Елементи алгебри матриць (Лабораторна робота № 1), страница 2

Для i=1 з (1.7) одержуємо φ0(λ)= ХА(λ). З визначення φj(λ)  випливає, що φj(λ)=aj+aj+1λ+…+an λn-j-1n-j і похідні поліноми від матричного аргументу А є такими:                           φn(A)=I,  φj-1(A) = Aφj (A) + ajI,     j=n,n-1,…,2, тобто маємо Qj = φj(A). Тоді (1.4) набуде вигляду

(λI-A)-1= .             (1.9)

Для λ = 0 одержуємо A-1 =– φ1(Α)/a1.

Якщо Аij(λ)=сопst, для деяких i і j, тo d(λ)=1 і φΑ(λ)=XА(λ).

Коефіцієнти полінома ХA(λ) можна обчислювати без розкриття визначника детермінанта det(λI-A). У прикладних задачах відомий такий вектор B, що rg(B,АВ,...,Аn-1В)=n, де n - розмірність матриці А.

Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь

Вх1 + АВх2 + ··· + Аn-1 Вхn = -АnВ

i покажемо, що її розв’язком є  x1=a1,…, хn = an , де аi - коефіцієнти XA(λ).

За теоремою Гамільтона-Келі маємо

a1I + a2A +…+anAn-1+An=0.            (1.10)

Помноживши справа обидві частини рівності (1.10) на B і перенiсши в праву частину вектор АnВ, одержимо

Βa1 + АВа2 +...+ Аn-1 Ваn = n В.

З однозначності розкладання вектора за лінійно незалежними B,АВ,...,Аn-1В випливає твердження.

Існує спосіб обчислення коефіцієнтів aι,a2,...,an характеристичного многочлена без розв’язання системи рівнянь. Він називається методом Сур’ї-Фаддєєва і полягає в наступному.

Спочатку обчислюється an=-Sр(А). Потім для  i=n,n-1,…,2 мають місце рекурентні співвідношення:

φi-1(Α)=Aφi (Α) + aiIR=Aφi-1(A),ai-1=-Sp(R)/(n-i+2).             (1.11)

Цей метод дозволяє також обчислювати обернені матриці, користуючись лише операцією множення матриць.

3) матриця переходу до подібної матриці Фробеніуса

матрицяR=(φ1(A)B,…,φn(Α)Β) є матрицею переходу до матриці Фробеніуса: R-1А R=Fb.

В- стовпець (-а1, -а1,...,-ап),

>  B:=<1.71,-0.62,0.89,-0.94>;

> fi4:=IdentityMatrix(4);

> A1:=AA:

>  c1:=ScalarMatrix(3.78,4);

> fi3:=Add(A1,c1);

>  c2:=ScalarMatrix(5.416,4);

> A2:=Multiply(AA,fi3);

>  fi2:=Add(A2,c2);

> A3:=Multiply(AA,fi2);

> c3:=ScalarMatrix(3.4946,4);

>  fi1:=Add(A3,c3);

>  stb1:=Multiply(fi1,B);

> stb2:=Multiply(fi2,B);

> stb3:=Multiply(fi3,B);

> stb4:=Multiply(fi4,B);

> R:=<stb1|stb2|stb3|stb4>;

> R1 := MatrixInverse(R);

> z:=Multiply(R1,AA);

4)  подібні матриці  Фробеніуса та Жордана;

Теорема . Нехай А - довільна () – матриця і  - її  різні власні значення з геометричними  та алгебраїчними  кратностями. Тоді для кожного власного значення  існують  натуральних чисел  таких, що  а також невироджена () – матриця Т, така, що матриця  яка називається нормальною формою Жордана матриці А, має вигляд

Позначимо через Ik одиничну матрицю k-го порядкy. Блокова матриця

 


                                     A11    A12

                                   A21     A22        ,

де A11=col(0,…,0), A12=In-1, A211, A22=(β2,…,βn,,), називається матрицею Фробеніуса. Вона цілком визначається елементами нижнього рядка β=(β12,...,βn) і тому будемо позначати її як Fb(β).

Можна показати шляхом розкладання визначника за останнім рядком, що