Електричні вимірювання. Визначення і класифікація засобів і методів електричних вимірювань. Похибки приладів та вимірювань. Аналогові електромеханічні вимірювальні прилади, страница 3

У ВК величина Хв, що вимірюється, перетворюється в елект­ричний сигнал Y, під дією якого у ВМ вироблюється механічна величина α - кут повороту рухо­мої частини приладу. Хш.

Досить узагальнено можна також подати і безпосередньо кон­струкцію аналогових електромеха­нічних приладів, приблизний варі­ант якої зображено на рис. 10.7.

Рис. 10.6

Тут 1 - вимірювальний механізм; 2 - піввісь; 3 - спіральна пружина; 4 - стрілка; 5 - балансу­вальні вантажики; 6 - шкала; 7 - повітряний заспокоювач (демпфер, який призначається для зменшення часу коливань рухомої частини); 8 - коректор (для встановлення стрілки на нуль шкали); 9 - корпус.

Вхідним сигналом Y вимірювального механізму є струм IВМ, який може бути безпосередньо струмом, що вимірюється, або про­порційним вимірюваній величині Хв, наприклад, напрузі: ІBM=U/RBM, де RBM - внутрішній опір електричного кола вимірю­вального механізму. Електрична енергія струму IВМ перетворюється в механічну енергію за допомогою обертального моменту Моб, що виробляється у вимірювальному механізмі.

Під дією Моб разом з рухомою частиною вимірювального меха­нізму повертається і стрілка, установлюючись при рівновазі Мобпр. Протидіючий момент Мпр у випадку, що розглядається, (рис. 10.7)    створю­ється пружним елементом (пружиною) і пропорційний а, тобто Мпрα-α, а Моб пропорційний струму (або  сукупності струмів, якщо в приладі є більше одного вимірюваль­ного кола). Таким чином, кут відхи­лення стрілки а про­порційний ІВМ і, отже, величині Хв, що вимірюється.

Рис. 10.7

Різноманітні електромеханічні аналогові прилади можуть від­різнятися від варіанта на рис. 10.7 реалізацією окремих елементів і їхнім компонуванням у приладі. До найбільш суттєвих відмін­ностей може бути віднесене те, що в спеціальному класі цих при­ладів, в так званих логометрах, протидіючий момент створюється не пружним елементом, а тим же способом, що і Моб. Принцип утворення Моб і конструкція вимірювального механізму визнача­ються його системою, що більш детально розглядається далі.

На лицьовій панелі електровимірювальних приладів зображу­ється низка умовних позначень, які дозволяють правильно вибрати й експлуатувати прилад. Найпоширеніші умовні позна­чення подані в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Назва

Позначення

Назва

Позначення

Прилад магнітоелектричний з рухомою рамкою

Тип електричного кола

постійного струму

-

Логометр магнітоелектричний

однофазне змінного струму

~

Прилад електромагнітний

постійного і змінного струму

Логометр електромагнітний

трифазне змінного струму

Прилад електродинамічний

Положення шкали

горизонтальне

вертикальне

Логометр електродинамічний

під нахилом

Заземлення

Прилад феродинамічний

Напруга випробувальна наприклад, 2 кВ

Логометр феродинамічний

Клас точності приладу, наприклад, 1,5, при різному визначенні ХN

Прилад магнітоелектричний з випрямлювачем

Виконання приладу залежно від умов експлуатації – властивостей навколишнього середовища

А

Б

В

Прилад індукційний

Екран

електростатичний

магнітний

Прилад електростатичний

Спільна (вхідна) клема

*

Полярність

від’ємна

-

Затискачі кола

напруги

U

додатна

+

струму

I

2. Принцип дії електромеханічних приладів різних систем