Програма і методика метрологічної атестації вимірювальних каналів системи автоматичного керування компресорним цехом КС-1 "Луганськ"

Страницы работы

Содержание работы

Затверджую                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

 Заступник  директора                                            Головний інженер                               

 ННЦ "Інститут метрології"                                   СФ “ІНЕК"   

Мачехін Ю.п.                                                                      Гулічев В.В.

                                          2004   р.                                                                           2004   р.

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА

МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ

СистемИ автоматичного КЕРУВАННЯ

САК КЦ КС-1 “ЛУГАНСЬК”

Харків 2004


Зміст

1.  Призначення ............................................................……………….…..........…3

2.  Загальні положення .........................................................…………...............…3

3.  Розгляд технічної документації ........................................……….…...........…4

4.  Експериментальні дослідження ......................................………..…..........…..4

5.  Методика досліджень .......................................................…………...…...........7

6.  Обробка результатів експериментальних досліджень ..………….….............8

7.  Оформлення результатів метрологічної атестації .........…………............…..9

Додаток А. Схеми підключення еталонних засобів ..........………..........….....…10

Додаток Б. Форма протоколу експериментальних досліджень ..........................11

Додаток В. Перелік вимірювальних каналів .....…................................................12


1.Призначення

Ця «Програма і методика...» розповсюджується на вимірювальні канали (ВК), системи автоматичного керування компресорним цехом КС-1 "Луганськ" (САК КЦ), визначає зміст та методику проведення робіт, які виконуються при проведенні метрологічної атестації ВК згідно  до технічного завдання  "Система автоматичного керування КЦ КС-1 „Луганськ” без підключення датчиків та  ліній зв'язку .

2.Загальні  положення

2.1 САК КЦ призначена для автоматизованого збору інформації і рішення задач захисту, сигналізації та керування основними та допоміжними технологічними процесами компресорного цеху.

До складу САК КЦ належать: програмне забезпечення контролю та керування ГПА, стійка вимірювання та донесень 14Г01, серверна стойка 14Г03  та АРМО 14Г04 (дві).

Метою проведення метрологічної атестації ВК САК КЦ є:

-  визначення опору ізоляції електрично незв’язаних кіл та їх електричної міцності;

-  проведення експериментальних досліджень, необхідних для визначення  метрологічних характеристик ВК САК КЦ;

-  визначення кількісного значення метрологічних характеристик ВК САК КЦ;

-  визначення відповідності метрологічних характеристик ВК вимогам технічного завдання;

-  визначення міжкалібрувального інтервалу;

-  експериментальна перевірка методики калібрування ААНС 466451.191 ПМ;

-  видача свідоцтва про метрологічну атестацію ВК.

2.2  “Програма і методика…”, при необхідності, може корегуватися та доповнюватися при проведенні атестації. Усі зміни та доповнення повинні бути узгодженні також, як “Програма і методика…”.

2.3   Метрологічної атестації та випробуванню підлягають усі канали вимірювання САК КЦ стійки  14Г01.


3. Розгляд технічної документації

3.1 Перелік технічної документації, яку подають при проведенні метрологічної атестації:

-   Технічне завдання "Система автоматичного керування КЦ КС-1 "Луганськ"

-  настанова з експлуатації САК КЦ;

-  паспорти або документи, які їх замінюяють, на засоби вимірювальної техніки, що застосовуються при проведенні метрологічної атестації ВК;

-  перелік вимірювальних каналів з зазначенням їх нормованих метрологічних характеристик (МХ);

Подана документація повинна бути узгоджена потрібним чином.

Зауваження до поданої документації повинні бути відображені у протоколі метрологічної атестації ВК та передані її розробнику для усунення недоліків.

Методика розгляду технічної документації наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Вимоги до розгляду технічної документації

Вказівки до методики розгляду

Перевірка повноти та правильності відображення метрологічних характеристик, нормованих у технічній документації

Використовуються нормативні документи: ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 8.395-80, МИ 1317-86, ГОСТ 8.401-80.

Перевірка повноти та правильності викладення експлуатаційної документації, оцінювання її з точки зору зручності використання споживачем

Оцінка якості викладення документації, наявність вимог до метрологічного забезпечення, технічному обслуговуванню та ремонту у процесі експлуатації

Міжкалібрувальний інтервал встановлюється експериментальним методом з урахуванням досвіду експлуатації аналогічних систем.

4. Експериментальні дослідження

4.1  Експериментальні дослідження здійснюються по усім ВК стійки 14Г01.

4.2  При проведенні експериментальних досліджень необхідно додержуватися вимог роботи з електроустановками до 1000 В.

4.3  Особи, що проводять експериментальні дослідження, повинні мати свідоцтва на проведення робот з електроустановками до 1000 В, бути фахівцями у галузі вимірювання.

4.4  При проведенні експериментальних досліджень одночасно перевіряється якість методики калібрування.

4.5  При проведенні експериментальних досліджень треба визначити наступні метрологічні характеристики ВК:

-  основну зведену похибку ВК;

-  додаткову похибку вимірювання, викликану зміненням напруги живлення від 187 до 242 В.

4.6  Діапазони змінення вихідних сигналів датчиків, у яких здійснюються експериментальні дослідження, зазначені у додатку В.

4.7  Перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжних технічних засобів, які застосовуються при проведенні метрологічної атестації та випробування ВК САК КЦ, зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2

Назва засобу вимірювальної техніки

Метрологічна та технічна  характеристики

Призначення

1.Багатофункціональ-ний калібратор МСХ-ІІ-R фірми “Druck”

Похибка імітації:

- опору  ±0,02%;

- напруги ±0,01%;

- струму ±0,025%;

Імітація вихідних сигналів термоперетворювачів опору, вихідних сигналів датчиків тиску, напруги

2. Термометр

Діапазон вимірювання:

(0-50) °С,

ціна поділки: 1,0 °С

Вимірювання температури навколишнього середовища при визначенні основної похибки

Похожие материалы

Информация о работе