Питання і завдання до виконання контрольної роботи по дисципліні "Основи менеджменту", страница 3

Слід надати визначення комунікативних бар’єрів та проаналізувати причини взаємного нерозуміння людьми один одного. Причому, при відповіді на це питання необхідно загострити увагу не тільки на причинах організаційного порядку, а і соціально-психологічних. Комунікативні бар’єри є в кожній організації, тому бажано зупинитися на тих комунікативних бар’єрах, які є в організації чи в установі, де Ви працюєте. Ви можете запропонувати рекомендації по покращенню комунікацій в організації, розглянути методи переборення комунікативних бар’єрів.

ТЕМА 8

Групова динаміка

1.  Поняття неформальної групи та етапи її створення.

2.  Соціальний контроль і групові норми.

3.  Згуртованість і спрацьованість в групі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно розкрити та проаналізувати поняття неформальної групи. Слід звернути увагу на причини виникнення неформальних груп поряд з існуванням формальних організацій, показати механізм формування неформальної групи. Спеціального аналізу вимагають потреби, що спонукають людей брати участь в таких групах (потреба у причетності, захисті, спілкуванні, емоційних контактах). Слід описати етапи, що проходять у своєму розвитку неформальні групи.

Необхідно зробити аналіз таких понять, як соціальний контроль і групові норми, вказати на важливість цих характеристик для функціонування формальної і неформальної організації. Слід також вказати на ті сфери життя групи, які регламентуються спеціальними нормами і правилами. При відповіді на це питання бажано розглянути свій трудовий колектив, вказати на конкретні групові норми, встановлені в ньому. Викладення цього питання вважається закінченим, якщо автору вдалося пов’язати групові норми свого колективу з ефективністю його роботи.

Передбачається звернення до понять згуртованість і спрацьованість групи. Слід показати значення цих феноменів для продуктивного функціонування групи та для успішного управління нею. З відповіді на це питання повинно бути зрозуміла різниця поміж спрацьованістю та згуртованістю. Необхідно описати фактори, за якими можна охарактеризувати рівень згуртованості у групі. При відповіді слід зробити аналіз свого трудового колективу чи студентської групи з точки зору згуртованості та спрацьованості, вказати на зв’язок цих характеристик з ефективністю діяльності групи, роль керівника у формуванні згуртованості колективу.

ТЕМА 9

Конфлікт

1.  Класифікація та причини конфліктів.

2.  Характеристика процесу конфлікту.

3.  Управління трудовим колективом в умовах конфлікту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Надати визначення конфлікту, охарактеризувати типи та причини конфліктів.

Описуючи модель процесу конфлікту, слід звернути увагу на умови переростання конфліктної ситуації в конфлікт, функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту.

Розглядаючи методи управління трудовим колективом в умовах конфлікту, треба охарактеризувати міжособисті етапи та структурні методи вирішення конфліктів, а також відповісти на такі питання:

·  які методи використовують керівники у процесі конфлікту;

·  наскільки вони ефективні;

·  що необхідно зробити для підвищення ефективності управління.

ТЕМА 0

Теоретичні засади прийняття управлінського рішення

1.  Поняття управлінського рішення.

2.  Невизначеність у процесі прийняття управлінського рішення.

3.  Види управлінських рішень і їх особливості.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно надати загальноприйняті поняття “управлінське рішення”, враховуючи при цьому те, що визначень управлінських рішень є стільки, скільки є фахівців в області управління. Ви повинні дати узагальнене поняття управлінського рішення з урахуванням свого досвіду прийняття рішень, виходячи із специфіки роботи, займаної посади або в процесі навчання.

Слід відобразити причини, під дією яких будь-яке прийняте рішення носить у собі характер невизначеності. Неминуча невизначеність завжди ускладнює працю менеджера. Тільки володіючи методами аналізу проблем, визначення і вибору альтернатив, менеджер може прийняти оптимальне рішення, зводячи до мінімуму невизначеність його наслідків.

Необхідно описати види управлінських рішень. Навіть в межах однієї організації або сфері діяльності рішення можуть бути найрізноманітнішими і класифікуватися за різними ознаками. Ви повинні надати характеристику цих ознак. Слід навести приклади рішень за кожним їх типом.

Розробив

к.е.н., доцент                                                                      О.В. Громова