Визначення внутрішніх зусиль та переміщень у статично визначних стрижневих системах, страница 3

Мінімальне значення опорної реакції R знаходимо, поставивши рухоме навантаження над тією частиною лінії впливу, яка зі знаком мінус. А потім віднімаємо це значення від значення постійного навантаження.

 


Аналогічно знаходимо екстремальні значення для згинального момента та поперечної сили в перерізі 1.

Для поперечна сила Q4: Нехай рухоме навантаження знаходиться в заданому положенні, відкладаємо вектори усіх сил в масштабі по лінії АD, проводимо лінію від кінця додатної частини лінії впливу трикутної форми (т. В) до кінця векторів всіх сил (т. D). Потім проводимо з точки С (яка знаходиться під вершиною трикутника) лінію СЕ паралельну лінії BD.


Точка Е потрапила на сили F3, отже припустимо, що вона і є критичною. Перевіримо умови нерівностей, згідно яких. Перевіримо правильність знаходження Згинальний момент. Критичною – приймаємо останню (праву) силу рухомого навантаження, перевіримо нерівності.

 


Нерівності задовольняються. Відшукуємо значення мінімального згинального моменту.

 


Поперечна сила. Знаходимо мінімальне значення поперечної сили (максимальне дорівнює нулю). Невигідне положення рухомого навантаження видно з малюнку лінії впливу поперечної сили. 

 2.2. Побудова ліній впливу в тришарнірній рамі.

Розрахункова схема


2.2.1. Для рішення задачі використаємо побудову ліній впливу окремими точками.

Знаходимо опорні реакції, та значення поперечної і повздовжньої сили в цьому перерізі зліва, та з права.

 


Для побудови ліній впливу в трьохшарнірній рамі необхідно прирівняти раму до стану балки і побудувати лінії впливу згинальних моментів Q і Н для шарніра і перерізу К.

Їх знаходять за формулами:

                                                         

Потім будуємо і розглядаємо лінії впливу власне рами в перерізі К:

1.Для шарніра                                                2.Для перерізу К

              

Розраховуємо значення  і


 


2.3. Побудова ліній впливу N в заданому вузлі ферми.

Розрахункова схема ферми:


2.3.1.  Розв'язок задачі, побудова ліній впливу

Лінію впливу зусилля N1-6 будуємо розрізавши ферму перерізом 1 – 1, взявши моментну точку 4. Спочатку розглядаємо рівновагу лівої частини, коли одинична сила знаходиться з права, а потім правої, коли одинична сила знаходиться зліва.

 


Лінію впливу зусилля N1-5 будуємо розрізавши ферму перерізом 2 – 2, взявши моментну точку 7. Спочатку розглядаємо рівновагу лівої частини, коли одинична сила знаходиться з права, а потім правої, коли одинична сила знаходиться зліва.

 


Лінію впливу зусилля N1-7 будуємо розрізавши ферму перерізом 2 – 2, взявши моментну точку А. Спочатку розглядаємо рівновагу лівої частини, коли одинична сила знаходиться з права, а потім правої, коли одинична сила знаходиться зліва.

Теж саме, але взявши моментну точку В.

 


Лінію впливу зусилля N1-4 будуємо розрізавши ферму перерізом 1 – 1, взявши моментну точку А. Спочатку розглядаємо рівновагу лівої частини, коли одинична сила знаходиться з права, а потім правої, коли одинична сила знаходиться зліва.

Теж саме, але взявши моментну точку В.

 Лінію впливу зусилля N1-8 будуємо будемо знаходити вирізавши вузол 1.

 


 


частина третя

Визначення переміщень в балці

та рамах, від постійного

навантаження


3.1. Визначення кута повороту в перерізі 9 багатодискової балки.

Розрахункова схема

 


Висновок

Кут повороту від постійного навантаження в перерізі 9 буде направлене проти годинникової стрілки та буде дорівнювати 42,058*10-4 рад.


3.2.  Визначення вертикального переміщення перерізу 0.

Розрахункова схема.                                                             Одиничний стану

 


Переміщення від постійного навантаження в перерізі 0 буде направлене вниз і буде дорівнювати .


3.3. Визначення вертикального переміщення перерізу 1.

                     Розрахункова схема

                     Одиничний стан

 Література

1. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н.

Строительная механика стержневых систем. - М.: Стройиздат, 1981 – 512 с.

2. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. - М.: Высш. школа, 1986.- 607с.

3.  Бутенко Ю.И., Кан С.Н., Пустовойтов В.П., и др. Строительная механика стержневых систем и оболочек.- К.: Вища школа, 1980, - 488 с.

4.  Киселев В.А. Строительная механика.  Общий курс: Учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1986.- 520 с.

5. Доценко И.С. Строительная механика. - К.: Вища школа, 1976, - 296 с.

6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики/ Под ред. Г.К. Клейна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1980. - 384 с.

7.  Ржаницин А.Р. Строительная механика. - М.: Высшая школа, 1982, 400 с. (тоже 2-е  изд.,  перераб.  и доп., 1991. - 439 с.)

8.  Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред. Ю.И. Бутенко. - К.: Вища шк., 1984. - 328 с.

9.  Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Будівельна механіка” для студентів денної форми навчання. Частина 1 (статично визначні системи) / Полтава: ПНТУ імені Юрія Кондратюка, 2001.– 43 с.”. Укладачі: О.А.Шкурупій, Б.П.Митрофанов і ін.

10. Будівельна механіка:   Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 1 (статично визначні системи) / Укладачі: О.А.Шкурупій, М.Л.Яровий. - Полтава: ПолтНТУ, 2000. – 62 с.