)

          -aNyN-1+cNyN=fN,   i=N.

          Такі системи виникають при трёхточковій апроксимації крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з постійними і змінними коефіцієнтами, а також при реалізації різницевих схем для рівнянь у часткових похідних.

          Переходимо до побудови алгоритму розв’язку системи (1). На першому кроці з усіх рівнянь системи (1) для i=1,2,...,N виключається за допомогою першого рівняння (1) невідоме у0, потім з перетворених рівнянь для i=2,3, ...,N за допомогою рівняння, що відповідає i=1, виключається невідоме у1 і т.д. У результаті одержимо одне рівняння відносно уN. На цьому прямий хід методу закінчується. На зворотному  ході для    i=N-1,N-2, ...,0 знаходиться уi через уже знайдені уi+1, yi+2, ..., yN і перетворені праві частини.

          Використовуючи підходи методу Гаусса, проведемо  виключення невідомих з (1). Позначивши a1=b0/c0, b1=f0/c0, запишемо (1) :

          y0-a1y1=b1,                       i=0;

          -aiyi-1+ciyi-biyi+1=fi,                    1£ i£ N-1;                       (1’)

          -aNyN-1+cNyN=fN,              i=N.

Візьмемо перші два рівняння системи (1’)

          y0-a1y1=b1,            -aiyi-1+ciyi-biyi+1=fi.

Помножимо перше рівняння на a1 і складемо з другим рівнянням. Будемо мати (c1-a1a1)y1-b1y2=f1+a1b1, або після ділення на c1-a1a1

                у1-a2 у2= b2,           a2= ,         b2=.

Всі інші рівняння системи (1’) у0 не містять, тому на цьому перший крок процесу виключення закінчується. У результаті одержимо нову “скорочену” систему

          y1-a2y2=b2,                       i=1;

          -aiyi-1+ciyi-biyi+1=fi,          2£ i£ N-1;                                   (3)

          -aNyN-1+cNyN=fN,              i=N,

яка не містить невідоме у0  і має аналогічну (1’) структуру. Якщо ця система буде розв’язана, то невідоме у0 знайдеться із рівняння y0-a1y1=b1. До системи (3) можна знову  застосувати описаний спосіб виключення невідомих. На другому кроці буде виключене невідоме у1 на третьому у2 і т.д. У результаті l-го кроку одержимо систему для невідомих уl, yl+1, ..., yN 

          yl-al+1yl+1=bl+1,                 i=l;

          -aiyi-1+ciyi-biyi+1=fi,          l+1£ i£ N-1;                                         (4)

          -aNyN-1+ cNyN = fN ,                    i=N.

і формули для знаходження уi c номерами  i£ l-1

          уi=ai+1 уi+1+ bi+1,    i=l-1, l-2, ..., 0.                                    (5)

Коефіцієнти ai  і bi знаходяться за формулами

          ai+1=, bi+1= ,i=1,2, ..., a1=     b1= 

Вважаючи в (4) l= N-1, одержимо систему рівнянь для yN і yN-1

          yN-1-aN уN= bN,

         -aNyN-1+ cNyN = fN ,

з якої знайдемо уN= bN+1,                   yN-1=aN у+ bN.