Аналіз діяльності підприємства ВАТ "Суха балка"

Страницы работы

Содержание работы

О компании

Вiдкрите акцiонерне товариство "СУХА БАЛКА" є одним з найбiльших пiдприємств з добуванняя залiзної руди пiдземним способом на територiї України. iсторiя пiдприємства бере свiй початок з минулого столiття, коли в 1885 роцi англiйський пiдприємець К.Д. Перi, а в 1896 роцi торговельний будинок "Емерiк i К" почали розробку родовища залiзних руд вiдкритим способом на територiї нинi дiючого акцiонерного Товариства. В 1912 роцi вводиться в експлуатацiю перша шахта "Попковська" - одна з найбiльших в той час з виробничою потужнiстю 10 тисяч тон руди на мiсяць, що виявилося початком пiдземної розробки нашого родовища. Дальший розвiток пiдприємства був обумовлений бурхливим розвитком промисловостi i збiльшенням потреби металу в Українi i в Європi, ростом потреби залiзної сировини. iнтенсивному розвитку сприяло також i зручне розтошування родовища, розвинута iнфраструктура залiзницi для доставки сировини споживачам. Пiсля реконструкцiї в 1962 роцi введена в експлуатацiю шахта iм. Фрунзе, а в 1980 роцi нова шахта "Ювiлейна" разом з цiлим комплексом поверхових промислових споруд. По закiнченню 100-рiчного перiоду - перiоду пiдйомiв i спадiв, реконструкцiї i структурних перетворень, пiдприємство вижило i створило стiйку перспективу для своєї подальшої роботи. Рудник "СУХА БАЛКА" перший серед гiрничорудних пiдприємств України став Вiдкритим акцiонерним товариством. Маючи 112-й рiчний досвiд роботи, ВАТ володiє досвiдом високопрофесiйних кадрiв i великою сировинною базою, стабiльно i надiйно працює на задоволення попиту своїх споживачiв i упевненно дивиться у майбутнє.

ВАТ "СУХА БАЛКА" складається з таких структурних пiдроздiлiв: - шахта "Ювiлейна" - виробнича потужнiсть складає: сира - 2135,9 млн.тон, товарна - 1933,9 млн.тон залiзної руди в рiк з якiстю залiза: сира - 56,31%, товарна - 57,74%; - шахта iм. Фрунзе - виробнича потужнiсть складає: сира - 1148,9 млн.тон, товарна - 1094,3 млн. тон залiзної руди в рiк з якiстю залiза: сира - 57,45%, товарна - 58,22%; - шахтобудiвельне управлiння виконує капiтальне будiвництво пiдземних виробок; - шахта "Пiвденна" дiє як запасний механiзований вихiд на поверхню; - допомiжнi цехi: ремонтно-механiчний цех; енергетичний цех; управлiння з транспорту, збуту та соцiальним питанням; ремонтно-будiвельний цех; цех з переробки лiсу; - управлiння по забезпеченню виробництва; управлiння по правовiй та економiчнiй безпецi; цех громадського харчування; iнформацiйно-обчислювальний центр; спецiалiзована пiдземна технiчна енерголабораторiя; науково-дослiдна маркшейдерська лабораторiя; - друкарня; - профiлакторiй. ВАТ "СУХА БАЛКА" та iї структурнi пiдроздiли розташованi в м.Кривий Рiг Днiпропетровської областi.

Основним вiдом виробничої дiяльностi Товариства є видобуток товарної залiзної руди. За 2006 рiк пiдприємство виробило товарної залiзної руди в розмiрi 3028,2 тис.тон на суму 360881,4 тис.грн. товарної продукцiї, що дорiвнює 99,7 вiдсоткiв вiд загального обсягу товарної продукцiї. Крiм цього пiдприємство надає послуги промислового характеру якi складають 0,3 вiдсотка вiд загального обсягу товарної продукцiї. Послугами промислового характеру є вироби з деревини, виробництво друкарської продукцiї, стисненого повiтря, трикотажнi вироби, теплоенергiя. Всього за 2006 рiк надано таких послуг на 1013,2 тис.грн. в тому числi: - теплоенергiя - 160,5 тис.грн.; - стиснене повiтря - 245,6 тис.грн.; - друкарська продукцiя - 273,0 тис.грн.; - вироби легкої промисловостi - 314,3 тис.грн.; - вироби з деревини - 18,9 тис.грн.; - послуги цехiв - 0,9 тис.грн. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2006 рiк склала 375797,6 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 323490,2 тис.грн. У звiтному роцi галузь, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, була на пiд'ємi. Внаслiдок зростання попиту на товарну руду зросли цiни та обсяги виробництва. Емiтент зазнає конкуренцiї з боку 2-х бiльш потужнiших вiтчизняних комбiнатiв, внаслiдок того, що товарна руда конкурентiв має менший змiст шкiдливих домiшкiв (Р та S). Новi технологiї не впроваджуються, новi товари не випускаються.

Похожие материалы

Информация о работе