Вивчення будови та основних механічних властивостей металів і сплавів. Засвоення загальної класифікації основних промислових сплавів та та їхнього призначення в машинобудуванні

Страницы работы

54 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

розчинені метала-протектора, який з’єднується з джерелом струму як анод, а виріб як катод

6*. Вкажіть з якою метою застосовують інгібітори:

1.  Для зняття іржи з поверхні метала

2.  Для пасивації метала

3.  Для зміни властивостей  агресивного середовища

7*. У яких випадках застосовують захист метала методом обробки середовища:

1.  Для захисту підводних частин кораблів

2.  Для захисту об’ємних будівельних конструкцій

3.  Для збереження і транспортування виробів

4.  Для усунення водної корозії у замкнутих циклах

8 “В”. Вкажіть який вид хімічного захисту виконується наступним способом:

1. Кип’ятіння виробів з чорного металу                     а) фосфатування

у водному розчині NaOH, NaO і селітри               б) анодирування

2. Нанесення оксидів неіржавіючих                            в) оксидування

металів на поверхню виробу                                        

3. Підключенням виробів з кольорових

металів до джерела струму як анод

4. Витримка виробів з чорних металів

у розчині дигофата цинку, Mn, Fe

5. Витримка виробів з алюмінію у розчині

сірчаної кислоти під дією електричного

струму та пофарбування його у розчинах

анілінових фарб

6. Нанесення на поверхню металу фосфорної плівки

9 “В”. Вкажіть спосіб металевого покриття, який має такий технологічний процес:

1. Занурення виробів в розплавлений                          а) термодифузійний метод

метал                                                                           б) гарячий спосіб

2. Нанесення металу на нагрітий виріб                       в) гальванічний метод

3. Нанесення металевого покриття на                         г) термомеханічний метод

поверхню виробу електролізом

4. Насичення поверхового шару виробу

захисним металом

5. Сумісна прокатка двох металів

6. Нанесення  на поверхню метала

дифузійних плівок

Тема № 4

“Визначення металів за зовнішніми ознаками та деякими властивостями”

1“В”. Які з перелічених металів відносяться до:

1. Чорних металів                                      а) залізо

2. Кольорових металів                              б) мідь в) чавун г) кобальт д) бронза

є) дюралюміній ж) свинець з) нікель

2“В”. Які з перелічених ознак найбільш характерні для:

1.  Чорних металів                             а) підвищена густина

2.  Кольорових металів                      б) мала твердість в) велика пластичність г) висока температура плавлення

3“В”. До якої групи відносяться нижчеперелічені кольорові метали:

1.  Свинець                                                а) легкі

2.  Мідь                                                      б) важкі

3.  Магній                                                  в) благородні

4.  Платина                                                г) рідкісні

5.  Цирконій

6.  Алюміній 

7.  Титан

8.  Олово

9.  Срібло

4“В”. Які з перелічених алюмінієвих сплавів відносяться до груп:

1.  АЛ7                                                  а) деформовані

2.  Д16                                                   б) ливарні

3.  АМц

4.  АМг3

5.  АК4П

6.  АВ

5. Який з перелічених матеріалів має найвищу питому міцність:

1.  Силумін

2.  Дюралюміній

3.  Сплави магнію

4.  Сталі.

5.  Чавуни

6.  Які алюмінієві сплави зміцнюються термічною обробкою:

1.  Силумін

2.  Дюралюміній

3.  Сплав алюмінію з магнієм

4.  Сплав алюмінію з марганцем

5.  Сплави САП

7.  Які з перелічених властивостей характерні для мідних сплавів:

1.  Висока міцність

2.  Висока електропровідність

3.  Низька густина

4.  Висока пластичність

5.  Низька корозійна стійкість

8.  *Які основні вимоги висувають до антифрикційних матеріалів:

1.  Низька теплопровідність

2.  Достатня твердість

3.  Здатність деформуватися під впливом локальних напружень

4.  Підвищена пружність

5.  Здатність затримувати мастила на поверхні

6.  Підвищена жаростійкість

7.  Низький коефіцієнт тертя

Тема №5 “Визначення зовнішніх ознак і вологості деревини”

1 “В”. Які з перелічених ознак характеризують  головні перерізи деревини

1. Переріз розташовано перпендикулярно                        а) радіальний

 до вісі стовбура.                                                             б) тангенціальний

2. Переріз проходить через вісь та радіуси                       в) торцевий

стовбура

3. Переріз проходить на відстані від центру

та під кутом до вісі стовбура

2 “В”. Дайте визначення таким фізичним властивостям деревини:

1. Вологопоглинання                           а) малюнок, що отримується при перерізі

2. Водопоглинання                                  річних шарів деревини

3. Вологість                                   б) збільшення вологості при безпосередньому

4. Розбухання                                            контакті з водою

5. Текстура                                            в) збільшення лінійних розмірів деревини при підвищенні вологості

д) поглинання вологи без контакту з водою е) відношення кількості видаленої вологи до маси зразка абсолютно сухої деревини

3*. Вкажіть, які фактори впливають на міцність деревини?

1. Текстура

2. Напрямок волокон

3. Порода деревини

4. Вологість

5. Кількість річних шарів на перерізі

4 “В”. Вкажіть, які з перелічених порід деревини відносяться до:

1. Дуже твердих                                    а) липа

2. Твердих                                              в) акація

3. М’яких                                                г) груша д) ялина

є) граб ж) дуб

5 “В”. Вкажіть, які кількісні показники мають такі властивості деревини:

1. Стандартна вологість                              а)

2. Міцність розтягу вздовж волокон         б) менше 38,5 МПа

3. Міцність розтягу впоперек волокон      в)

4. Твердість дуже твердих порід               г) 12 %

5. Твердість твердих порід                         д) 130 МПа

6. Твердість м’яких порід                          є) більше 82,5 МПа

7. Деформативність                                     ж) 6,5 МПа

8. Ударна в’язкість                                      з) 38,6 - 82,5 Мпа

6*. Вкажіть, які недоліки деревини обмежують її застосування:

1. Незначна густина

2. Гідрофобність

3. Незначна вогнетривкість

4. Електроізоляційні властивості

5. Анізотропія міцності

6. Невисока корозійна стійкість

Тема №6

“Визначення виду пластмас за зовнішніми ознаками та деякими властивостями”

1 “В”. Вкажіть, до якої з груп відносяться наступні полімери:

1. Натуральний каучук                               а) природні

2. Целюлоза                                                 б) штучні

3. Поліетилен                                               г) синтетичні

4. Полістирол

5. Феноформальдегідна смола

2 “В”. Вкажіть які властивості характерні таким видам пластмас:

1. Термопластичні               а) зберігають свою форму до певної температури

2. Термореактивні                    а потім згорають

3. Термостабільні            б) при нагріванні стають м’якими, а при охолодженні

твердіють в) при нагріванні спочатку розм’якшуються, а потім твердіють г) зберігають свою форму при будь яких температурах

3 “В”. Вкажіть, з якою метою у пластмаси вводять такі домішки:

1. Наповнювачі              а) підвищення пластичності при зниженні температури

2. Пластифікатори             б) зшивання макромолекул

3. Стабілізатори                 в) покращення механічних властивостей

4. Отвержувачі                   г) підвищення стійкості до впливу середовищ

5. Каталізатори                  д) надання термостабільності

є) пониження вартості

ж) підвищення пластичності при високій температурі

з) покращення естетичного вигляду

і) скорочення часу твердження

4 “В”. Вкажіть які з перелічених матеріалів, використовують як:

1. Наповнювачі                                            а) вапно

2. Пластифікатори                                       б) органічні перекиси

3. Стабілізатори                                           в) камфора

4. Отвержувачі                                             г) олеїнова кислота

5. Каталізатори                                            д) тканина

є) крейда ж) желатин з) окис магнію

і) крохмаль к) папір

5*. Які властивості  пластмаси, як конструкційного матеріалу  використовують у промисловості:

1.  Звукоізоляція

2.  Невисока температура плавлення

3.  Низька густина

4.  Хімічна стійкість

5.  Антифрикційні властивості

6.  Високі фрикційні властивості

7.  Високі механічні властивості

8.  Термоізоляція

Тема №7 “Макроскопічний метод дослідження металів та сплавів”

1“В”. Якими з перелічених методів можна провести такі дослідження?

1.  Виявлення напрямку волокон  та форми                         а) мікроскопічний аналіз

розташування зерен у оброблених зразків.                   б) макроскопічний аналіз

2.  Визначення хімічної неоднорідності сплаву             в) рентгеноструктурний аналіз

3.  Визначення кількості фазових та структурних      г) магнітна дефектоскопія

складових сплаву.                                                              д) термічний аналіз

4.  Визначення форми та розмірів зерна.

5.  Визначення типів та параметрів кристалічних

решіток

6.  Виявлення тріщин, газових пухирців.

7.  Виявлення неметалевих включень.

2“В”. Який вид має поверхня злому, якщо метал руйнується:

1.  Крихко                                     а) поверхня злому волокниста

2.  В’язко                                      б) поверхня злому кристалічна, блискуча

3.  При яких умовах навантаження слід чекати крихкого руйнування:

1.  При малих швидкостях навантаження.

2.  При максимальному навантаженні

3.  При великій швидкості навантаження.

4.  *Що називають ліквацією:

1.  Неоднорідне забарвлення метала

2.  Неоднорідність будови метала або сплаву.

3.  Неоднорідність хімічного складу.

4.  Неоднаковість властивостей кристалів металу в різних площинах.

5“В”. Вкажіть які фактори впливають на виникнення у деталях:

1.  Червоноламкості                          а) підвищений вміст фосфору

2.  Холодноламкості                         б) наявність евтектичних оболонок у зерен

Похожие материалы

Информация о работе