Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни "Методи ефективного управління економічними системами", страница 5

5. Рекомендована література

1.  Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

2.  Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2002.

3.  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004.

4.  Економічна енциклопедія: У 3 т. – К.: Вид. центр «Академія», 2002.

5.  Економічна теорія: Підручник / За ред.. В.М. Тарасовича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

6.  Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005.

7.  Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. – М.: Дело, 2000.

8.  Иноземцев В.А. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие. – М.: Логос, 2000.

9.  Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002.

10.  Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы, политика: Пер. с англ. – М.:Республика, 1992.

11.  Манків Г.Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000.

12.  Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001.

13.  Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении. – М., 2003.

14.  Політична економія: Навч. посіб. / За ред. проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005.

15.  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика. – К.: Таксон, 2004.

16.  Семенов А.Г. Современная система международных валютных отношений: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2001.

17.  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва, 1991.

18.  Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник / Под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

19.  Теория капитала и экономического роста: Учеб. Пособие /Под ред. С.С. Дзарасова. – М.: Издательство МГУ,2004.

20.  Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996.

21.  Чумак, Л. Ф. Методы эффективного управления экономическими системами : Конспект лекций для студ. спец. "Экономика предприятия" дневной формы обучения / Л. Ф. Чумак. — Суми : СумДУ, 2005. — 107 с.

22.  Чумак, Л. Ф. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Методи ефективного управління економічними системами" [Текст] : для студ. денної форми навчання / Л. Ф. Чумак, Д. В. Горобченко. — Суми : СумДУ, 2008. — 44 с.


 Додаток А

(обов’язковий)

(Зразок оформлення титульного аркуша)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування

Обов’язкове домашнє завдання

з дисципліни

«Методи ефективного управління економічними системами»

Виконав:                                         студент IV курсу групи _____

                                                          (П.І.П/б. студента) 

                                                         варіант № ________________

Перевірив:                                       (П.І.П/б. викладача) 

Суми 2012


Додаток Б

(обов’язковий)

(Оформлення формул, рисунків та таблиць)

1) Оформлення рисунків:

Рисунок 2.1 – Назва рисунку

2) Оформлення формул:

          ,          (3.1)

де  – екстраполяційне значення рівня;  – час поперед­ження; – рівень, взятий за базу екстраполяції.    

3) Оформлення таблиць:

Таблиця 3.5 – Назва таблиці

Назва колонки 1

Назва колонки 2

Назва колонки 3

1

2

3

------------------------Розрив сторінки--------------------------------

Продовження табл. 3.5

1

2

3