Аналіз фінансової діяльності підприємств. Коефіцієнтний аналіз

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Коефіцієнтний аналіз

1.  Показники майнового стану


          - Коефiцiент зносу


Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує стан та ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми зносу основних засобів до їхньої первісної вартості      

Спостерігаємо зменшення коефіцієнту зносу основних засобів, це позитивний результат роботи підприємства.

-  Коефiцiент оновлення основних засобiв


Основні засоби оновлюються швидкими темпами, що має позитивний характер.

-  Частка оборотних виробничих коштiв


Бачимо, що частка оборотних виробничих фондів в активах підприємства зменшується , це можна оцінювати як негативне явище для майнового стану підприємства.

-  Коефiцiент мобiльностi


Цей коефіцієнт показує, скільки оборотних активів припадає на 1 грошову одиницю необоротних активів, тобто він характеризує потенційну можливість перетворення активів у ліквідні засоби. Отже, на початок року на 1 грошову одиницю необоротних активів припадає 0,133 грошові одиниці оборотних активів, на кінець року – 0,227 грошові одиниці. Для промислових підприємств рекомендоване значення цього коефіцієнту становить 0,5; в нашому випадку спостерігається перевищення необоротних активів над оборотними, це свідчить про низьку мобільність (ліквідність) майна підприємства. Збільшення коефіцієнту свідчить про збільшення потенційної можливості перетворення активів у ліквідні засоби.

2.  Показники дiловоi активностi

-  Коефiцiент оборотностi обiгових коштiв


Показник від початку до кінця аналізованого періоду зменшився, отже зменшилась кількість оборотів обігових коштів.


Коефiцiент оборотностi запасов


Показник від початку до кінця аналізованого періоду збільшився, тобто збільшилась кількість оборотних коштів, інвестованих у запаси.

-  Перiод одного обороту запасiв

     То.з.поч =365/0=0

     То.з.к =365/5,557=65,68

Показник від початку до кінця аналізованого періоду збільшився, тобто збільшився перiод часу, за який запаси трансформуються в кошти.

-  Коефiцiент оборотностi дебiторскоi заборгованостi

Код.поч.= 40 901,5/(0-388,1+0- 1 017,3)/2=-58,2

Код.к.= 0

На початок періоду виручка в 58,2 рази була меньшою за середню дебіторсьуц заборгованість, а в кінці стала дорівнювати нулю.

3.  Показники рентабельності


Показник рентабельності капіталу за чистим прибутком

На 1 грн. майна підприємства припадає 0,188 копійки у попередньому році і 0 копійок у звітному році чистого прибутку. Цей коефіцієнт характеризує ефективність використання всього майна підприємства після сплати податку на прибуток.

-  Показник рентабельності власного капіталу

Рвкп=18 410,2/(24 588+42 998,2)/2=0,544

Рвкк=0

На одиницю власного капіталу припада 0.544 чистого прибутку в началі періоду та 0 в кінці.

-  Показник рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком

Ррп= 18 410,2/ 40 901,5=0,45

Ррк= 0

В началі періоду на одиницю виручки припадає 0,45 чистого прибутку, в кінці – 0

-  Період окупності власного капіталу

Тп= 24 588/ 18 410,2=1,335

Тк= 42 998,2/0

На начало періоду  кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком за період часу, який дорівнює 1,335

4.  Показники фінансової стійкості

-  Показник власних обігових коштів

ЧОКпоч= 86 019,6+ 11 444,6- 60 147,6=37316,6

ЧОКкін= 104 868,1+ 23755 - 30 610,7=98012,4

Оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань, складають 37316,6 на початок періоду та 98012,4 на кінець.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Домашние задания
Размер файла:
105 Kb
Скачали:
0