Методичні вказівки до виконання курсових і випускних робіт (для студентів четвертого курсу, що навчаються по напрямку "Прикладна математика", спеціальність "Прикладна математика"), страница 3

2.1. Визначення тематики кваліфікаційної роботи

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра студенти 4 курси природно-математичного факультету (спеціальність "Прикладна математика") стаціонарного і заочного відділення пишуть випускну кваліфікаційну роботу.

Теми випускних робіт визначаються викладачами відповідно до діючих робочих програм дисципліни, що читаються кафедрою,, своїми науковими інтересами і затверджуються рішенням кафедри.

Загальний обсяг випускної роботи складає 50-60 аркушів формату А4 комп'ютерні набори в системі шрифт " ". Титульний лист випускної роботи оформляється по встановленому зразку.

Кожному здобувачеві ступеня бакалавра рішенням кафедри призначається науковий керівник, як правило, з числа ведучих викладачів кафедри, що мають наукову школу і власний науковий напрямок.

Перелік тим кваліфікаційних робіт приведений.

2.2. Оформлення студентами кваліфікаційної роботи

Випускна робота повинна містити план, уведення, основний матеріал, розбитий по главах, висновок і список цитируемой літератури.

План відбиває структуру всієї роботи в ньому поряд із загальними приводяться і конкретні формулювання питань, що будуть предметом самостійного пошуку студента.

У веденні повинна бути викладена загальна характеристика кваліфікаційної роботи, актуальність і ступінь дослідження обраної теми, конкретне формулювання мети й основних задач наукового дослідження.

Основна частина випускної роботи, розбита на 3-5 глав, повинна являти собою не стільки компіляцію відомих наукових публікацій, скільки індивідуальна участь здобувача в розробці обраної теми, його бачення проблеми і т.д.

У висновку проводяться основні результати виконаної роботи і відзначається особистий внесок здобувача в розробку цих результатів. Відзначаються найближчі перспективи досліджень по обраній темі, рівень реалізації використовуваних методів і т.д.

Робота виконується на російській або українськіймові (за бажанням студента).

2.3. Захист випускної роботи

Кваліфікаційна робота повинна мати: рецензію від фахівця з напрямку родинної кафедри ВНУ ім. В. Даля або іншої наукової установи, завірену по встановленому зразку; відкликання наукового керівника.

Робота з позитивною рецензією і відкликанням допускається до захисту перед державною екзаменаційною комісією (ГЭК).

Під час захисту студент відповідає на питання членів ГЭК по змісту кваліфікаційної роботи. Таким чином, з'ясовується ступінь володіння матеріалом і глибина дослідження теми здобувачем. Оцінка виставляється з урахуванням якості написання і захисти випускної роботи.

ДОДАТОК 1

Зразок оформлення титульного листа курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Курсова робота на тему "Нескінченномірні лінійні простори. Існування базису Гмеля".

Виконав(а) студент(ка) __________ курсу спеціальності "Прикладна

математика" _______________________________________________(П.І.П)

Науковий керівник теми________________________________

(посада)            (П.І.П)

Робота захищена

(число, місяць, рік)

с оцінкою

Керівник ___________________________________________

(підпис)

Луганськ _____________________________

(рік)

ДОДАТОК 2

Зразок оформлення титульного листа кваліфікаційної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Кваліфікаційна робота ______ (ступінь бакалавра)

на тему: "Узагальнені функції в рішенні задач математичної функції"

Виконав(а) студент(ка) IV курсу спеціальності "Прикладна математика"

_____________________________________________________________

(П.І.П)

Науковий керівник ________________________________________

                                                              (посада)                                        (П.І.П)

Робота захищена _____________________________________________

                                                                   (число, місяць, рік)

с оцінкою ___________________

Луганськ _________________________

(рік)