Управління ризиками. Ризик — менеджмент. Економічна категорія ризик. Управління організацією у кризовому стані

Страницы работы

Фрагмент текста работы

позичкового, акціонерного, підприємницького, стартового,  ризикового, портфельних інвестицій, капіталовкладень, заощаджень.

 

ОПП 5.3.5

Виберіть правильну відповідь та обведіть літеру:

Відповідь     Твердження 1      Твердження 2        Зв’язок

А              правильно             правильно          правильно

Б               правильно           не правильно        правильно 

В               правильно           не правильно      не правильно

Г               не правильно       не правильно        правильно

Д               не правильно       не правильно       не правильно          

1. Кількісно ризик інвестора характеризується його оцінкою ймовірної отримання величини максимального і мінімального доходів.

при рівній ймовірності це обумовлює  залежність:

2. Чим вище діапазон між величинами максимального і мінімального доходів, тим нижче ступінь ризику інвестора.

 

ОПП 5.3.6

Знайдіть правильну відповідь із запропонованих альтернатив.

Об'єктом управління в ризику-менеджменті є економічні відносини між:

1.  Суб’єктами ринку у процесі реалізації ризику.

2.  Страхувальником і страховиком.

3.  Підприємцями, партнерами, конкурентами, лізингером.

4.  Позичальником і кредитором.

 

ОПП 5.3.7

Доповніть визначення формули правильними терміни.

Швидкість обороту капіталу визначається відношенням розміру _______________ до ___________  капіталу і виражається числом ______________.(вкладення, виручка, оборот, обіг, втрати, прибуток).

 

Тема 9. Управління організацією у кризовому стані

 

9.1  Управління кризою та можливостями

 

ОПП 5.3.8

Обведіть кружечком правильну відповідь.

Кризою для організації можуть бути наступні події:

1. Погроза банкрутства. 2. Зупинка виробництва. 3. Нещасний випадок на підприємстві. 4. Втрата споживача. 5. Проблеми в галузі . 6. Зміна державного регулювання.

 

ОПП 5.3.9

Закресліть зайве у наведеному переліку.                                     Управління проблемами включає наступні елементи:

1. Орієнтація на стратегічні цілі організації.

2. Прогнозування діяльності.

3. Робота з топ-менеджментом.

4. Впровадження стратегічного менеджменту та маркетингу.

5. Селективна ідентифікація проблем.

6. Передбачення проблем, що насуваються.

9.2 Реструктуризація і санація підприємства

ОПП 5.3.10

Виберіть 6 правильних факторів з наведеного переліку.

Проблеми управління кризою ускладнює наявність таких факторів, як:

1.Несподіванка. 2.Недолік інформації. 3.Поширення слухів. 4.Ескалація подій. 5.Втрата контролю. 6.Паніка. 7.Позиція агресивної оборони. 8.Замовчування недоліків. 9.Прикрашення дійсного стану речей.

 

9.2 Реструктуризація і санація підприємства

 

ОПП 5.3.11

Установіть правильну послідовність, проставивши нумерацію цифрами.

Етапи реструктуризації підприємства:

 Обґрунтування концепції реструктуризації.

  Визначення цілей реструктуризації.

    Розробка бізнес-плану підприємства.

  Визначення економічної ефективності.

  Розробка програми реструктуризації.

 

ОПП 5.3.12

Обведіть кружечком правильну відповідь.

Санація підприємства здійснюється шляхом:

1. Погашення боргів підприємства.

2. Злиття   збиткових   підприємств із прибутковими.

3. Ліквідації підприємства-боржника.

4. Заміни короткострокових  кредитів  на довгострокові.

5. Випуску і розміщення цінних паперів.

 

ОПП 5.3.13

Чи правильне наведене твердження:

Реструктуризація — це комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті відновити конкурентоспроможність, платоспроможність та виживання підприємства і його подальший розвиток.

А). Так                     Б). Ні

 

ОПП 5.3.14

Установіть відповідність у вигляді комбінації літер і цифр.

Виконайте угрупування видів реструктуризації за ознаками залежно від:

А. Мети змін              В. Тривалості періоду

Б. Об'єкту зміни        Г. Повноти охоплення проблем

1. Санаційна, 2.Фінансова, 3.Обмежена,  4.Стратегічна, 5.Комплексна, 6.Оперативна,7.Адаптаційна,8.Випереджаюча;9.Власності,10.Операційна.

 

ОПП 5.3.15

Знайдіть правильну відповідь із запропонованих альтернатив.

Бізнес-план реструктуризації підприємства це:

а)  документ, в якому вказуються права та обов'язки підприємства;

б) план виробництва і збуту продукції на наступний рік;

в)  трансформація обраного з кількох альтернатив варіанту досягнення встановлених цілей в комплексний план конкретних дій з визначенням строків, ресурсів, відповідальних за їх реалізацію;

г)  система завдань з виробництва і доставки споживачами продукції  відповідної якості і в певні терміни.

 

ОПП 5.3.16

Знайдіть правильну відповідь із запропонованих альтернатив.

Санація підприємства це:

а)  система заходів щодо оголошення підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації;

б)   комплекс заходів щодо запобігання банкрутства підприємства, фінансового оздоровлення, відновлення чи досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності;

в)  комплекс заходів техніко-економічного характеру, які спрямовані на задоволення усіх вимог кредиторів, підвищення конкурентоспроможності та освоєння нових ринків.

 

ОПП 5.3.17

Обведіть кружечком відповідні показники.

Результати реструктуризації підприємства оцінюються показниками:

а) прибутковість;

б) досягнення точки беззбитковості;

в)  наявність позитивних грошових потоків від основної діяльності;

г) збільшення обсягу інвестицій;

д) зростання продуктивності праці;

е) зростання продуктивності всіх видів ресурсів;

є) обсяг реалізованої продукції;

ж) зростання обсягів експорту.  

 

ОПП 5.3.18

Обведіть кружечком правильну відповідні показники.

Показники техніко-економічного обґрунтування санації підприємства:

1) конкурентоспроможність продукції;

2)  обсяг реалізованої продукції;

3)  витрати на виробництво і реалізацію продукції;

4)  прибуток;

5)  показники фінансової стійкості;

6) чисельність персоналу;

7) фонд оплати праці.

 


9.3 Банкрутство і ліквідація підприємства

ОПП 5.3.19

Обведіть кружечком найбільше правильну відповідь.

Суб'єктом банкрутства може бути будь-яка юридична особа, яка:

а) неефективно використовує ресурси;

б) не спроможна своєчасно задовольнити вимоги кредитора;

в) не може своєчасно сплатити податки;

г) не спроможна своєчасно задовольнити вимоги кредитора

і сплатити податки.

ОПП 5.3.20

Установіть відповідність у вигляді букв і цифр.

Ознаки класифікації факторів банкрутства підприємства:

А. Зовнішні фактори банкрутства;  Б. Внутрішні фактори банкрутства.

1) Необґрунтована економічна політика уряду; 2) Збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості; 3) Низький технічний рівень виробництва; 4) Високий рівень інфляції; 5) Криза в інвестиційній політиці; 6) Нераціональна організаційна структура управління;

7)  Прорахунки в організації праці; 8) Недосконалість законодавчої бази;

9) Політична нестабільність суспільства; 10) Неефективне використання іноземних інвестицій. 11)  Відсутність стратегічного планування;

12) Невміле використання форм, методів менеджменту;

ОПП 5.3.21

Чи правильне наведене твердження:

Ліквідація це припинення діяльності суб'єкта, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

А). Так                     Б). Ні

ОПП 5.3.22

Обведіть кружечком правильну відповідь.

Форми ліквідації підприємства:

1) Аукціон, 2) Тендер, 3) Застава, 4) Конкурс, 5) Викуп, 6) Оферта,

7) Розподіл між кредиторами, 8) Акціонування.

Тема 10. Ефективність управління

10.1 Система показників економічної ефективності

ОПП

5.3.23

Закресліть зайве у наведеному твердженні:

Ефект – це результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається грошовою сумою у виді  чистого доходу або прибутку, економією витрат, збитками інвестора, зниженням собівартості.                          

ОПП 5.3.24

Знайдіть правильну відповідь із запропонованих альтернатив.

Види ефекту:

1) Економічний, 2) Науково-технічний, 3)Матеріальний, 4) Фінансовий, 5)Соціальний, 6) Екологічний, 7) Ноу-хау, 8) Комерційний.

ОПП 5.3.25

Чи правильне наведене твердження.

Комерційна ефективність визначається як різниця між притоком і відтоком коштів, отриманих за звітний рік в результаті інвестиційної, операційної або фінансової діяльності.

А). Так                     Б). Ні

ОПП 5.3.26

Доповніть назву формули пропущеними словами.

Економічний ефект розробки і реалізації заходів щодо удосконалення

Похожие материалы

Информация о работе