Анотація, зміст і література з дисципліни "Матеріалознавство"

Страницы работы

Содержание работы

АНОТАЦІЯ

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Лектор: Петрівний Віталій Миколайович

Розподіл робочого навантаження за  видами занять

Форма навчання

Спеціальність

Курс

Семестр

Види занять

Форми контролю

Всього   годин

лекції

лабораторно-практичні

семінари

самостійна

робота

контрольна

робота, РГР

курсова

робота (проект)

залік

екзамен

Денна

ТМЯ

ТМЛ

3

5

-

18

-

36

+

-

+

54

Вид підсумкового контролю – письмовий залік

Дисципліна “Матеріалознавство” вивчає будову, властивості конструкційних матеріалів, технологічні методи їх виробництва, регулювання властивостей та раціонального використання в машинах та конструкціях. Вона є базовою в циклі загально-технічних дисциплін, базою вивчення спеціальних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни “Матеріалознавство” є надбання студентами необхідних знаннь про сучасні методи одержання та обробки металів і інших конструкційних матеріалів, про їх стан та властивості, способи обробки матеріалів для придання їм заданої форми і розмірів.

Вивчення заданого курсу є передумовою успішного вивчення ряду спеціальних дисциплін, що формують технічний кругозір інженера-механіка. Знайомство з сучасними способами отримання чорних та кольорових металів, знання їх основних властивостей та методів обробки, що придають їм потрібні експлуатаційні властивості, необхідні для правильного вибору та використання цих матеріалів.

ЗМІСТ

2-й семестр

1 МОДУЛЬ Теорія сплавів.

Тема 1. Теорія сплавів. Метали. Класифікація металів. Кристалічна будова металів. Кристалічна решітка металів. Реальна будова металічних кристалів. Анізотропія властивостей кристалів. Три стани речовин. Енергетичні умови процесу кристалізації. Механізм процесу кристалізації. Форми кристалічних утворень. Будова злитку. Перетворення в твердому стані. Поліморфізм. Механічна суміш. Хімічні сполуки. Твердий розчин на основі одного із компонентів сплаву. Твердий розчин на основі хімічної сполуки. Впорядковані тверді розчини. Фази втілення. Правило фаз. Загальні вимоги до побудови діаграм стану. Експериментальні побудови діаграм. Основны види дыаграм стану двокомпонентних сплавів.  Діаграма стану для сплавів, що випробують поліморфні перевтілення.

Тема 2. Залізовуглецеві сплави. Діаграма залізо – вуглець. Історична довідка. Залізо. Цементит. Діаграма стану. Вуглецеві сталі. Чавун.

Тема 3. Термічна обробка. Загальні положення термічної обробки. Теорія термічної обробки сталі. Практика термічної обробки сталі. Хіміко-термічна обробка сталі.

2 МОДУЛЬ

Тема 4. Леговані сталі і сплави.

Класифікація домішок. Вплив елементів на поліморфізм заліза. Розподіл легованих елементів в сталі. Вплив легованих елементів на ферит. Карбідна фаза в легованих сталях. легованих елементів на перетворення в сталі. Класифікація легованих сталей. Маркування легованих сталей. Механічні властивості сталі, вплив структури і легованих елементів. Термічна обробка конструкційних сталей. Цементовані сталі. Покращення сталі. Високоміцні сталі. Зварюваність сталі Будівельна, арматурна, шарикопідшипникова та пружинна сталі. дефекти легованих сталей. Інші групи сталей. Загальні положення. Інструментальні сталі зниженої та збільшеної прогартовуємості. Швидкоріжучі сталі. Штампові сталі. Тверді сплави.

Тема 5 Виробництво чорних та кольорових металів.  Роль металів та металургійної промисловості в народному господарстві. Сучасне металургійне виробництво і його продукція. Матеріали для виробництва металів і сплавів. Матеріали, що застосовуються в доменному виробництві, і їх підготовка до плавлення. Виплавка чавуну. Сутність процесу виробництва сталі. Виробництво сталі в конвертерах, мартенівських та електропечах. Розлив сталі. Кристалізація і будова стальних злитків. Способи підвищення якості металу.

Студент повинен :

- знати:зміст і структуру дисципліни, можливі методи термічної обробки сталей.

- вміти: проводити вибір конструкційного матеріалу для заданих умов експлуатації.

ЛІТЕРАТУРА

¨  Основна

1.  Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1986 - 544 с., ил.

2.  Дальский А.М., Арутюнова И.А., Барсукова Т.М. и др. Технология конструкционных материалов. М., Машиностроение. 1985. - 448 с., ил.

3.  Кондратьев Е.Т. Технология конструкционных материалов и материаловедение. М.; Колос, 1983. - 272

¨  Додаткова

1.  Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1980, -493 с.

2.  Арзамасов Б.Н., Сидорин Н.Н., Косолапов Г.Ф. и др. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1986 - 384 с.

Похожие материалы

Информация о работе