Навігатор дослідника-початківця із зарубіжної літератури. Реферат як перша наукова робота. Доповідь та повідомлення на науковій конференції. Курсова робота

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки.

Власне кажучи, елементи наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального процесу у вищому навчальному закладі: в лекційних курсах, на семінарських заняттях, при написанні та оформленні рефератів, курсових і дипломних робіт. Заохочення студентів до наукових досліджень, оволодіння ними навичками наукової діяльності повинні розглядатись як важлива умова якісної професійної підготовки педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів країни.

Студенти-випускники університету одержують диплом вчителя як англійської та другої іноземної мови, так і зарубіжної літератури. Тому в процесі вивчення курсу історії зарубіжної літератури важливу роль відіграє заохочення до наукових розвідок і написань кваліфікаційних робіт студентів-філологів.

Основні завдання, що поставили укладачі посібника, торкаються важливих питань, пов’язаних із здобуттям навичок в процесі перших наукових розвідок, а саме:

- вибір теми, визначення об’єкту і предмету, методів студентського наукового дослідження;

- раціональна організація часу під час дослідження;

- аналіз зібраних матеріалів та робота над текстом дослідження;   

- оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, повідомлень, доповідей, студентських наукових статей, курсових робіт.

Усі рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів Міністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів у системі багатоступеневої освіти в Україні.

Вважаємо, що цей навігатор дослідника-початківця із зарубіжної літератури допоможе вам правильно орієнтуватися при виконанні конкретних досліджень.

РЕФЕРАТ ЯК ПЕРША НАУКОВА РОБОТА

За час навчання у вищому навчальному закладі студент має опанувати різними видами наукової діяльності як за рівнем складності, так і за змістом викладеного матеріалу. Найпростішим із них є  реферат – стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел.

Реферат завжди має письмову форму і може використовуватися для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту тощо.

Якщо в рефераті викладений матеріал є результатом власного пошуку дослідника, у такому разі він називається  автореферат.

Найчастіше реферати бувають інформативними і розширеними.

Інформативний реферат найповніше розкриває зміст документа, містить основні фактичні та теоретичні відомості. В такому рефераті мають бути зазначені:

-  предмет дослідження, мета роботи;

-  наведені основні результати;

-  викладені дані про метод і умови дослідження;

-  відбиті пропозиції автора щодо застосування результатів;

-  нова інформація про відомі явища, предмети та ін.

Інформаційний реферат розміщують у первинних документах (книги, журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні карти).

          Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядовий), реферат містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту.

Підготовка  реферату є важливим засобом формування у студентів прийомів опрацювання літературних джерел, зокрема:

-  вибір теми та її розгляд з урахуванням проблемності й актуальності;

-    засвоєння правил  послідовності пошуку джерел, систематизації, визначення основних положень.

Специфіка опрацьованих джерел визначає  структуру  реферату.

Огляд наукової літератури повинен складатися з таких структурних компонентів :

вступ, в якому висвітлено актуальність теми і поставлених завдань;

     -    основна частина, в якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових  видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію принципових положень, які автор вважає найважливішими;

-     висновки із пропозиціями щодо подальшого використання  набутих знань під час наукової чи практичної діяльності;

-     список використаної літератури , що допомогла зорієнтуватись при розробці обраної теми. До списку використаної літератури включають публікації переважно останніх 5-10 років.

В опрацюванні використаної  літератури необхідно вміти аналізувати

Похожие материалы

Информация о работе