Програма і методика метрологічної атестації вимірювальних каналів системи автоматичного керування компресорним цехом КС-1 "Луганськ", страница 2


 Продовження таблиі 2       

Назва засобу вимірювальної техніки

Метрологічна та технічна  характеристики

Призначення

3. Вольтметр М2015

Клас 0,1

Вимірювання напруги мережі

4. Псіхрометр аспіраційний М34

Клас 1,0

Вимірювання вологості оточуючого повітря

5 Барометр БАММ-1

Клас 0,5

Температура атмосферного тиску

Примітка: При проведенні метрологічної атестації ВК САК КЦ дозволяється застосовування інших ЗВТ, якщо діапазони вимірювання не менше, а похибки не перевищують наведених у таблиці 2. Застосовані ЗВТ повинні бути повірені або атестовані.

4.8 Умови проведення метрологічної атестації та випробування.

4.8.1 Умови, при яких визначається основна похибка;

-  температура оточуючого повітря (20±5) °С;

-  відносна вологість повітря від 30  до 80 %;

-  напруга мережі (220±4) В;

-  частота (50±1) Гц;

-  відсутність зовнішніх індустріальних завад;

-  відсутність вібрації, тряски, ударів;

-  атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.

4.8.2 Умови, при яких визначається додаткова похибка;

-  температура оточуючого повітря (20±5) °С;

-  відносна вологість повітря від 30  до 80 %;

-  напруга мережі  187 В  та 242 В;

-  частота (50±1) Гц;

-  відсутність зовнішніх індустріальних завад;

-  відсутність вібрації, тряски, ударів;

-  атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа.

4.9 Операції, які проводяться при експериментальних дослідженнях, наведені у      таблиці 3.

    Таблиця 3

Назва операції

Номер пункту

Перевірка опору ізоляції

5.1

Перевірка електричної міцності

5.2

Перевірка зовнішнього вигляду

5.3

Випробування

5.7

Визначення метрологічних характеристик ВК

5.8 – 5.9

5. Методика досліджень

5.1 Перевірка опору ізоляції здійснюється мегомметром  М1101М;

5.2 Перевірка електричної міцності здійснюється установкою УПУ-10;

5.3 Перевірка зовнішнього вигляду здійснюється візуально порівнянням стійок, що атестуються, з кресленнями. При цьому перевіряється комплектність  у відповідності з вимогами конструкторської документації.

         При присутності відхилень від вимог конструкторської документації стойка 14Г01 шафи до проведення атестації не допускається.

5.4 Для проведення експериментальних досліджень стойки 14Г01 підготовлюються до роботи у відповідності з настанови з експлуатації.

5.5 Стойки, ЗВТ та допоміжні засоби після вмикання повинні бути прогріти протягом часу згідно з експлуатаційної документації.

5.6 Для проведення експериментальних досліджень на вхідні з'єднувачі стойки 14Г01 послідовно приєднується ЗВТ, які імітують вихідні сигнали датчиків відповідно таблиці додатку В. Структурна схема підключення ЕПЗТ відповідно малюнку А-1.

5.7 При проведенні опробування стойки 14Г01 перевіряються:

- правильність функціювання стойки при зміні вихідних сигналів датчиків від мінімального до максимального значення і навпаки;

- правильність індикації вхідних сигналів ВК.

5.8 Для виявлення основної похибки ВК обирають 5 точок, що досліджуються – 5,   20, 50, 80, 95 % діапазону зміни вимірювальної величини.  У кожній із точок виставляють потрібне значення вихідного сигналу при підході з боку менших значень та підході з боку більших значень. З метою врахування взаємного впливу ВК при проведенні експериментальних досліджень повинні працювати кілька каналів. В кожній точці виконується не менше 20  спостережень.

         Результати вимірювання виявляють по індикації на моніторі ПЕОМ  та вносять до протоколу експериментальних досліджень, форма якого наведена у додатку Б.

5.9 Додаткові похибки виявляють при напрузі живлення 187 В та 242 В. При наведених значеннях напруги живлення виконують вимірювання згідно п.5.6 при підході з одного боку у 5-х точках – 5, 20, 50, 80 та 95 % діапазону вимірювання. Результати вимірювання вносять до протоколу експериментальних досліджень.

6. Обробка результатів експериментальних досліджень

6.1   Розрахунок основної похибки ВК.

Абсолютна похибка Δі визначається по формулі:

Δі =Хі - Хзі ,    (1)

де  Хзі - задане значення вимірюваного параметра;

  Хі - значення вимірюваного параметра у і-й точці, що досліджується на екрані ПЕОМ АРМ.

Основна зведена похибка ВК g визначається по формулі:

(2)

 
 


                                            ,  

де  Di мах - максимальне значення абсолютної похибки для конкретного ВК;

       К=1,2 - коефіцієнт метрологічного запасу;

       N- діапазон вимірювання для даного вихідного параметра, що досліджується.

В разі наявності варіації більших, ніж 20% нормованого значення основної похибки, її треба враховувати відповідно до  ГОСТ 8.009-84.


6.2  Розрахунок додаткової похибки ВК.

(3)

 
Абсолютна додаткова похибка Δід визначається по формулі:

де Хоі - отримане середнє значення вимірюваного параметру у і-ої точці при виявленні основної похибки;

       Хді - середнє значення вимірюваного параметру у і-ої точці при впливі фактору (зміна напруги).

7. Оформлення результатів метрологічної атестації

7.1 Якщо визначені при проведені експериментальних досліджень значення метрологічні характеристики не перевищують нормованих на ВК, то вважається, що дані стойки пройшли метрологічну атестацію.

7.2. Позитивні результати метрологічної атестації оформлюються виданням свідоцтва про метрологічну атестацію.

7.3 При негативних результатах метрологічної атестації стойки до експлуатації не допускаються та їх направляють на доробку.

В.О.  начальника НДВ-11                                                   Начальник відділу АСУ НГО    

ННЦ "Інститут Метрології"                                               СРФ "ІНЕК"

Малецька О. Є.                                                                          Шубарєв Є.В.    

Розробив:

Берлет О. А.

Перевірив:

Блудов А. М.


Додаток А

(обов'язковий)

Схеми підключення еталонних засобів

 


Малюнок А-1. Схеми підключення ЕПЗТ у каналах, що вимірюються


Додаток Б

(обов’язковий)

Форма протоколу експериментальних досліджень Зведена