Методичні вказівки до виконання курсових і випускних робіт (для студентів четвертого курсу, що навчаються по напрямку "Прикладна математика", спеціальність "Прикладна математика"), страница 2

Ключові слова, що характеризують зміст роботи, пишуться в називному відмінку (5-6 ключових слів). Текст реферату (0,3-0,5 стор.) повинний відбивати головне у виконаній роботі.

1.3.2. Завдання на курсову роботу

У завданні повинна бути чітко сформульована тема роботи й основний зміст.

1.3.3. Зміст

Зміст пишеться, якщо робота містить кілька розділів. Якщо ж вона присвячена окремій оригінальній задачі (доказові теореми,, розробці алгоритму і програми конкретної задачі і т.п.), зміст можна не писати.

1.3.4. Введення

У введенні дається обґрунтування вибору теми, її місцями значення у визначеному розділі математики, указується мета роботи і приводиться перелік приватних задач, рішення яких приводить до досягнення мети. Вказується область застосування як для нестатків математики, так і її додатків.

1.3.5. Основний зміст

Курсові роботи можна умовно віднести до двох видів:

-теоретичним

-прикладним.

Теоретичні роботи присвячені розробці окремих проблем фундаментальних математичних дисциплін або теоретичних питань чисельних методів.

Прикладні роботи повинні також містити теоретичну частину. Крім того, вони повинні містити:

обґрунтування вибору методу або сукупності методів рішення прикладних задач;

- обґрунтування й оцінку точності рішення;

- обґрунтування збіжності процесу рішення (якщо це необхідно);

- розробку алгоритму рішення задачі;

- розробку блок-схеми або структурограммы Носси-Шнейдермана;

- розробку програми на одній з мов останніх версій що дозволяють використовувати сучасну технологію програмування. Складні програми можуть бути розроблені з використанням внутрішніх мов програмування математичних систем:

- роздруківку програми і реалізацію з контрольним прикладом;

- аналіз отриманих результатів;

- графічну частину задачі (при необхідності);

- обґрунтування області використання програми.

1.3.6. Висновок

У висновку необхідно зробити висновки про пророблену роботу, відзначити оригінальну частину, виконану особисто студентом, вказати область застосування роботи і, якщо можливо, те й ефект від її використання.

1.3.7. Список використаної  літератури

У списку використаної літератури необхідно приводити тільки використані в роботі джерела, на які зроблені посилання.

При написанні курсової роботи студент повинний виявити самостійність у визначенні і доборі матеріалу, включеного в текст курсової роботи, і самостійно виконати завдання, запропоновані йому керівником теми.

Тема курсової роботи повинна бути викладена логічно послідовно, при необхідності зроблені посилання на використовувану літературу, (список приводиться наприкінці курсової роботи).

Після закінчення оформлення курсової роботи, студент здає неї на перевірку керівникові теми, що вирішує питання про допуск до захисту або повертає неї на доробку.

(Остаточно оформлена курсова робота, допущена до захисту, повинна мати титульний лист (прил. 2)).

1.4. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться в присутності комісії з 2-4 викладачів, висновки якого затверджуються завідувачем кафедрою. Після захисту студентом курсової роботи, комісія виставляє йому оцінку, з урахуванням змісту, оформлення і захисти роботи з четырехбальной системи.

Результати захисту заносяться в кафедральний "Журнал захисту курсові роботи". Оцінка вноситься керівником теми у відомість (зачетно-экзаменационную), що передається в деканат.

Після захисту курсова робота зберігається на кафедрі протягом року (або до закінчення студентом університету), а потім знищується у встановленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Кваліфікаційна робота є заключним етапом процесу університетського навчання студента на ступінь бакалавра і підготовки його до самостійної діяльності.

Метою кваліфікаційної роботи є удосконалювання і поглиблення придбаних у процесі навчання професійних навичок і визначення ступеня уміння студента використовувати них для рішення прикладних математичних задач. Тема кваліфікаційної роботи повинна передбачати або розробку окремих проблем фундаментальних математичних дисциплін, або розробку чисельних методів, методів оптимізації, статистичних методів, математичне моделювання.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (СТУПІНЬ БАКАЛАВРА)