Питання і завдання до виконання контрольної роботи по дисципліні "Основи менеджменту", страница 2

Слід акцентувати увагу на порівняльному аналізі теорій мотивації, їх недоліках, різних тлумаченнях понять.

Аналіз мотивації працівників на конкретному підприємстві доцільно виконати за схемою:

·  фактори, що здійснює адміністрація щодо мотивації робітників;

·  реакція робітників на мотиваційні фактори;

·  наскільки ефективна мотиваційна політика адміністрації;

·  що необхідно зробити, щоб підвищити зацікавленість робітників у результатах праці.

ТЕМА 4

Планування як функція управління

1.  Сутність планування діяльності організації.

2.  Етапи стратегічного планування.

3.  Мета та основні етапи розробки бізнес-плану.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно розкрити сутність поняття планування діяльності, навести та охарактеризувати систему планів організації.

Дати визначення стратегічного планування. Розглянути процес складання комплексного стратегічного плану. Детально охарактеризувати етапи процесу стратегічного планування.

Навести структуру бізнес-плану та надати пояснення до кожного розділу. Пояснити випадки, коли доцільно розробляти бізнес-план (навести приклади).

ТЕМА 5

Контроль в менеджменті

1.  Зміст поняття та значення контролю у виробництві.

2.  Характеристика видів і процесу контролю, ефективність контролю.

3.  Організація контролю на конкретному підприємстві.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно розкрити зміст контролю, вказуючи на те, яку роль відіграє він у сфері виробництва, пов’язавши його з іншими функціями управління.

Слід з’ясувати суть різних підходів до визначення поняття “процес контролю”, суть протиріч різних підходів до цього поняття і вказати, який з цих підходів Вам більш близький та чому.

Характеризуючи ефективність контролю, необхідно висвітлити такі поняття, як “стратегічна спрямованість”, “орієнтація на результат”, “відповідність справі”, “своєчасність”, “гнучкість”, “простота”, “економічність”. Слід також звернути увагу на негативні сторони контролю.

У відповіді на останнє питання необхідно висвітлити такі проблеми:

·  як організовано контроль на підприємстві (організація контролю, його види, процес контролю);

·  наскільки ефективні системи контролю (виділення особливо позитивних і негативних сторін);

·  що необхідно зробити щодо поліпшення контролю на підприємстві.

ТЕМА 6

Стилі керівництва

1.  Поняття стилю та основні стилі управління.

2.  Співвідношення понять влади і лідерства у сучасному менеджменті.

3.  Аналіз стилю управління, характерного для підприємства, де Ви працюєте.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Необхідно проаналізувати поняття стилю управління, вказавши на основні характеристики різних стилів – авторитарного, демократичного і ліберального. Бажано вказати на їх позитивні сторони та недоліки, можливість використання різних стилів управління в різних управлінських ситуаціях, в різних колективах, при вирішенні виробничих завдань. Слід розглянути історичний аспект розвитку цієї проблеми в менеджменті, підкресливши особливості сучасного погляду на стиль управління.

Слід провести аналіз понять влади та лідерства у менеджменті, а також спробувати спрогнозувати реакцію підлеглих на той чи інший вид власної дії. Необхідно звернути увагу на феномен лідерства у керівництві, який у сучасних умовах визначає особливості взаємодії керівника і підлеглих.

У третьому питанні характеризуються особливості стилю управління, характер прийняття рішень на тому підприємстві, де працює студент. Для розкриття цього питання бажано привернути весь свій досвід стосунків з керівниками різних рівней управління, висновки з свого досвіду та спостережень. Особливу цінність надасть спроба розробити ряд рекомендацій для конкретного підприємства в плані удосконалення стилю управління.

ТЕМА 7

Комунікації у менеджменті

1.  Поняття і види комунікацій у менеджменті.

2.  Характеристика комунікаційного процесу.

3.  Комунікативні бар’єри і методи їх подолання.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ТЕМИ

Слід надати визначення комунікації як процесу обміну інформацією для встановлення взаєморозуміння. Необхідно показати, що різні види комунікацій в установі чи підприємстві встановлюються як наслідки розподілу праці, які виникли між людьми як по вертикалі, так і по горизонталі процесу управління. Необхідно підкреслити значення комунікацій на підприємстві як зв’язучого процесу.

Передбачено докладне відображення комунікаційного процесу. Слід пояснити, як кодується, відбирається інформація, які засоби найкращі для її передачі, як правильно декодується і сприймається інформація її споживачем. Необхідно підкреслити думку про важливість зворотного зв’язку у комунікаціях як засобу встановлення взаєморозуміння.