Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплопостачання і вентиляції, страница 6

Працівники, які виконують герметизацію стиків, повинні мати особливий спецодяг, рукавиці та окуляри. Необхідно охороняти очі та шкіру від попадання мастики. Місця зберігання компонентів мастики і розчинників повинні бути забезпечені вентиляцією. Куріння у даних місцях категорично заборонено.

Роботи по монтажу стінових панелей забороняється робити силі вітру у 5-ть балів чи (або) сильному снігопаду.

Строповку вантажу необхідно проводити інвентарними стропами або спеціальними вантажозахватними пристроями. Методи строповки повинні виключати можливість падіння або сповзання застропованого вантажу.

При виконанні вантажо-розвантажувальних робіт не допускається строповка вантажу, що знаходиться в нестійкому положенні, а також зміщених строповочних пристроях на піднятому вантажу. Кути відхилення від вертикалів вантажних канатів і повіпластів вантажопідйомних засобів в процесі монтажу не повинні перевищувати величину, вказану у паспорті, затвердженого проекту, або технічних умов на цей вантажозахватний засіб.

Монтаж вузлів обладнання і ланок трубопроводів та повітропроводів поблизу електричних проводів (в межах відстані довжини монтажного вузла) повинні виконуватися при знятій напрузі.

Всі роботи по усуненню конструктивних недоліків і ліквідації недоліків на змонтованому технологічному обладнанні необхідно виконувати тільки після розробки і затвердження замовником і генпідрядчиком разом із відповідними субпідрядними організаціями.

У місцях роботи машин повинні бути встановлені знаки безпеки та попереджувальні написи. При технічному обслуговуванню машин із електроприводом повинні бути розробленні заходи для усунення випадкового різкого коливання напруги. На пускових приладах повинні бути вивішені плакати: „Не включати ― працюють люди”.

Зона монтажу повинна бути огородження або позначена знаками безпеки і попереджувальними написами. Не дозволяється присутність людей під монтуємими елементами конструкцій та обладнання до встановлення їх у проектне положення і закріплення.

Перед випробуванням обладнання необхідно: керівнику робіт ознайомити персонал, що приймає участь у випробуваннях, із порядком проведення робіт і з заходами по безпечному їх виконанні:

-  попередити працюючих на суміжних ділянках про час проведення випробувань;

-  провести візуальну, а при необхідності за допомогою приладів перевірку кріплення обладнання, стану ізоляції та заземлення електричної частини, наявність і справність арматури, підвісок і гальмівних засобів, контрольно-вимірювальних приладів і засувок;

-  огородити і позначити відповідними знаками зону випробувань;

-  встановити аварійну сигналізацію;

-  забезпечення можливості аварійного виключення випробовувального обладнання;

-  перевірити відсутність ззовні та у середині сторонніх речей;

-  позначити попереджувальними знаками тимчасові засувки, фланцеві з’єднання;

-  встановити пости виходячи із розрахунку один пост бачить іншого, але не рідше ніж через кожні 200 м;

-  визначити місце і умови перебування осіб, зайнятих випробуванням;

-  забезпечити освітленість робочих місць не менше 50 Аа;

-  привести у готовність засоби вогнегасіння;

-  визначити персонал відповідальний за дотримання заходів безпеки.

3.8 Техніко-економічні показники

1.  Нормативні витрати праці робітників, люд-год:             617,988

2.  Нормативні витрати машинного часу, маш-год:             71,88

3.  Заробітна плата робітників:                         7403,433*5=37017 грн.

4.  Заробітна плата машиністів:                        519,471*5=2597 грн

5.  Тривалість робіт за графіком:                               12 змін

6.  Запланований виробіток одного робітника за зміну: , де 948,32 м2 ― обсяг кінцевої продукції по монтажу, 8 ― тривалість зміни, 617,988 ― нормативні витрати праці робітників

7.  Витрати на механізацію на весь обсяг робіт:            7,98*34,28*5=1367,77 [грн], де 7,98 маш/змін –загальна кількість машино-змін КС-3562Б (дивися п.3.5), 34,28 ― вартість машино-зміни КС-3562Б у карбованцях (дивися п.2.3.3), 5 ― перевідний коефіцієнт у гривні.

8.  Загальна сума витрат заробітної плати за весь обсяг робіт:         38385 грн.


Література

1.      Монтаж вентиляционньїх систем. Под ред. И.Г. Старовєрова. М., Стройиздат, 1978, 591с.

2.      Методические указания по разработке типовых технологических карт в етроительстве. Госстрой СССР, ЦНИИОМТП. М., ЦИТІІ. Гое-строя СССР, 1987. 40с.

3.      Сосков В.И. .Технологам монтажа й заготовительньїе работьі. М. Высш. пік., 1989 -344с.

4.      Витальев В.П., Николаев В.Б., Сельдин Н.Н. Зксплуатация теплових пунктов й

5.      СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системи. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 - 40 с.

6.      СНиП 3.05.2-88 Газоснабжение. М. ЦИТП Госстроя СССР, 1988.-54с.

7.      СНиП ПІ-4-80* Техника безопасности в строительетве, М., Стройиздат 1981 - 25і с.

8.      ЕНиР. Общая часть. М.; Стройиздат, 1987 - 37 с.

9.      ЕНиР. Внутрипостроечньїе транспортннє работьі. Сборник Е І. - М.: Стройиздат , 1987 - 40 с.

10.    ЕНиР. Сооружєния систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения І канализации. Сборник Е 9; Випуск 1-М.: Стройиздат, 1987 - 79 с.

11.    ЕНиР. Промьппленная вентиляция. Сборник 9, випуск 2-М.: Стройиздат, 1975 •

12.    ЕНиР. Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта й аспирации. Сборник Е 10 - М: Прейскурант-издат, 1987 - 32 с.

13.    Канторер  С.Е.   Методи  обоснования  зффективности   применения   машин   в

14.    ЕНиР. Такелажньїе работи. Сборник Е 25 - М: Стройиздат, 1988-48 с.

15.    Строительньїе краньї. Справочник. Под ред. В.П. Станевского. - К.:

16.    Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовеє й дипломное проектирование. М.: Вьісшая школа, 1989 -216с.

17.    Полосин М.Д., Гудков ГОЛ. Справочник молодого машиниста автомобильннх, пневмоколесннх й гусеничних кранов. М., "Вьісшая школа". 1990 - 272 с.

18.   Онищенко   А.Г.,   Рябов   М.Н.,   Драченко   Б.Ф.   Комплексная   механизация

19.    Строительньїе машини том. І. Под ред. В.А. Баумана й инж. Ф.А. Лапира. М.: Машиностроение, 1976- 502 с.

20.    Нисис М.Н. Монтаж санитарно-технических систем. Метод, пособие. - К.: Вища

21.    Справочник слесаря-сантехника ПД. Хоружий, А.А. Ткачук. М.М. Пек - К.


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра технології будівельного виробництва

Курсова робота

„Монтажний проект і технологічна карта на спорудження
внутрішньої сіті теплопостачання і вентиляції

Виконав студент 501-СТ

№ 00175

Мягкохліб Р.С.

Прийняв

Коршунов М.О

Полтава 2005р.