Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна психологія» (Контрольні запитання та завдання. Перелік запитань до комплексного підсумкового модулю)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології

Кафедра соціальної психології

Укладач: доцент

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

для студентів напряму підготовки 6.030104 “Політологія”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________2011 р.

Зав. кафедри

_____________   

Декан факультету

_____________  

КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна психологія».

Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Георгій Ревмирович

Лектор:кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Георгій Ревмирович

Викладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Георгій Ревмирович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20__ р.

Голова науково-методичної комісії

факультету психології

______________


ВСТУП

Дисципліна “Загальна психологія” є нормативною дисципліною для напряму підготовки 6.030104 “Політологія”, що викладається на 1 курсі у 2 семестрі в обсязі 4 кредити (144 години), з них лекцій - 34 год., семінарських - 34 год., самостійна робота - 76 год., форма підсумкового контролю - іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни. В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти основні поняття, принципи та положення психологічної науки, сформувати психологічне мислення, здатність зрозуміти закономірності поведінки індивіда, вміння застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

Завдання дисципліни:

1. Засвоїти головні категорії та поняття психологічної науки.

2. Оволодіти знаннями щодо закономірностей перебігу психічних процесів та станів.

3. Засвоїти головні теорії особистості.

4. Навчитись здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда.

Предмет навчальної дисципліни: закономірності психічної діяльності людини.

Вимоги до знань та умінь.

Студент повинен знати:

1. Головні категорії та поняття психологічної науки.

2. Історію розвитку психологічних знань

3. Методи психологічної науки.

4. Закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів.

5. Провідні теорії особистості.

6. Можливості застосування психологічних знань на практиці.

Студент повинен вміти:

1. Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів.

2. Здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда.

3. Складати психологічну характеристику особи.

4. Аналізувати власну поведінку, особистість, причини емоційних проблем.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Загальна психологія" є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", її засвоєння є підґрунтям для вивчення дисциплін “Соціальна психологія”, “Політична психологія”, “Психодіагностика”.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна "Загальна психологія" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох змістових модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

Форма контролю

Максимальна кількість балів

Змістовий

 модуль 1

(20 балів)

Змістовий

 модуль 2

(20 балів)

Змістовий

 модуль 3

(20 балів)

Комплексний підсумковий модуль

(іспит – 40 балів)

за одиницю

всього

за одиницю

всього

за одиницю

всього

всього

Робота на семінарах:

10

10

10

-

- доповідь

5

5

5

-

- виступ

2

2

2

-

- доповнення

1

1

1

-

Творчі та репродуктивні завдання з самостійної роботи

3

3

3

3

3

3

-

Модульна контрольна робота

7

7

7

7

7

7

-

Виконання завдань іспиту

-

-

-

-

-

-

40

Модульний контроль: три модульні контрольні роботи за матеріалом кожного модулю.

За результатами роботи протягом семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3 (ЗМ3)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

20

20

20

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (накопиченої):

ПО= ЗМ1 + ЗМ2 + ЗМ3 + КПМ.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

75 – 89

4

добре

60 – 74

3

задовільно

1 – 59

2

незадовільно


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. «Психологія як наука»

1

Предмет та завдання психологічної науки

4

4

8

2

Методи психології

2

2

9

3

Історія розвитку психологічних знань

3

6

9

Модульна контрольна робота 1

1

-

-

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Психічні процеси та стани»

4

Пізнавальні психічні процеси

4

6

16

5

Емоційні процеси та стани

4

2

6

6

Воля як психічний процес

3

2

4

Модульна контрольна робота 2

1

-

-

ЗМІСТОВИЙ Модуль 3. «Психологія особистості»

7

Особистість як предмет психологічного дослідження

1

-

2

8

Теорії особистості

3

6

8

9

Теорії темпераменту

2

2

4

10

Психологія здібностей, інтелекту

2

2

4

11

Психологія мотивації

2

1

3

12

Свідомість та самосвідомість особистості

1

1

3

Модульна контрольна робота 3

1

-

-

Всього

34

34

76

Загальний обсяг: 144 год.

Лекції – 34 год.

Практичні – 34 год.

Самостійна робота - 76 год.


Змістовий модуль 1. «Психологія як наука»

Тема 1. Предмет та завдання психологічної науки (4 год.)

Лекція 1. Вступ до психології (2 год.)

Специфіка буденного та науково-психологічного знання. Завдання психологічної науки. Фундаментальні та прикладні галузі психології. Міждисциплінарні зв’язки психології.

Лекція 2. Психіка як предмет наукового дослідження (2 год.)

Психіка як предмет наукового дослідження. Труднощі дослідження психіки. Функції психіки. Класифікація психічних явищ. Взаємозв’язок психічних процесів, станів та властивостей. Неусвідомлюваний рівень психічної активності. Класифікація неусвідомлюваних психічних явищ. Співвідношення свідомого та несвідомого у психіці людини. Проблема співвідношення психічного та фізіологічного. Психофізична взаємодія. Психофізичний паралелізм. Епіфеноменалізм.

Семінар 1. Психіка як предмет наукового дослідження  (2 год.)

План

1. Функції психіки.

2. Класифікація психічних явищ.

3. Співвідношення усвідомлюваного та неусвідомлюваного у психіці людини.

Семінар 2. Проблема співвідношення психічного та фізіологічного (2 год.)

План

1. Зміст психофізіологічної проблеми.

2. Підходи до вирішення психофізіологічної проблеми.

3. Проблема локалізації психічних функцій.

4. Дослідження мозкових механізмів психічної діяльності.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Підготувати аналітичну доповідь на тему “Розвиток уявлень про душу

Похожие материалы

Информация о работе