Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі”, страница 2

{  

            struct SZ { char name[10];

                                                int amount;

                                                double price; } sz;

            CString str;

            CFile myFile;

            UINT nread;

            myFile.Open("Z:\\ g1.lst", CFile::modeRead);

            while (true) {

                        nread=myFile.Read(&sz,sizeof(SZ));

                        if (nread!=sizeof(SZ)) break;

                        str.Format("%s %3i %6.2f",

                                    sz.name, sz.amount, sz.price);

                        lb.AddString(str);

                        }

            myFile.Close();

}

void CNetfDlg::OnBnClickedButton5()

{

     WNetDisconnectDialog(0,RESOURCETYPE_DISK);

}

Функція обробки для кнопки Add record можt бути такою.

void CDialog1::OnBnClickedButton1()

{

            struct SZ { char name[10];

                                    int amount;

double price; } sz;

            char s2[15];

            ed1.GetWindowText(sz.name,15);

            ed2.GetWindowText(s2,15);

            sz.amount =atoi(s2);

            ed3.GetWindowText(s2,15);

            sz.price = atof(s2);

            CFile myFile;

myFile.Open("Z:\\ g.lst",  CFile::modeReadWrite);

            myFile.SeekToEnd();

            myFile.Write(&sz,sizeof(SZ));

            myFile.Close();

}

Завдання до лабораторної роботи

Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) cтворення на мережному диску типізованого файла g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип char name[10], кількість – тип int, ціна –  тип double;

в) обробка файла зідно з варіантом;

г) перегляд файла;

д) вимкнення мережного диска функцією WnetDisconnectDialog.

Варіант 1. Виведення на екран повного найменування дисплея, що має найнижчу ціну. При пошуку враховувати тільки записи, найменування техніки в яких починається зі слова “Monitor”.

Варіант 2. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається із символа “К”.

Варіант 3. Обчислення загальної ціни комп'ютерних пристроїв, дані про які знаходяться в другому, п'ятому і сьомому записах файла g.lst.

Варіант 4. Дозапис у кінець файла g.lst першого, третього і  четвертого записів з цього самого файла.

Варіант 5. Підрахунок загальної кількості одиниць комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігається у файлі g.lst.

Варіант 6. Виведення на екран даних з n-ого рядка файла g.lst. Значення n ввести з клавіатури.

Варіант 7. Заміна місцями третього і четвертого записів файла g.lst.

Варіант 8. Заміна у файлі g.lst ціни пристрою “System  unit” на нову ціну 950.

Варіант 9. Видалення з файла  g.lst останнього запису.

Варіант 10. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, взятих у зворотному порядку.

Варіант 11. Пошук у файлі g.lst комп'ютерного пристрою з найбільш високою ціною.

Варіант 12. Визначення загальної вартості комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігається у файлі g.lst.

Варіант 13. Пошук у файлі g.lst запису з найменуванням “Scanner” і зменшення кількості, що міститься в записі,  на одиницю.

Варіант 14. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Diskette”.

Варіант 15. Підрахунок кількості записів у файлі g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Modem”.


2 Лабораторна робота “Перелік мережних ресурсів”

Термін “перелічувати” (enumerate) означає: складати список подібних об’єктів, наприклад, ресурсів сервера.  Для переліку мережних ресурсів у середовищі Delphi можна використовувати такі функції Win32 API.