Електричні вимірювання. Визначення і класифікація засобів і методів електричних вимірювань. Похибки приладів та вимірювань. Аналогові електромеханічні вимірювальні прилади, страница 2

що має N поділок, визначають з урахуванням вибраної k-ї гра­ниці вимірювання ПN, к (напри­клад струму INA, k напруги UNVта ін.).

У разі наявності незалежних вимірювальних кіл ціну поділки визначають з урахуванням вибраних границь кожної із них.

Рис. 10.1

Наприклад, у ваттметрі при встановленні к-ї границі напруги UNW,к та m-ї границі струму INW,m ціна поділки шкали з потужності

При відхиленні покажчика приладу (наприклад, стрілки) на nп поділок, вимірювальну величину знаходять за вже відомою ціною поділки СПк, тобто

Якщо необхідно використати прилади в колах з напругою и і струмом І, що перевищують відповідні границі UN і IN то для поширення струмових границь можна застосувати шунт або трансформатор струму (ТА), границь напруги - додатковий резис­тор або трансформатор напруги (ТУ) (рис. 10.2).

Рис. 10.2

Шунти і додаткові резистори можна використовувати як у колах постійного, так і змінного струму, причому в другому випадку вони, як і внутрішні кола приладів, повинні бути безреактивними, тобто мати тільки активні опори. Вимірювальні трансформатори зручні в колах синусоїдного струму.

Якщо амперметр має границю вимірювання Іш, то для отримання нової границі вимірювання ІNAS необхідний шунт (рис. 10.2, а) з опором

де  - коефіцієнт шунтування.

Якщо вольтметр має границю вимірювання UNV, то нову границю вимірювання UNVД забезпечує додатковий резистор (рис. 10.2, б) з опором Rд = (mV - 1)RV, де mV = UNVД/UтNV.

При використанні вимірювальних трансформаторів розши­рені границі відповідно складають INAT=k1INA (рис. 10.2, в); UNVT=kUUNV (рис. 10.2, г), де kI, kU - коефіцієнти трансформації ТА і ТV.

3. Похибки приладів та вимірювань

Вимірювання практично завжди супроводжують похибки, які спричинюються як неточністю приладів та інших технічних засо­бів вимірювань, так і недоліками самого процесу вимірювання. У результаті виміряна величина Хв відрізняється від реально існую­чої Хд - це абсолютна похибка

або подана у відсотках відносна похибка

Похибка приладу, яка з'являється в нормальних умовах екс­плуатації, обумовлених у його паспорті, називається основною; при порушенні цих умов можлива додаткова похибка.

Точність приладу визначається основною зведеною похибкою

де Хм - нормувальне значення шкали приладу, за яке звичайно беруть верхню границю вимірювання приладу, хоча можливо й інше.

За найбільшим у межах робочої частини шкали значенням γзв визначають клас точності приладу Кп. Для серійних приладів дозволено класи точності, встановлені стандартами, наприклад, для амперметрів і вольтметрів прийнято класи точності: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0. При цьому повинна виконуватися умова: максимальна зведена похибка γзвmах £ Кп.

При класифікації приладів для обчислення узв величину ХА визначають за допомогою зразкових приладів суттєво більш висо­кого класу точності або за еталонними мірами.

Прирівнюючи зведену похибку узв (10.6) класу точності при­ладу Ки, отримуємо формулу

яка дозволяє оцінити у відсотках точність вимірювання. Звідси очевидно, що для підвищення точності вимірювання необхідно, щоб границя вимірювання приладу XN була якомога ближчою до вимірюваного значення Хв.

Похибка, що виникає через недосконалість вимірювань, нази­вається методичною, або похибкою методу. Причиною такої похибки може бути спотворення режиму роботи дослідного елек­тричного кола, викликане вмиканням приладу в це коло, оскільки внутрішній опір приладу має скінченне значення. Вносять свою частку похибки у вимірювання і згадані вже пристрої (див. рис. 10.2), які розширюють границі вимірювань приладів, тому що ці при­строї також мають цілком конкретні класи точності.

4. Аналогові електромеханічні вимірювальні прилади

1. Принципова схема і загальна компоновка конструкції

Практично будь-який аналоговий електромеханічний вимірю­вальний прилад відповідає схемі на рис. 10.6, де ВК - вимірювальне коло, ВМ - вимірювальний механізм, ВП - відліковий пристрій.