Електричний розрахунок каскадів пристрою. Розрахунок каскаду кінцевого підсилення. Розрахунок спотворень в ККП. Розрахунок регуляторів контрастності і яскравості, страница 2

          RΣ =                                                                                           ( 48 )

          RΣ =

де С0 = Свихмвх                                                                                                                              ( 49 )

 Свих = 3,50 ( пФ ); См = 10 ( пФ ); Свх = 1,07 ( пФ )

          ( раз ) = 1,21 ( дБ )

          Для покращення характеристики в області високих частот використовується паралельна ВЧ корекція.

                                                                                                          ( 50 )

Звідки  ( мкГн )

             ( рад/с )

             ( МГц )

 3.2.1. Розрахунок коефіцієнтів підсилення каскаду

-  по напрузі

КU = S0 ∙ R                                                                                              ( 51 )

де       R =                                                                                          ( 52 )

          RΣ =

КU = 0,6 ∙ 1000 =56 ( дБ )

-  по струмові

Кі = КU                                                                                              ( 53 )

де                                                                            ( 54 )

           ( Ом )

          Кі = ( дБ )

-  по потужності

Кр.розр = 10 lg Кі ∙ КU                                                                                ( 55 )

Кр.розр = 10 lg 22 ∙ 56 = 30 ( дБ )

Так як Кр.розр  більше Кр , це свідчить про те що даний транзистор і каскад задовольняє нашим вимогам.

          3.3. Розрахунок каскаду попереднього підсилення


          Схема каскаду попереднього підсилення майже аналогічна схемі каскаду кінцевого підсилення і представлена на рис. 4.

                               Рис. 4. Схема попереднього каскаду підсилення.

          Попередні данні для розрахунку.

Коефіцієнт підсилення по потужності Кр(дБ) = 28,8 ( дБ )

Частотні спотворення каскаду відповідно  Мнв = 0,05; 0,011 ( дБ )

Верхня і нижня частота діапазону Fн ,Fв = 30 ( Гц ); 9 ( МГц )

Вхідний опір по змінному струму R'вх.сл. = 900 ( Ом )

Вхідна ємність наступного каскаду Свх.сл. = 27 ( нФ )

Амплітудне значення вхідного струму наступного каскаду Іm.вх.сл = 0,57 ( мА )

Напруга колекторного живлення каскаду Ек = 15 ( В )

          Величина напруги згідно з формули  буде становити:

           Ек = 0,8∙15 = 12 ( В )

          Перевіряємо правильність вибору транзистора. Для нормальної роботи необхідно:

          Uке.мах.доп ≥ Ек ;                     Ік.мах.доп ≥ ( 1,5…2 )∙ Іm.вх.сл

              15 В ≥ 12 В                          100 мА ≥ 0,855 мА

          Величина струму спокою колекторного струму знаходиться з виразу ( 56 )

           Ік0 ≥ 1,4 ∙ Іm.вх.сл                                                                                       ( 56 )

Для малопотужних транзисторів вибирається в межах 0,5…2 мА.

          Ік0 ≥ 1,4 ∙ 0,57 = 0,8 ( мА )

          Ік0  = 1 ( мА )

          Напруга на колекторі визначається з формули:

          Uk0 = 0,5 Ек                                                                                              ( 57 )

          Uk0 = 0,5∙12 = 6 ( В )

          Напруга на емітері визначається з формули:

          Uе = 0,1×Е

          Uе = 0,1×12 = 1,2(В)

Визначення струмів і напруг в різних точках підсилювача проводиться по наступних співвідношеннях:

          Uб0 = Uе0 + Uбе                                                                                                                            ( 58 )

                                                                                                             ( 59 )

          Іпод = 10 Іб0                                                                                               ( 60 )

          По даним формулам проводиться розрахунок:

          Uбе = 0,4 ( В )

          Ік0 =1 ( мА )

           ( мА )

          Uб0 = 0,4 + 1,2 = 1,6(В)

          Іпод = 10 ∙0,02 ∙10-3 = 0,2 ( мА )

          Елементи даного каскаду підсилення визначаються по наступним формулам, а зокрема:

-  опір резистора емітера і ємність конденсатора емітера

                                                                                       (61)                                                                                                     ( 62 )

 ( Ом )

 ( мкф )

-  опір подільника

                                                                                                  ( 63 )

 ( кОм )

-  опір резистора подільника R2

                                                                                                   (64)

 ( Ом )

-  опір резистора подільника R1 визначається по формулі