Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 8

При покупці товарів, запасів, необоротних активів та ін. без передоплати послідовність документів наступна:

«Договір» ® «Рахунок вхідний» ® «Прибуткова накладна» («Прибуткова накладна (товари)», «Послуги сторонніх організацій») ® «Банківська виписка» ® «Запис книги придбання».

Документи «Договір» і «Рахунок вхідний» при покупці без передоплати є необов'язковими для введення.

Незалежно від виду оплати (з передоплатою або без неї) у разі потреби формування стандартних бухгалтерських проводок у доку­мен­тах «Рахунок вхідний» і «Прибуткова накладна» («Прибуткова накладна (товари)», «Послуги сторонніх організацій») указується «Вид торгівлі» — «Передоплата».

Одержання кредиту фірмоюоформляється «Банківською випискою» з кореспондуючими рахунками 50 (довгострокові кредити) і 60 (короткострокові кредити). В аналітиці рахунка (у субконто 1) указуються параметри кредиту: найменування, організація, що надала кредит, найменування банку, у якому наданий позичковий розрахунковий рахунок, номер рахунка, дата повернення кредиту, процентна ставка річних, бюджетним або позабюджетним є джерело фінансування. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» операції одержання і повернення кредиту не включаються до складу валових доходів / витрат, тому в «Банківській виписці» також указується «Валовий доход / витрата» — «Не доход і не витрата».

Розрахунки з підзвітними особами регламентуються документами «Видатковий касовий ордер»і «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Видача грошей під звіт» і «Прихід грошей з підзвіту» відповідно. При цьому в аналітиці кореспондуючого рахунка вказується співробітник, з яким здійснюються розрахунки.

Операції придбання товарів і МШП за видані під звіт грошові засоби оформ­ляються «Прибутковою накладною (товари)» і «Прибутковою накладною» відповідно з указівкою на закладці «Додаткові» — «Закрити підзвіт на суму», суми вартості придбаних товарів і підзвітної особи.

Іншим варіантом закриття підзвіту є вказівка в реквізиті «Вид постачальника» — «Підзвітна особа». У цьому випадку відбувається закриття підзвіту на суму «Прибутковій накладній», однак проводки по взаєморозрахунках з контрагентом (фірмою-постачальником) не формуються.

Недовикористані засоби повертаються в касу підприємства «Прибутковим касовим ордером» на підставі «Видаткового касового ордера» із указівкою суми, що повертається.

Введення в експлуатацію необоротних активів і МШП здійснюється документом «Введення в експлуатацію» («Документи» ® «Необоротні активи і МШП» ® «Введення в експлуатацію»). У випадку введення в експлуатацію придбаних необоротних активів необхідно вказати опцію «Введення в експлуатацію необоротних активів», вибрати вид активів (основні засоби, нематеріальні активи та ін.), натиснути кнопки «Записати» і «Заповнити» ® «За залишками». Документ автоматично заповниться з довідника інвестицій даними про придбані активи. Аналогічно здійснюється введення в експлуатацію МШП.

Нарахування амортизаційних відрахувань на необоротні активи, що знаходяться на балансі підприємства, відбувається автоматично при проведенні документа «Нарахування зносу». Знос не нараховується на необоротні активи, що було введено в експлуатацію в поточному місяці.

Документ «Витрати на придбання товарів» призначений для обліку додаткових витрат підприємства на придбання запасів. Документ вводиться на підставі «Прибуткової накладної» і містить фактичні витрати, що повинні бути включені в первісну вартість запасів (крім сум, що сплачуються постачальникові за товари). При проведенні документа формуються проводки з дооцінки запасів. При цьому, якщо в табличній частині «Прибуткової накладної» були зазначені декілька ТМЦ, додаткові витрати розподіляються між ними пропорційно їхньої вартості.

Продаж товарів, запасів, необоротних активів та ін. з передоплатою здійснюється наступною послідовністю документів:

«Договір» ® «Рахунок» ® «Платіжне доручення» ® «Банківська виписка» ® «Видаткова накладна» («Видаткова накладна (товари)», «Надання послуг») ® «Податкова накладна».

Документи «Рахунок», «Видаткова накладна» і «Податкова накладна» виконують функції, що протилежні «Рахунку вхідному», «Прибутковій накладній» і «Запису книги придбання» відповідно при покупці товарів, і заповнюються аналогічно.

Продаж товарів, запасів, необоротних активів та ін. без передоплати здійснюється наступною послідовністю документів:

«Договір» ® «Рахунок» ® «Видаткова накладна» («Видаткова накладна (товари)», «Надання послуг») ® «Банківська виписка» ® «Податкова накладна».

Надходження грошей з розрахункового рахунка в касуоформ­ляється «Прибутковим касовим ордером» із указівкою «Вид операції» — «Надходження грошей з банку». Такі ж проводки можуть бути сформовані «Банківською випискою». У цьому випадку в «Прибутковому касовому ордері» варто поставити позначку «Тільки зареєструвати», щоб проводки не дублювалися.

Наприкінці звітного періоду необхідно визначити фінансовий результат діяльності фірми (прибуток або збиток). Дана операція оформляється документом «Фінансові результати» із указівкою «Етап визначення фінансових результатів» — «Визначення фінансового результату». Документ автоматично закриває рахунки витрат.

Обов'язковому введенню наприкінці періоду підлягає документ «Закриття періоду», що здійснює переоцінку валютних коштів на рахунках фірми і залишків взаєморозрахунків із клієнтами у валюті.

У табл. 4 наведено господарські операції, облік яких необхідно провести в системі 1С: Підприємство.

Проводки приведені для варіанта реалізації методики обліку витрат підприємства з використанням рахунків витрат класу 8 і 9. У цьому випадку після оформлення операцій, що відбивають витрати фірми, необхідно провести документ «Фінансові результати» («Документи» ® «Регламентні документи» ® «Фінансові результати») із указівкою «Етап визначення фінансових результатів» — «Закриття елементів витрат (рахунка класу 8)». Документ можна формувати один раз за період (наприкінці періоду) або після кожної операції.