Коротка робоча програма з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів"

Страницы работы

Содержание работы

                                                                                                                     Затверджую

                                                                                                              Завідувач кафедри РТ

                                                                                                   Проф. Осадчук О.В

                                                                                                    Протокол N

                                               Коротка робоча програма

                               з дисципліни "Пристрої підсилення сигналів"

     1.Вибірні підсилювальні каскади (ВПК)

     Класифікація, параметри, характеристики ВПК. Вибір підсилювального  елементу (ПЕ) для ВПК. Схеми резонансних підсилювальних каскадів, умови  їх застосування (з безпосередн.підключенням ПЕ, автотрансформаторним,тран­­­сформаторним). Еквівалентні схеми. Резонансний коефіцієнт підсилення.Виз­­­начення коефіцієнтів підключення.

     Особливості смугових підсилювачів (СП). настроєним контуром). СП з розстроєними резонан­­­сними контурами. СП з двоконтурним фільтром. СП з багатоконтурним фільт­­­ром. СП з фільтрами зосередженої селекції (ФЗС) на основі LC ланок.  СП з п'єзокерамічними фільтрами. СП з електромеханічним фільтром (ЕМФ).  СП з фільтрами на ПАХ.

     2. Каскади кінцевого підсилення (ККП)

     Показники та характеристики ККП. Основні режими роботи ПЕ в ККП ("А",  "B","АВ","С","D" ),їх показники, переваги та недоліки. Двотактні ККП. Вибір  ПЕ для двотактного ККП. Однотактні ККП. Вибір ПЕ для однотактного ККП.

      Визначення нелінійних спотворень  в ККП. Метод п'яти та трьох ординат.

      Підсилювальні пристрої, що працюють в режимі класу "D".

      ККП на інтегральних ІМС. Елементна база ККП (ІМС,транзистори,резистори,  конденсатори).

     3.Корекція частотних та перехідних характеристик

     Необхідність корекції та її принципи. Паралельна індуктивна ВЧ-корекція.  Послідовна індуктивна ВЧ-корекція. Витікова (емітерна) ВЧ-корекція. НЧ-корек­­­ція.

     4.Операційні підсилювачі (ОП)

     Вимоги, основні показники та характеристики ОП. Типові структури та  каскади ОП. АЧХ та ФЧХ ОП. Застосування ВЗЗ в ОП. Забезпечення стійкості  ОП, що охоплені ЗЗ. Корекція в ОП.

     5.Пристрої на ОП, що виконують операції над сигналами

     Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі та пристрої на їх основі  (повторювачі напруги, суматори, зі зміною підсилення).  Диференціальний  підсилювач. Використання ОП при однополярному живленні. Розрахунок підси­­­лювачів на ОП у частотних областях. ОП з частотнозалежним ВЗЗ. Підсилюва­­­чі-коректори. Інтегруючий та диференцюючий підсилювачі. Компресор та експан­­­дер динамічного діапазону сигналів. Компандер. Помножувачі та подільники сиг­­­налів. Основні режими роботи аналогових перемножувачів. Перетворювачі часто­­­ти. Принципи конверсії та інверсії імпедансу.

     6. Активні фільтри (АФ).

     Властивості АФ. Основні етапи синтезу АФ. Апроксимація АЧХ, ФЧХ та ПХ  АФ. Засоби реалізації АФ. Фільтри Баттерворта, Чебишева та Бесселя. АФ на  повторювачах напруги. АФ на джерелах напруги, ще керуються напругою (ДНКН).  АФ на основі методу змінного стану. АФ з Т-фільтром у колі ВЗЗ.

     7.Компаратори.

     8.Демодулятори сигналів (Детектори).

     Основні типи амплітудних (АМ) детекторів. Параметри та характеристики  АМ детекторів. АМ детектор у режимі "сильного" та "слабого" сигналів. Нелі­­­нійні спотворення в АМ детекторі. Синхронний АМ детектор.

     Частотні детектори.

     Фазові детектори.

                2.Типові практичні завдання

     2.1. Розрахувати резонансний одноконтурний  підсилювач  з  подвійним частковим підключенням контура, якщо: fmax - fmin =  120 кГц - 400 кГц, Ск.екв = 60 - 540 пФ, Rвх. наст. = 2 кОм,  R вих. тр. = 100 кОм, Qекв. = 10, S = 30 mA/B. Визначити  m1 та  m2, Ko.max та Ко.min.

     2.2. Здійснити синтез тракту проміжної частоти на основі  одноконтурних резонансних підсилювальних каскадів, якщо: fпч =  10,5 МГц, ширина смуга частот сигналу 400 кГц, розстройка по  сусідньому каналу 500 кГц, нерівномірність частотної характерис­­­тики в смузі 3 дБ, вибірність по сусідньому каналу 20 дБ. Визна­­­чити кількість каскадів та еквівалентну добротність контурів.

     2.3. Здійснити вибір  транзистора однотактного ККП з безпо­­­середнім підключенням навантаження, якщо Р вих = 0.1 Вт, Rн = 80 Ом.

     2.4. Здійснити вибір транзисторів двотактного ККП з безпо­­­середнім підключенням навантаження, якщо Pвих. = 100Вт, Rн = 4 Ом.

     2.5. Довести, що ККД каскаду, що працює у режимі В більше  за А.

     2.6. Довести, що в спектрі вихідного струму двотактної схеми  відсутні парні гармоніки. При яких умовах?

     2.7.Розрахувати елементи НЧ-корекції підсилювального каскаду  на МДН транзисторі, індукований канал, якщо задане положення ро­­­бочої точки (Uзв, Uсв, Iс та R вх), вказана Fн.гр  та коефіцієнт  корекції m.

     2.8.Розрахувати елементи ВЧ-корекції (витокової обо емітерної),  якщо відомі Свх, Свих, См, а також - m.

     2.9.Що таке операційний підсилювач з ідеальними характеристиками?

     2.10.Довести, що некоректований ОП може збуджуватись. При яких  умовах?

     2.11.Розрахувати елементи та основні параметри підсилювачів на  основі ОП, випадок симетричного та несиметричного живлення, інверту­­­юче та неінвертуюче включення. Визначити його смугу пропускання.

     2.12. Довести, що АХ компресора відповідає виразу

                     Uвих = -АlnUвх.,  а експандера

                     Uвих = Ве^Uвх.

     2.13.Розробити пристрій, що виконує операцію

                     Uвих = - АU1 - BU2 - CU3 + EU4,  де А,В,С,D - довільні коефіцієнти, U1,U2,U3,U4 - вхідні напруги.

     2.14.Розробити пристрій, що виконує операції ділення U1/U2.

     P.S. Чисельні дані, а також типи підсилювальних елементів будуть  змінені.

                                                                                                      Розробив

                                                                                                  доц.  Рудик В.Д.

Похожие материалы

Информация о работе