Питання для контрольних робіт і методичні вказівки по оформленню самостійних робіт по дисципліні "Матеріалознавство"

Страницы работы

Содержание работы

Файл Контрольні завдання

Методичні вказівки по оформленню самостійних робіт

Індивідуальне завдання на контрольну роботу, що складається з п'яти питань, видається викладачем. При цьому використовується перелік питань для контрольних робіт.

Контрольна робота виконується в окремому учнівському зошиті і не повинна перевищувати її за обсягом (10-12 аркушів рукописного тексту). Усі сторінки повинні бути пронумеровані, з обкресленими полями (30 мм) для зауважень рецензента.

Індивідуальне завдання повинне бути обов'язково приклеєне на звороті титульного листа (обкладинки) зошита. У противному випадку робота не рецензується.

При виконанні контрольної робіт перед кожною відповіддю на питання необхідно помістити текст питання з указівкою його номера. Усі відповіді повинні бути короткими за формою, але разом з тим досить повними і точними по змісту. Робота пишеться чітко, грамотно, розбірливим почерком. Відповіді ілюструються малюнками або графіками. Матеріали, що вимагають графічного оформлення, виконуються у виді схеми або креслення безпосередньо в зошиті чи на окремому листі, акуратно, за допомогою лінійки, але не шляхом калькування чи застосування копіювальних пристроїв. Усі необхідні розрахунки повинні вироблятися з точністю до 0,1.

Якщо студент при складанні відповіді на запитання контрольного завдання зустрівся з труднощами і не в змозі знайти відповідь в рекомендованій літературі, він повинен звернутися на кафедру за консультацією.

Питання для контрольних робіт

1. Історія розвитку науки про матеріали. Роль вітчизняних вчених і виробничників у розвитку матеріалознавства.

2. Перспективи розвитку чорної і кольорової металургії. Значення металів і неметалевих матеріалів у сільськогосподарському й автотракторному машинобудуванні, у ремонтному виробництві.

3. Опишіть класифікацію металів і їхнє застосування в народному господарстві.

4. Опишіть кристалічну будову металів. Приведіть схематично основні типи кристалічних решіток, що зустрічаються у металів, і вкажіть, якими параметрами вони характеризуються.

5. Опишіть недосконалості будови реальних кристалів металів (вакансії, дислокації, блоки) і їхній вплив на механічні і технологічні властивості металів.

6. У чому виявляється сутність явища анізотропії в кристалах? Як можна одержати і використовувати анізотропію в металах?

7. Опишіть основні закономірності процесу кристалізації. Вплив домішок і умов охолодження на процес кристалізації металів? Відповідь поясніть схемами.

8. Викладіть умови одержання дрібнозернистої і грубозернистої структури при кристалізації металів.

9. Побудувати криву охолодження для чистого заліза і на цьому прикладі пояснити сутність алотропічних (поліморфних) перетворень металів і їхнє використання.

10. Описати термодинамічні основи фазових перетворень у металах.

11. Як відбувається кристалізація металу в ізложниці? Схематично поясніть будову злитка спокійної сталі.

12. Якими фізичними, хімічними, механічними і технологічними властивостями характеризуються метали? Як можна змінювати ряд цих властивостей?

13. Які вимоги пред'являються до залізно-рудної сировини і палива для сучасних доменних печей? Які матеріали відповідають цим вимогам і застосовуються для виплавки чавуну?

14. Зобразіть схему доменної печі, опишіть основні її частини і роботу.

15. Які фізико-хімічні процеси відбуваються в доменній печі, вкажіть основні її частини і зміну температури по висоті печі.

16. Викладіть хід доменного процесу виплавки чавуну, напишіть реакції, що відбуваються при цьому.

17. Охарактеризуйте продукти доменного виробництва і застосування їх у народному господарстві.

18. Якими параметрами характеризуються доменні печі? Приведіть основні техніко-економічні показники роботи доменних печей.

19. У чому полягає сутність виробництва сталі з чавуну? Які існують процеси одержання сталі? Дайте їхню порівняльну характеристику.

20. Накресліть схему будови кисневого конвертора. Поясніть фізико-хімічні процеси, що протікають у конверторі. Вкажіть перспективи розвитку цього способу одержання сталі.

21. Опишіть схему технологічного процесу виплавки сталі в кисневому конверторі. Які сталі одержують цим способом?

22. Накресліть схему мартенівської печі. Поясніть фізико-хімічні процеси, що протікають в основних мартенівських печах.

23. Опишіть етапи процесу виплавки в сталеплавильних агрегатах.

24. Опишіть різновиди мартенівського способу виплавки сталі в залежності від роду футерівки і складу шихти. Приведіть приклади застосування цих різновидів.

25. Опишіть схему технології виплавки сталі в основній мартенівській печі скрап-рудним процесом. Вкажіть перспективи розвитку мартенівського способу виплавки сталі.

26. Опишіть схему технологічного процесу виплавки сталі в основній дуговій електропечі. Приведіть схему печі і вкажіть перспективи розвитку цього способу виробництва сталі.

27. Опишіть існуючі способи розкислення сталі при її виплавці. Як класифікуються сталі в залежності від ступеня розкислення і як при цьому змінюються їхні властивості? Приведіть схему будови злитка киплячої сталі.

28. Які способи розливання сталі після її виплавки знайшли широке поширення в металургії? Приведіть їхні схеми і поясніть сутність технології розливання за кожною схемою, укажіть переваги і недоліки.

29. Опишіть сутність сучасних способів підвищення якості сталі: обробка синтетичним шлаком, вакуумування; приведіть схеми електрошлакового і вакуумно-дугового переплавляння сталі. Область застосування цих сталей.

30. Приведіть схему, опишіть процес прямого відновлення заліза з руд, його застосування в нашій країні і перспективи розвитку.

31. Опишіть схему технології пирометалургійного способу виробництва рафінованої міді.

32. Опишіть схему технології одержання рафінованого алюмінію.

Похожие материалы

Информация о работе