Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі”

Страницы работы

Содержание работы

 Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

2810  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ

3 ДИСЦИПЛІНИ “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0802

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Суми

Видавництво СумДУ

2010


            Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. –   24с.

            Кафедра  інформатики


ЗМІСТ

                                                                             C.

1 Лабораторна робота “Обробка мережних файлів” .  .     4

2 Лабораторна робота “Перелік мережних ресурсів”.  .   11

3 Лабораторна робота  “Міжмашинна взаємодія”  .  .  .   15

  3.1 Побудова сервера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15

  3.2 Побудова клієнта   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   20

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23


1 Лабораторна робота Обробка мережних файлів

Мережні функції Win32 API мають префікс Wnet. Для доступу до мережних ресурсів у середовищі Delphi можна використовувати такі функції.

DWORD WnetAddConnection  (LPCSTR lpRemoteName, LPCSTR lpPassword, LPCSTR lpLocalName)– підключення до мережного ресурсу. Тут lpRemoteName – мережне ім'я пристрою, lpPassword - пароль, lpLocalName – локальне ім'я пристрою.

DWORD WnetCancelConnection  (LPCSTR lpName, BOOL fForce) – розрив з'єднання. Тут lpLocalName – локальне ім'я пристрою, аргумент fForce встановлює можливість розриву з'єднання при відкритих файлах.

DWORD WnetGetConnection  (LPCSTR lpLocalName, LPSTR lpRemoteName, LPDWORD lpLength ) – одержання імені мережного ресурсу за локальним іменем.

DWORD WnetConnectionDialog  (HWND hwnd, DWORD dwType) – виводить на екран діалогове вікно для установки з'єднання. Тут hwnd – дескриптор вікна для підключення ресурсу, dwType – тип ресурсу. Для dwType можливі такі значення: RESOURCETYPE_ANY = 0 – будь-який ресурс, RESOURCETYPE_DISK = 1 – диск, RESOURCETYPE_PRINT = 2 – принтер.

DWORD WnetDisconnectDialog (HWND hwnd)– виводить на екран діалогове вікно для розриву з'єднання.

Наведемо приклад роботи з мережним файлом.

Нехай на віддаленому комп'ютері знаходиться файл, який містить прайс-лист товарів, що є в наявності на складі. Кожен запис файла містить найменування товару, кількість і ціну. Як приклад обробки файла  розглянемо задачу пошуку в ньому записів, найменування товару в яких починається із символа “D”.

Для розв’язання будемо використовувати Visual C++ середовища Microsoft Visual Studio 2008. Виберемо тип проекту Visual C++ | MFC | MFC Application, дамо проекту ім’я Netf, і виберемо тип додатка Dialog based. Елементи Use Unicode libraries, About box, ActiveX Controls і Common Control Manifest можна відключити. Щоб одержати доступ до бібліотеки мережних функцій додамо в файл NetfDlg.h директиву

#pragma comment (lib,"mpr.lib") .

 Розмістимо в діалоговому вікні п’ять кнопок з заголовками: Connect disk (підключити диск), Create file (створити файл), Processing (обробка), Output file (вивести файл), Disconnect disk (відключити диск) і список List Box, інші елементи керування видалимо.

Діалогове вікно під час запуску програми буде мати вигляд

За допомогою пункту контекстного меню Add Event Handler додамо в клас CNetfDlg оброблювачі повідомлень BN_CLICKED  від наших п’яти кнопок. Далі пунктом Add Variable контекстного меню елемента List Box додамо до класу ім’я цього елемента lb. Для зручності створення файла доцільно додати до проекту допоміжне діалогове вікно.

Для цього в контекстному меню елемента Dialog вікна Resource View виберемо пункт Insert Dialog  і помістимо в нове діалогове вікно три елементи Edit Control і кнопку з заголовком Add record (додати запис).

Пунктом контекстного меню діалогового вікна Add Class створимо на основі базового класу CDialog новий клас CDialog1, а пунктом Add Variable контекстного меню елементів Edit Control додамо до класу імена цих елементів: ed1, ed2 і ed3.

Для того, щоб клас CDialog1 був відомий у функціях головного діалогового вікна, додамо в файл NetfDlg.cpp директиву

#include “Dialog1.h” .

Функції обробки повідомлень від елементів керування головного діалогового вікна можуть бути, наприклад, такими. Для роботи з файлом тут використовється клас CFile.

void CNetfDlg::OnBnClickedButton1()

{

    WNetConnectionDialog(0,RESOURCETYPE_DISK);

}

void CNetfDlg::OnBnClickedButton2()

{

            CDialog1 dlg;

            CFile myFile;

            myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeCreate |

                        CFile::modeReadWrite);

            myFile.Close();

            dlg.DoModal();

}

void CNetfDlg::OnBnClickedButton3()

{

            struct SZ { char name[10];

                                                int amount;

                                                double price; } sz;

            CFile myFile, myFile1;

            UINT nread;

            myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeRead);

            myFile1.Open("Z:\\ g1.lst",

                        CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);

            while (true) {

                        nread=myFile.Read(&sz,sizeof(SZ));

                        if (nread!=sizeof(SZ)) break;

                        if (sz.name[0]=='D')

                                    myFile1.Write(&sz,sizeof(SZ));

                        }

            myFile.Close();

            myFile1.Close();

}

void CNetfDlg::OnBnClickedButton4()

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
175 Kb
Скачали:
0