Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Теорія електричного зв'язку", страница 13

ДОДАТОК В

Зразок титульного листа курсової роботи

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет _______________________________________________________________________

Кафедра _________________________________________________________________________

КУРСОВА РОБОТА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

________________________________________________________________________________________________

 (позначення документа в разі необхідності)

________________________________________________________________________________

(тема роботи)

Теорія електричного звязку

________________________________________________________________________________________________

(дисципліна)

Керівник ______________________________________________________________________________________

(підпис, дата, посада, прізвище, ініціали)

Студент__________________________________________________________________________

(група, підпис, дата, прізвище, ініціали)

Харків   200__

ЗМІСТ

Вступ..............................................................................................................…

1 Мета та задачі курсового проектування......................................................

2 Тематика курсових робіт......................................................................……

3 Структура та зміст курсової роботи.......................................................….

4 Вказівки по аналізу та оптимізації цифрової системи зв'язку..................

4.1 Структурна схема цифрової системи зв'язку......................................…

4.2 Характеристики АЦП та ЦАП....................................................………..

4.3 Характеристики модему маніпульованих сигналів................................

4.4 Характеристики кодеку завадостійкого коду..……............................…

4.5 Інформаційні характеристики джерел повідомлень і каналів

у складі цифрової системи зв'язку   ………………………………………..

4.6 Показники ефективності цифрової системи зв'язку...........................…

5 Підготовка до захисту курсової роботи та її захист.……....................….

Перелік посилань.........................................................................................…

Додаток А Функція Крампа............................................................................

Додаток Б Параметри завадостійких кодів…...............................................

Додаток В Зразок титульного листа курсової роботи……………………..

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проектування з дисципліни

"ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ"

для студентів усіх форм навчання

спеціальностей напрямку 0948 - "Телекомунікації"

БІДНИЙ Юрій Михайлович                       

ЗОЛОТАРЬОВ Вадим Анатолійович        

ОМЕЛЬЧЕНКО Анатолій Васильович      

Відповідальний випусковий І.М. Пресняков

Редактор

План 2002 поз.

Підп. до друку

Умов. Друк. арк.

Замов. № 1-61

Формат 60Х84 1/16

Облік. вид. арк.

Ціна договірна

Папір друк.

Тираж 100

66161 Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в учбово-виробничрму видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

66161 Харків, просп. Леніна, 14