Анотація, зміст і літературні джерела з дисципліни "Новітні технологічні лінії та енергозаощадження"

Страницы работы

Содержание работы

АНОТАЦІЯ

Повна назва дисципліни- “Новітні технологічні лінії та енергозаощадження ”

Автор робочої навчальної програми- професор, д.т.н. Якуба О.Р.

Загальна кількість годин- осінній семестр: 54 год., лекцій – 18 год., ЛПЗ – 36 год.,.

Анотація дисципліни: в дисципліні даються основи харчової технології, розглядаються основні процеси та стадії обробки сировини, описуються технологічні схеми виробництва, обладнання технологічних ліній та охорона праці на підприємстві і енергозаощадження виробничих процесів.

МЕТА КУРСУ:

Метою вивчення дисципліни є засвоєння будови, принципу роботи, обслуговування, безпечної експлуатації та методів енергозаощадження технологічних ліній промисловості м’яса та м’ясних продуктів.

- ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1: «Вступ. Характеристика технологічних ліній. Методи заощаджень енергетичних ресурсів.  Охорона праці при обслуговуванні технологічних ліній»

Тема 2: «Новітні технологічні лінії переробки м’яса та м’ясних продуктів»

Тема 3: «Новітнє технологічне обладнання м’ясних виробництв. Обладнання забою тварин, свиней, птиці і розділки туші, переробки м’яса, риби птиці. Обладнання для консервування, охолодження та заморожування м’ясних напівфабрикатів та готових виробів»

Тема 4: «Енергозаощадження у виробництвах м’яса та м’ясних продуктів»

Тема 5: «Охорона праці при обслуговуванні технологічного обладнання»

Перелік знань та практичних навичок

по закінченню вивчення модуля

Модуль 1.

Студент повинен:

знати технологічні основи виробництва м’яса;

-  будову, принцип дії та основи експлуатації технологічних ліній виробництва м’яса;

уміти вибрати технологічні лінії виробництв для виробничих потреб;

-  вибирати і розраховувати потужності та продуктивності обраних технологічних ліній.

Модуль 2.

Студент повинен:

знати будову, принцип дії та основи експлуатації технологічного обладнання харчових виробництв;

уміти вибирати обладнання для потокових технологічних ліній;

-  вибирати та проводити розрахунок технологічного обладнання для забезпечення заданої продуктивності та потужності.

Модуль 3.

Студент повинен:

знати основи техніки безпеки та охорони праці у виробництвах м’ясної промисловості;

уміти вибирати засоби енергозбереження при проектуванні нових виробництв та удосконаленні діючих.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

1.  знати та розуміти увесь програмний матеріал в повному обсязі;

2.  послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу усно або письмово;

3.  правильне і впевнене застосування знань для конкретних умов;

4.  уміле формування висновків та узагальнень;

5.  допускаються окремі несуттєві помилки, але необхідне знання основного програмного матеріалу.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА.

Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов. Киев: «Инкос», 2006,- 600 с.

Клименко М.М., Пасічний В.М., Маліков М.М. Технологічне проектування м’ясожирових виробництв/ Навчальний посібник-Вінниця: Нова книга, 2005.-384 с.

Лаврова Л.П., Красова В.В. Технология колбасных изделий. Изд. «Пищевая промышленность» 1975.- 344 с.

Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых производств. М: Колос, 1999.- 376 с.

Федоренко С. Энергоэффективность в промышленности. March Consulting Group. Программа Tacis, 1999.- 170 с.

Курилев Е.С., Герасимов Н.А. Холодильные установки.Л: Машгаз, 1980.- 622 с.

Головки Н.А., Чижов Г.Б. Холодильная технология пищевых продуктов. М.: Пищепромиздат, 1951.- 331 с.

Дорохин В.А., Шеляков О.П., Оберемок В.Н., Ревицкий С.Д. Оборудование предприятий общественного питания. Справочник. К.: Техника, 1990.-176 с.

Похожие материалы

Информация о работе