Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Суха балка", страница 2

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (ВАТ "ПГЗК") розташований в південній частині м.Кривий Ріг Дніпропетровської обл., великого промислового центру і залізничного вузла України з населенням приблизно 800 тис. чоловік. Місто Кривий Ріг розташоване в 150км. від м.Дніпропетровська, в 450 км. від м.Києва, пов'язане розвиненою сіткою автомобільних та залізничних доріг зі всіма містами України, має свій міжнародний аеропорт. Найближчі порти Чорного моря - Херсон, Миколаїв, Одеса, Іллічівськ, Ізмаїл, Рені розта- шовані на відстані 200-300км. Рельєф місцевості - спокійний, клімат м'який континентальний. Промисловість міста - чорна металургія, гірничодобувна, машинобудівна. ВАТ "ПГЗК" - перше підприємство в країнах СНД, збудоване в 1955 році на базі Скелеватського магнетитового родовища для видобутку та збагачення залізних магнетитових кварцитів з одержанням залізорудного концентрату та доменного агломерату. З 29.12.94 року комбінат реорганізовано у відкрите акціонерне товариство.

Інформація про організаційну структуру емітента

Відкрите акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" займається відкритим видобутком руд чорних металів, їх збагаченням та виготовленням концентрату та агломерату. ВАТ "Південний ГЗК" включає в себе 7 основних та 25 допоміжних структурних підрозділів на правах цехів та 27 відділів та служб апарату управління. Основними підрозділами є: - рудоуправління - яке займається відкритим видобутком руд (бідні залізні кварцити), вироб- ництвом щебню, кисню, азоту; - управління залізничного транспорту - займається внутрішніми кар'єрними перевезеннями до дробарок видобутої руди та супутніх пустих порід, скельних порід у відвали. Внутрішні комбінатівські перевезення товарної продукції (концентрат, агломерат) та доставка її вагонами Укрзалізниці до станції "Допоміжна"; - дробильна фабрика №1 - дроблення сирої руди (розміри куска 1500мм до розміру 20мм та нижче); - дробильна фабрика №2 - дроблення скальної гірничої маси (від 1500мм до 300мм та нижче); - рудозбагачувальна фабрика №1 - виробництво концентрату із сирої дробленої руди з дроблен- ням її до розміру 0,074мм для виробництва агломерату та часткової реалізації споживачам; - рудозбагачувальна фабрика №2 - виробництво концентрату із сирої дробленої руди з дроблен- ням її до розміру 0,074мм для повної реалізації споживачам; - агломераційний цех - виробництво (спікання) відфлюсованого агломерату для реалізації мета- лургійним заводам України. Допоміжні підрозділи: - цех №3 шламових та породних систем збагачувальних фабрик - перекачування та складування хвостів збагачення; - управління по ремонту технологічного обладнання - ремонт технологічного обладнання фабрик та цехів; - управління торгівлі та громадського харчування: м'ясопереробний комплекс, продовольчі крамниці, їдальні та буфети комбінату, овочева база, цехи по переробці овочів та фруктів та виробництву безалкогольних напоїв; - управління будівництва гідротехнічних споруд - будівництво нового хвостосховища та нарощу- вання дамб діючих хвостосховищ; - цех мереж та підстанцій - транспортування та розподіл поміж цехів електроенергії; - теплосиловий цех - постачання гарячої води та пару по комбінату та на житловий масив "ПГЗК", постачання технічної та питної води структурним підрозділам комбінату; - автотранспортний цех - господарські та частково промислові перевезення; - ремонтно- будівельний цех - ремонтні та будівельні роботи по комбінату та на житловому масиві селища "ПГЗК"; - центральна лабораторія контрольно-вимірювальних приладів та метрології - установка та ремонт контрольно-вимірювальних приладів та приладів автоматики; - центральна аналітична лабораторія - хімічні аналізи сировини та готової продукції, проведення аналізів по забрудненню навколишнього середовища (запилення, відхідні гази, стічні води, атмосферні впливи); - відділ технічного контролю - відбір проб сировини, проміжних продуктів і готової продукції з подальшим переданням на хімічний аналіз, контроль ведення технологічного процесу; - відділ автоматичних систем управління - розробка, упровадження та супровід програмного забезпечення, технічне обслуговування та ремонт ЕВМ та мереж, екплуатація компьютерних систем, експлуатація прикладних і системних задач; - цех підготовки виробництва та складського господарства - складування та розподіл поміж цехами обладнання, запчастин та матеріалів; - цех технологічної диспетчеризації, забезпечення телефонним та радіозв'язком, промисловим телебаченням структурних підрозділів комбінату; - житлово- комунальний відділ - обслуговування житлового масиву "ПГЗК" та інших підпоряко- ваних житлових масивів, що знаходяться в різних частинах міста; - цех товарів народного споживання - виготовлення товарів народного споживання; - дошкільні заклади - виховання дітей дошкільного віку з повним денним утриманням; - дільниця зеленого господарства - упорядкування території комбінату та житлового масиву "ПГЗК" з висадкою зелених насаджень та тепличне господарство; - управління охорони - запезпечення зберігання майна комбінату; - учбово-виробничий курсовий центр - підвищення кваліфікації та навчання іншим професіям робітників комбінату; - газорятувальна служба - контроль використання газонебезпечних дільниць; - відомча пожежна частина № 32 - проведення протипожежних заходів; - медико-санітарна частина - поліклінічна установа та санаторій-профілакторій для оздоровлення робітників комбінату; - цех палацу культури та творчості - проведення культурно-масових заходів з робітниками комбінату та членами їх сімей; - фізкультурно-оздоровчий комплекс - організація та проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів серед працівників комбінату та членів їх сімей.

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність підприємства підготовлена та складена за 2002 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-XIV) від 16.07.1999 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, Затверджених наказом Міністерства фінансів України № 77 від 31.03.1999 р., Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" № 419 від 28.02.2000 р. та у відпо- відності з вимогами Міністерства промислової політики України. Протягом року з П(С)БО були встановлені такі принципи звітної політика (наказ ВАТ "Південний ГЗК" № 4 від 02.01.2002 р.): - активи визначаються в обліку, якщо існує імовірність надходження на комбінат еконо- мічних вигод; - метод нарахування амортизації основних засобів та матеріальних активів обрано відпо- відно до вимог ст.8.6. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами, внесеними законами України); - при передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношувальних предметів нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; - оцінка вартості запасів сировини та матеріалів на виробництво проводиться по методу середньозваженої собівартості, оцінка вартості запасів куплених товарів для роздрібної торгівлі проводиться за цінами продажу, інші матеріали за цінами постачальника; Грошові кошти та їх еквіваленти в фінансовій звітності відповідно П(С) БО-4 прийнято грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти в касі комбінату, грошові кошти в дорозі та інші. Дохід від реалізації продукції на комбінаті визначається в момент, коли продукція відвантажена покупцеві. Податки обов'язкові та позабюджетні нараховуються відповідно до законодавчих актів України. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші станом на 31.12.2002 р. проінвентаризована. Довгострокова дебіторська заборгованість і дебіторська заборгованість зв'язаних сторін станом на 31.12.2002 р. відсутні. Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створювався. Списано у звітному році безнадійну дебіторську заборгованість у сумі 174 тис.грн. До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основними видами продукції, що виробляє ВАТ "ПГЗК" є залізорудний концентрат та доменний агломерат.
ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" реалізує свою продукцію металургійним заводам України, а також в Польщу, Чехію, Словакію, Румунію. Споживачами продукції на Укра- їні є слідуючі металургійні заводи:Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", ВАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім.Петровського", ВАТ "Дніпровський металургійний комбинат", ВАТ "Азовсталь", ВАТ "Донецький металургійний комбінат", ВАТ "Макіївський металургійний комбінат".
Основні запаси (приблизно 70 % від загального обсягу розвіданих запасів залізних руд в Україні) та найбільший обсяг її видобутку приходиться на Криворізький залізоружний басейн. Промислові запаси руди Криворізького басейну складають біля 16 млрд.т. Запаси представ- лені як багатими (не потребуючими збагачення), так і бідними рудами. Промислові запаси бага- тих руд Криворізького басейну складають більше 43 % всіх розвіданих запасів багатих руд в Україні. Вміст заліза в багатих рудах в середньому складає 58,5%. Видобуток руди в Криворізькому басейні проводиться підземним та наземним способами. Підземним способом видобуток здійснюють такі підприємства, як Криворізький залізорудний комбінат "Кривбасруда", "Рудоуправління ім.Кірова"(в теперішній час ліквідоване), ВАТ "Суха балка". Видобуток проводиться на глибині 1100-1350 метрів. Вміст заліза в руді складає 53-60% Відкритим (наземним) способом залізну руду добувають на 5 Криворізьких ГОКах: ВАТ "Північний ГЗК", ВАТ "Південний ГЗК", ВАТ "Інгулецький ГЗК", ВАТ "Центральний ГЗК" та Новокриворізькому ГЗК (входить як структурний підрозділ Криворізького державного гірничо- металургійного комбінату "Криворіжсталь". Вибодутом проводиться на глибині 180-370 метрів. ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" розвивався поетапно, нарощуючи потуж- ності по виробництву концентрату з 4,9 млн.т. з вмістом заліза 58,4 відсотка до 17,1 млн.т. з вмістом заліза 64.85 відсотка та виробництву агломерату з 5,25 млн.т. до 8.3 млн.т. за рік. В даний час проектні потужності комбінату складають 9 млн.т концентрату та 5 млн.т. по агломерату в рік. Вирішальний вплив на обсяги виробництва чинять не стабільний попит на готову продукцію із сторони споживачів з України та дальнього зарубіжжя.
Основними конкурентами ВАТ "Південний ГЗК" серед гірничо-рудних підприємств України є: Північний гірничо-збагачувальний комбінат, Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, Центральний гірничо-збагачувальний комбінат, Полтавсткий гірничо-збагачувальний комбінат. Характеристика залізорудного концентрату слідуюча: - хімічний склад, компоненти (%): Fe-64.2, FeO2-25.5, SiO2-8.9, CaO-0.17, MqO-0.39, Al2O3-0.35, P-0,019, S-0.020, Na2O-0.12, K2O-0.02, H2O-10.5; - мінералогічний склад, залізо зв'язане з мінералами (%): FeO-26.7, магнетитом-60.6, гематитом-3.36, карбонатами, сілікатами-0.49. Характеристика доменного агломерату слідуюча: - хімічний склад, компоненти (%): Fe-51.5, FeO-12, SiO2-11.2,CaO-13.8, MqO-1.34, Al2O3-1.1, P-0.03, S-0.015, Na2O-0.15, K2O-0.06, n.n.n.-0.65, ocн.-1.2, вміст дрібниць-16.4, сух.осн.-1.3; - гранулометричний склад: Всього величина класу(мм) +60 +40 +20 +10 +5 -5 вміст класу (%) 8.3 5.0 7.9 27.1 35.5 16.4 100

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Нестабільне економічне положення в Україні за минулі роки призвело до того, що підприємство має кредиторську заборгованість перед постачальниками, накопиченя за минулі роки, що насамперед пов'язана із дебіторською заборгованостю за відвантажену продукцію. Негативно на економічні показники підпрємства впливають: - постійне підвищення залізничних тарифів; - зміни вартості енергоносіїв; - не стабільний попит на товарну продукцію комбінату; - постійні зміни діючого законодавства України.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Нарахування штрафів та компенсацій в звітному періоді не відбувалося.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат відбувається за рахунок власних обігових коштів та часткове кредитування.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договірні зобов'язання згідно укладених договорів ВАТ "Південний ГЗК" в 2002 році виконані в повному обсязі.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Враховуючи перспективність родовища та реальну можливість в збільшенні об'єму вироб- ництва і якості продукції, при вкладанні інвестицій в намічені строки комбінат зможе ста- більно працювати з річною продуктивністю по виробництву конценту 8 млн.т. з вмістом долі заліза 64,77%, виробництво агломерату 4млн.т. з вмістом заліза 53,31% з додержанням фрак- ції 0-5мм 17,7%.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Розроблений бізнес-план проектування технічного переозброєння та реконструкції ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на період 2000-2010 роки.