Елементи алгебри матриць (Лабораторна робота № 1), страница 3

XFb(β)= - β1 – β2 λ-….- βn λn-1+ λn.

Алгебраїчне доповнення елемента, що стоїть в n-му рядку і першому стовпчику матриці λI-Fb(β), дорівнює одиниці, тому характеристичний поліном матриці Фробеніуса збігається з його мінімальним поліномом.

Нехай еi - одиничний вектор, i-та координата якого дорівнює одиниці, а інші дорівнюють нулю, i=1, … , п. Тоді Fb(β)можна представити як

Fb(β)=(β1en ,e1 + β2 en,…,en-1 + βn en).

Якщо для матриці А існує такий вектор B, що rg(B,АВ,...,Аn-1В)=n, тo існує така невироджена матриця R, що R-1АR= Fb(β). У цьому випадку говорять, що матриця А може набути форми Фробеніуса.

Для доведення розглянемо похідні поліноми φ1(λ),…,φn(λ) матриці A. Оскільки

φj(A)B=aiAi-j-1B, де an+1=1,

то з лінійної незалежності В,АВ,...,Аn-1В випливає лінійна незалежність векторів

φ1(Α)Β, φ2(Α)Β1, ..,φn(A)B.

Розглянемо матрицю R=(φ1(A)B,…,φn(Α)Β) і покажемо, що вона приводе матрицю А до форми Фробеніуса.

Позначимо через ώi i-й рядок матриці R-1. Тоді маємо ώiφj(А)B=1 для i=j і ιυίφj(Α)Β=0, якщо ij. У результаті одержимо

R-1AR=сol(ώ1,…, ώn)A(φ1(A)B, φ2(A)B,…, φn(A)B)=

=col(ώ1,…, ώn)( Aφ1(A)B, Aφ2(A)B,…, Aφn(A)B)=

=col(ώ1,…, ώn)((φ0(A)-a1I)B,…,(φn-1(A)-anI)B)=

=(-a1en,e1-a2en,…,en-1-anen)=Fb(-a1,…,-an)=Fb(-a).

Отже, матриця Фробеніуса, подібна до матриці А, має елементами нижнього рядка коефіцієнти полінома ΧA) з протилежними знаками і виконується R-1В=R-1φn(Α)Β=еn .

Перейдемо до розгляду матриць Грама, що, зокрема, використовуються для встановлення лінійної залежності векторів.

Нехай задані вектори-стовпці υ1,…,υm . Утворимо з них n×m-матрицю. Позначимо V=(υ1,…,υm). Матриця Г(υ1,…,υm) = V*×V називається матрицею Грама.

υ1*υ 1   υ1*υ2  ….   υ1*υm

υ2*υ1    υ2*υ2  ….   υ2*υm

                                            Г(υ1,…,υm)=                …      …  ….  …….

 υm*υ1    υm*υ2  ….   υm*υm

Критерій Грама лінійної незалежності векторів υ1,…,υn  полягає в тому, що detГ(υ1,…,υm)0

матриця Фробеніуса-  це блочна матриця вигляду:

 


A11    A12

A21   A22      , 

Де  A11 – стовпець з нулів, A12  одинична матриця, -A21   -а1 ,A22 -  -а2, -а3,...,-ап

> Fb:=Multiply(z,R);

> Fb:=<<0|1|0|0>,<0|0|1|0>,<0|0|0|1>,<-0.8501|-3.4946|-5.416|-3.78>>;

>  Fb1:=FrobeniusForm(AA);

> Fb:=Transpose(Fb1);

> Fb:=<<0|1|0|0>,<0|0|1|0>,<0|0|0|1>,<-0.8501|-3.4946|-5.416|-3.78>>;

Нехай φ(λ) - аналітична функція. Тоді вона може бути подана у вигляді степеневого ряду . Визначимо значення функції φ для матричного аргументу А як матрицю φ(Α), що обчислюється за формулою .        φ(Α)==

=Rdiag(φ(A1) ),…, φ(An))R-1 .

Отже, маємо загальну формулу обчислення функції від матриці, якщо всі власні значення – дійсні і різні  то матриця Жордана має вигляд діагональної матриці, у якой на діагоналі стоять власні значення матриці А:

> J:=<<-1.226105292|0|0|0>,<0|-.9195803724-.3528703358*I|0|0>,<0|0|-.9195803724+.3528703358*I|0>,<0|0|0|-.7147339633>>;