Прогнозування величини обсягу реалізації промислової продукції на рік за методом ковзної середньої, страница 2

Отже, виконав прогнози бачимо, що метод найбільших квадратів є більш точнішим. Це доводить менша похибка: середньоквадратичне відхилення методу найменших квадратів менше ніж методу ковзної середньої.

Рис. 2.1.1. та 2.2.1. показують, що рівень реалізації промислової продукціїї в Сумській області неперервно росте, при цьому цей зріст має властивості тренду, т.т. достатньо стійкий.

3 Оптимізаційна задача

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для оптимізаційної задачі

Сировина

Норма розходу компонента

Виробнича потужність, кг

ковбаса

фарш

Яловичина

0,75

0,8

15000

Свинина

0,15

0,19

5000

Харчові добавки

0,1

0,01

4000

Виручка від реалізації

30

20

Нехай х1 – ковбаса, х2 – фарш.

L = 30х+20хmax

х0, х0.

Нехай х1=0

Тоді з третього рівняння:

х2=40000

Нехай х2=0

Тоді:

х1=4000

Скористаємося таблицею випадкових чисел:

 R1=2;

 R2=55

Визначаємо значення хта  хвраховуючи частоту випадкових чисел

Х11*R1/100

X2=x2*R2/100

Х1=4000*0.02=80

X2=40000*0.55=22000

Перевіримо систему обмежень:


Система не виконується.

Скористаємося таблицею випадкових чисел:

 R1=28;

 R2=27

Визначаємо значення хта  хвраховуючи частоту випадкових чисел

Х11*R1/100

X2=x2*R2/100


Х1=4000*0,28=1120


X2=40000*0,27=10800


Система виконується. Знайдемо значення цільової функції:

L2=30*1120+20*10800=249600 грн.

Аналогічним чином розраховуємо всі пари випадкових чисел та заносимо дані в таблицю.

Таблиця 3.2.- Результати розрахунку

R1

R2

Значення Х1

Значення Х2

Виконання системи обмежень

Значення цільової функції

1

2

55

80

22000

2

28

27

1120

10800

виконується

249600

3

49

15

1960

6000

виконується

178800

4

36

18

1440

7200

виконується

187200

5

22

50

880

20000

6

10

12

400

4800

виконується

108000

7

88

4

3520

1600

виконується

137600

8

41

67

1640

26800

9

72

18

2880

7200

виконується

230400

10

33

11

1320

4400

виконується

127600

11

53

66

2120

26400

12

12

73

480

29200

13

3

64

120

25600

14

90

1

3600

400

виконується

116000

15

19

44

760

17600

виконується

374800

16

21

17

840

6800

виконується

161200

17

97

60

3880

24000

18

84

5

3360

2000

виконується

140800

19

78

15

3120

6000

виконується

213600

20

25

90

1000

36000

21

70

31

2800

12400

виконується

332000

22

6

19

240

7600

виконується

159200

23

40

69

1600

27600

24

75

54

3000

21600

25

88

91

3520

36400

26

80

52

3200

20800

27

37

77

1480

30800

28

7

79

280

31600

29

8

13

320

5200

виконується

113600

30

9

10

360

4000

виконується

90800

За критерієм оптимізації прибутку оптимальним є 15 варіант, тому що при виробництві 760 кг ковбаси та 17600 кг фаршу підприємство отримає найбільший прибуток в розмірі 374800 грн.

Із загальної кількості проведених розрахунків 46,6% немає результатів.