Лексичні труднощі перекладу художнього тексту з англійської мови на українську (на матеріалі роману Дена Брауна «Втрачений Символ»)

Страницы работы

Содержание работы

Державний заклад

 “ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО”

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

КУРСОВА РОБОТА

з “Першої іноземної мови”

на тему: «Лексичні труднощі перекладу художнього тексту з англійської мови на українську (на матеріалі роману Дена Брауна

«Втрачений Символ»

Студента (ки) 3 курсу 2 групи: О

напряму підготовки: “Філологія. Переклад”

Керівник: викладач

Допущенно до захисту____________

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

Члени комісії          ________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

(підпис)                         (прізвище та ініц

Одеса – 2014 рік

План курсової роботи з теми: «Лексичні труднощі перекладу художнього тексту з англійської мови на українську (на матеріалі роману Дена Брауна «Втрачений Символ»:

1.  Титульньний аркуш (с. 1)

2.  План курсової роботи (с. 2)

3.  Вступна частина (с. 3)

4.  Актуальнысть проблеми (с. 3)

5.  Об’єкт дослідження (с. 4)

6.  Предмет дослідження (с. 4)

7.  Мета дослідження (с. 4)

8.  Методи дослідження (с.4)

-  Наукова новизна дослідження (с. 4)

-  Практичне значення дослідження (с.5-с. 6)

9.  Зміст (с.6-с. 24)

10. Висновок (с. 25)

11. Посилання у курсовій работі (с. 26-с. 29)

ЛЕКСИЧНІ ТРУДНОЩІ  В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ З  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріали  роману Д.Брауна «Втрачений символ»)

Розглянуто питання перекладу Дена Брауна на матеріалі твору "Втрачений символ" в перекладі В. Горбатька   лексико-граматичних способів вираження порівняння в українсько-англійському зіставленні. Зважаючи на типологічні відмінності, головне, через належність мов до різних мовних типів, лексико-граматичні способи вираження порівняльних відношень із відповідними підтипами виявляють і конвергентні, й дивергентні риси. Деякі структурнітипи порівняльних конструкцій української мови можна кваліфікувати як структурно-граматичні реалії. Утім, вони не створюють непереборних перешкод у процесі перекладу й передаються розмаїттям засобів англійської мови.  

Ключові слова: порівняльна конструкція, переклад, спосіб вираження порівняльних відношень, авторський стиль, термін, абревіатура, ономатоп, парцеляція, ретардація.

Актуальність:

вивчення порівняння як предмета перекладознавства зумовлена тим, що в парадигмі сучасної поліфункційної прагматично зорієнтованої лінгвістики важливо з’ясувати, які способи перекладу порівняльних конструкцій найточніше відповідають прагматичним завданням автора тексту, адже саме прагматичну функцію художніх засобів насамперед і повинен відтворити перекладач, що мотивовано актуалізацією найпоширенішої теорії прагматичної еквівалентності. Окрім актуалізації нової прагмалінгвістичної парадигми знань, долучаємо й традиційну, структурно-семантичну, що, як видається, допоможе дійти об’єктивніших висновків.

Об’єктом дослідження в сучасному мовознавстві:

Об’єктом дослідження є порівняльна конструкція української та англійської мов, предметом – способи відтворення українських конструкцій засобами англійської мови. Матеріалом дослідження служать фрагменти художніх текстів, репрезентовані українською та англійською мовами.

(О. Левченко, Л. М’яснянкіна), хоч, безумовно, традиція його вивчення як структури художнього тексту має витоки в працях класиків мовознавства – О. Потебні, Ш. Баллі, О. Шахматова, О. Пєшковського, Л. Булаховського, В. Домбровського, Б. Томашевського, O. Єсперсена, Р. Якобсона, І. Білодіда. Conrad J., Honchar O., Brown D. The Lost Symbol та ін.

Предметом дослідження перекладознавства: - є особливості репрезентації порівняння подано в працях Б. Ажнюка, І. Арнольд, Г. Верби, І. Вороновської, В. Гака, І. Гальперіна, Р. Зорівчак, О. Куніна, Л. Ройзензона, В. Сасіної, В. Телії, М. Черемисіної . Порівняння в дискурсивній практиці митців слова аналізували Л. Голоюх, В. Горпинич, С. Капралова, Г. Пелих, С. Цюра, М. Шапіро, Conrad J., Honchar O., Brown D. The Lost Symbol та ін.

Мета дослідження: Вивчити і науково обгрунтовати лексико-граматичні способи вираження поетичного порівняння в українсько-англійському зіставленні як наслідку перекладу. Об’єктом дослідження є порівняльна конструкція української та англійської мов, предметом – способи відтворення українських конструкцій засобами англійської мови. Матеріалом дослідження служать фрагменти художніх текстів, репрезентовані українською та англійською мовами.

Методи дослідження:

Похожие материалы

Информация о работе