Кантрольныя работы (Фізічная культура)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Растлумачце значэнне слоў: аншлаг, турнэ, манто, менталiтэт, рынг, брыфiнг.  

6.Дапiшыце канчаткi прыметнiкаў: залат…медаль, шэр…шынель, вядом… навуковец Навiцкая, вялiк… шымпанзэ, прыгож… Токiо, сiнявок… Нарач.   

7.Запiшыце назоўнiкi ў 1) месным склоне адз. лiку: хмызняк, герой, дачка, мiтынг, Раман, хмель, страх, гара, дрыгва, пляцоўка, страха, хвоя, дзядуля, Алесь, кроў, Сiбiр, кiшэнь, стэп, кенгуру; 2) родным склоне адз. лiку: генiй, корань, ячмень, дубняк, рэалiзм, жаль, танец, студзень, жаўток, грып; 3) давальным склоне адз. лiку: племя, ваверчаня, Саша, Фама, Мiкалай, дарога, хустка, Таня, Таццяна, мужчына, цiшыня, рука; 4) творным склоне адз. лiку: Сож, Жэня, кураня, любоў, медзь, Беларусь, бацька, Пеця.

8.Утварыце прыналежныя прыметнiкi, падбярыце да iх назоўнiкi i запiшыце словазлучэннi (напр.: брат – братаў капялюш ): Алег, Васiль, Наталля, Аленка, лiса, бусел, жонка, бабёр.  

9.Запiшыце лiчэбнiкi словамi: памiж 3 бярозамi, праз 200 гадоў, перад 254 слухачамi, на 378 старонках, да 295 дадаць 472, 10-тысячны жыхар.

10.Запiшыце, раскрываючы дужкi: паў(Мiнска), паў(апельсiна), паў(горада), контр(iгра), усходне(еўрапейскi), крывава(чырвоны), ярка(размаляваны), спяваў (бы), усё(ж)такi, абы(куды), да канца не(прачытаны) твор, не(прывезеныя дровы, не(варта), не(вялiкi), на(дзiва), як(раз), што(ранiцы), у(дзень) марозны, пад(вечар), па(першае), па(трое), з(вечара), па(парах), усё(роўна), у(адзiночку).             

11. Перакладзiце на беларускую мову:  бегущий спортсмен, контролирующие органы, умываясь, умывшись, прыгая, прыгнув, три высоких препяствия, два долгих года, в полутора километрах от финишной черты, двухлетний гусь, высокая конопля, жёлтый цыплёнок, поздняя клюква, земляника вкуснее клубники, шутить над другом, простить брата, думать о матери, болеть чесоткой, заведующий спортбазой, послать за хлебом, жениться на соседке, дом в два этажа, ухаживать за девушкой, на этой неделе, в девять часов утра.

12. Перакладзiце тэкст на беларускую мову:

ТУТ ПАВІНЕН БЫЦЬ ВАШ ТЭКСТ(АБ’ЁМАМ 250- 300 СЛОЎ) НА СПАРТЫЎНУЮ ТЭМУ НА РУСКАЙ МОВЕ! У КОЖНАГА СВОЙ!

13.Знайдзіце ў перакладзе асаблівасці беларускай мовы, выпішыце іх.

ЛІТАРАТУРА

  1. Беларуская мова: Цяжкія пытанні фанетыкі, арфаграфіі, граматыкі. – Мн., 1987.
  2. Лепешаў І.Я., Малажай Г.М., Панюціч К.М. Практыкум па беларускай мове. – Мн., 2001..
  3. Ляшчынская В.А. Студэнту аб мове: Прафесiйная лексiка. – Мн., 2003.
  4. Сямашка Л.У., Шкраба У.Р., Бадзевіч З.У. Курс беларускай мовы. – Мн., 1996.
  5. Синтаксис русского и белорусского языков: Сходство и различия. – Мн., 1994.
  6. Янкоўскі Ф.М. Крылатыя словы і афарызмы. – Мн., 1960.

Слоўнікі

3.  Беларуска-рускі слоўнік: У 2-х т. – Мн., 1989.

  1. Русско-белорусский словарь: В 3-х т. – Мн., 1994.

      Варыянт 3  ( К, Л, М, Н)

1.Устаўце прапушчаную лiтару: Э, А, Ы: кр…вцёк, р…бры, iнж…нер, лод…р, р…сора, р…монт;  Е, Я: м…данос, кi…скёр, зам…ць, дз…сяты, зерн…сховiшча, вогн…ўстойлiвы;     Ы, I, Й: звыш…мклівы, з…начыць, аб…мшэць, пера…грываць, адна…менны, раз…ходжанне; У, Ў: ваку…м, у «Выбраныя творы» …вайшлi, ва …нiвермагу, Ланда…, а…таномны, ручка-…казка;  мяккi знак або апостраф: дз..вес…це, карэн…чык, мядз…ведзь, суб…ект, салаў…i, бул…ён; В: …Орша, …учоба, …орган, …удых, на…огул, …улей; С, Ш: а…часлiвiць, золата не …чарнее,  нi…чымны хлеб, ра…чулiць слухачоў, са…чапiць вагоны, у…чуваць за правiннасць; А,О: пр…цiтраўматычны, выс…кародны, пр…стадушны, д…ўгавечны, выс…кародны, руж…вашчокi.

2.Запiшыце словы па-беларуску: дефицит, паутина, проездной, пантера, сердце, бровь, материал, кардиолог, йод, леопард, бактериолог, теорема, ихтиология, мадонна, заместитель, Илья, мастер, яблочко.

3.Спiшыце, раскрываючы дужкi: (В,в)ольтава дуга, (Р,р)эспублiка (Б,б)еларусь, (П,п)рэзiдэнт МАК, (Н,н)аташына палiто, (А,а)хiлесава пята.   

4.Да iншамоўных слоў запiшыце беларускiя сiнонiмы: фантом, рэанiмацыя, фанат, прыярытэт, сурагат, iнтэлект. 

5.Растлумачце значэнне фразеалагiзмаў: вераб’iная ноч, сабаку з’есцi, выскачыць як дурань з канапель, даць гарбуза, скончыў смаргонскую акадэмiю, блёкату аб’есцiся.        

6. Дапiшыце канчаткi прыметнiкаў: чорн… кава, неразборлiв… подпiс, сiн… чарнiла, ружов… фламiнга, шырок…           Сож, вядом… даследчык Пятрова.       

7.Запiшыце назоўнiкi ў 1) месным склоне адз. лiку: вёска, дуга, стужка, хвоя, дача, сасна, мозг, двор, музей, узрост, фламiнга, зараснiк, каваль, пралог, крык, арэх, Пётр, Алеся, подпiс; 2) родным склоне адз. лiку: зуб, твар, долар, iнфаркт, балет, марганiзм, ягаднiк, боль, верасень, ветразь;  3) давальным склоне адз. лiку: стрэмя, качаня, Шура, Мiкiта, Васiль, далонь, фабрыка, буца, Кацярына, бацька, рака, косць; 4) творным склоне адз. лiку: Нарач, дзiця, кроў, моладзь, Сiбiр, мыш, далонь, дзядуля.   

8.Утварыце прыналежныя прыметнiкi, падбярыце да iх назоўнiкi i запiшыце словазлучэннi (напр.: брат – братаў капялюш ): Аленка, сын, ластаўка, футбаліст, певень, Нiна, Сяргей, вожык.   

9.Запiшыце лiчэбнiкi словамi: перад 984 гледачамi, 2/5метра,  10-мiльённы горад.   

10. Запiшыце, раскрываючы дужкi: паў(Гомеля), паў(яблыка), паў(метра), пошукава (выратавальны), заходне(славянскi), кiсла(салодкi), чыста(вымыты), казаў(жа), усё(такi), абы(сказаць), куды(сьцi), яшчэ не(закончаная) работа, не(прачытаная) кнiга, не(супраць), у(бок), як(след), на(ляту), адзiн(на)адзiн, з(ранку), у(абрэз), па(другое), па(чацвёра), што(дзень), на(жаль).           

11.Перакладзiце на беларускую мову: водоплавающие птицы, вьющиеся растения, двигаясь, приблизившись, сидя, присев, два хороших заплыва, четыре успешных игры, в двухстах метрах от спасательной станции, невзрачныя игра, гречневая крупа, маленький медвежонок, ранняя земляника, марафон длиннее спринта, издеваться над слабым, извините меня за беспокойство, беспокоиться о подготовке, болеть скарлатиной, заведующий отделом, послать за врачом, жениться на соседке, ехать на мельницу, ухаживать за ребёнком, в ближайшее воскресенье, июньский.  

12. Перакладзiце тэкст на беларускую мову:

ТУТ ПАВІНЕН БЫЦЬ ВАШ ТЭКСТ(АБ’ЁМАМ 250- 300 СЛОЎ) НА СПАРТЫЎНУЮ ТЭМУ НА РУСКАЙ МОВЕ! У КОЖНАГА СВОЙ!

13.Знайдзіце ў перакладзе асаблівасці беларускай мовы, выпішыце

Похожие материалы

Информация о работе