Застосування теорії чисел в криптографії, страница 3

Щоб скласти алгоритм обчислення будь якого підходящого дробу , позначимо  та . Зауважимо, що у кожному підходящому дробу  достатньо  замінити на . Тоді

.................................................................................................................

Отже, для обчислення будь якого  нам необхідно обчислити

 та

Для обчислення зручно застосувати схему:

і

0

1

2

....

і-2

і-1

і

...

n-1

n

....

....

1

....

....

0

1

....

....

Останні 2 рядки використовуються тільки у разі, коли дріб  такий, що не скорочується.

Приклад. Розкласти у неперервний дріб . Дріб такий, що не скорочується. Розкладемо за алгоритмом Евкліда:

 Отже,

Наведена схема має вигляд:

і

0

1

2

3

4

5

6

11

1

1

1

1

2

1

11

12

23

35

58

151

0

1

1

2

3

5

13

Тобто дріб  має такі підходящі дроби:

Якщо проаналізувати таблицю, то можна помітити, що дане число розташовано між двома сусідніми підходящими дробами.

Властивості схеми розкладання:

1.  Для усіх   маємо: .

Дійсно,

і т. д.

2.  Для усіх  маємо

Дійсно,

3. Для усіх  раціональний нескорочуваний дріб  з додатнім знаменником завжди розташований між  та , ближче до .

2 Найважливіші функції в теорії чисел.

2.1 Функції виділення цілої та дробової частини дійсного числа.

1. Функція виділення цілої частини дійсного числа хповертає найбільше ціле число, яке не перевищує х:

Приклади:

2. Функція виділення дробової частини дійсного числа хповертає різницю між числом х та йогоцілою частиною :

Приклади:

Приклад застосування функції виділення цілої частини:

Визначити степінь  простого числа , з яким це число входить до числа .

Розв’язання.

У числі  множників, які кратні  буде . Серед них множників, кратних  буде , і т. д. доти, доки , а . Отже загальна кількість входжень  до  буде:

Приклад. Знайти з яким степенем число  входить до числа  

Розв’язання:

Дійсно,

Порахувавши усі степені 2, будемо мати:

2.2 Мультиплікативні функції.

Функція  називається мультиплікативною, якщо для неї виконуються 2 умови:

1.  визначена для усіх  і хоча б для одного .

2. Для будь яких  виконується:

Приклад - , де

Властивості мультиплікативних функцій.

1. Для будь якої мультиплікативної функції

Доведення:

Якщо розглянути  попарно простих чисел, то

, зокрема

Наприклад, задамо мультиплікативну функцію так: . Тоді для довільного цілого числа  будемо мати:

, зокрема:

2. Добуток двох мультиплікативних функцій – функція мультиплікативна:

Доведення:

 - задана функція.

3. Нехай  - довільне ціле число,  - довільна мультиплікативна функція,  - множина усіх дільників  виду .

Тоді

Доведення:

Для доведення необхідно перемножити усі дужки, отримаємо суму усіх дільників:

Приклади:

Кількість дільників числа .

Введемо мультиплікативну функцію . Розглянемо для цієї функції 3-ю властивість мультиплікативних функцій:

Ліва частина:  - кількість дільників числа

Права частина: ,

Отже, кількість дільників числа  дорівнює добутку степенів усіх простих чисел, що входять до канонічного розкладу числа, збільшених на 1. Позначимо функцію визначення кількості дільників числа, як . Тоді:

 - мультиплікативна функція, для якої кількість дільників числа , за умови, що ,  - просте число, дорівнює

Приклад. Знайти кількість дільників числа 1. ; 2.

Розв’язання: 1. ; 2.,

Сума дільників числа :

Введемо мультиплікативну функцію  і підставимо її у властивість 3. Будемо мати: