Інструктивно-методичні матеріали до індивідуальних завдань з курсу «Науково-дослідна робота»

Страницы работы

Содержание работы

Інструктивно-методичні матеріали до індивідуальних завдань
з курсу «Науково-дослідна робота»
для студентів 5 курсу спеціальності 7.04030201 Інформатика

Завдання

 За темою дипломного дослідження підготувати:

·  доповідь про основні результати дослідження (час доповіді -- близько 5 хв);

·  комп'ютерну презентацію для супроводу доповіді;

·  список використаних джерел (не менше 5), оформлений згідно з вимогами.

Форма подання завдання

 Виконане завдання представляється на перевірку на диску у вигляді двох файлів:

Ім'я файлу             Зміст

Прізвище.doc       Текст доповіді і список використаних джерел

Прізвище.ppt        Супроводжуюча презентація

 На одному диску можуть бути представлені роботи кількох студентів. У цьому випадку кожне завдання розміщується в окремій папці, ім'я якої — прізвище виконавця.

Рекомендації до виконання завдання

 У доповіді основну увагу слід звернути на результати, які одержані виконавцем у ході дослідження. Проте не слід забувати про обгрунтування вибору теми дослідження, формулювання його мети та завдань. Таким чином, при підготовці доповіді можна дотримуватися такого плану:

·  коротке обгрунтування актуальності теми дослідження;

·  формулювання мети і завдань дослідження;

·  короткий виклад основних положень, на яких грунтується робота;

·  виклад одержаних результатів, опис розроблених програмних продуктів;

·  висновки.

 Створюючи презентацію, слід пам'ятати, що вона призначена полегшити сприйняття основних положень доповіді. Тому стильове оформлення повинне бути відповідним, не потрібно переобтяжувати презентацію зображеннями, які не стосуються виступу, анімаційними ефектами тощо. При підготовці презентації можна скористатися порадами "Як підготувати презентацію".

Варіанти завдань

1.  Метод базисної точки при прийнятті рішень в умовах визначеності та його програмна реалізація

2.  Метод ідеальної точки при прийнятті рішень в умовах визначеності та його програмна реалізація

3.  Прийняття рішень в умовах невизначеності за методом аналізу ієрархій та його програмна реалізація

4.  Нечіткі числа з дискретним носієм та програмна реалізація операцій над ними

5.  Основні етапи розробки і створення інтерактивних навчальних систем

6.  Розробка програмної оболонки системи контролю знань

7.  Проектування і розробка бази даних у середовищі Borland C++ Builder

8.  Можливості використання мови PHP для розробки внутрішнього сайту університету

9.  Особливості реалізації RAD- технології в середовищі Lazarus

10. Розробка інформаційної системи навчального призначення у вигляді Web-сайту

11. Розробка моделюючих навчаючих програм засобами Borland C++ Builder

12. Основні етапи створення інформаційних систем

13. Програмування в системі Visual Basic задач обчислення визначених інтегралів

14. Програмування в системі Delphi задач наближеного обчислення коренів рівняння

15. Програмування в системі Delphi задач наближеного обчислення розв’язків звичайних диференціальних рівнянь

16. Розв'язування деяких задач перевезення методом побудови лексикографічної еквівалентності та його програмна реалізація

17. Задача пошуку максимального потоку в мережі та програмна реалізація алгоритму її розв’язування

18. Задача про призначення та програмна реалізація алгоритму її розв’язування

19. Симетричний алгоритм блочного шифрування AES (Rijndeal) та його програмна реалізація

20. Створення web-додатку «Наближення функціональних залежностей» засобами PHP

Похожие материалы

Информация о работе