Інформаційні технології в обліку і контролі: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, страница 5

У деяких варіантах конфігурацій передбачена автоматична нумерація документів (за порядком). У цьому випадку немає необхідності змінювати номер документа або операції. У противному випадку варто попередньо відстежити останній номер документа (операції) і ввести наступний за порядком номер вручну. Якщо номер документа (операції) збіжиться з номером вже існуючого документа, система видасть повідомлення про відсутність унікальності номера, і документ (операція) проведений не буде.

У вікні введення нового рядка (рис. 17) необхідно заповнити наступні поля: дата (кінець попереднього року), сума операції, короткий зміст операції. У табличній частині вказуються елементи проводки:

дебет рахунка («00», якщо залишок вводиться за кредитом);

субконто дебету (аналітика);

кредит рахунка («00», якщо залишок вводиться за дебетом);

субконто кредиту;

кількість, якщо за рахунком ведеться кількісний облік;

фірма, у якій ведеться облік;

сума проводки;

коментар проводки.

Рис. 17. Вікно введення нового рядка в «Журнал операцій»

У табл. 1 наведені значення залишків за рахунками. Операції, що виділені курсивом, уводяться документально і описані нижче.


Таблиця 1

Залишки за синтетичними рахунками

Номер операції

Номер рахунка

Найменування рахунка

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

103

Основні засоби (первинна вартість)

69056

2

131

Знос основних засобів

3920

3

142

Довгострокові фінансові інвестиції

6400

4

22

МШП (партія папера для принтера). По даному рахунку ведеться кількісний облік, в операції заповнюється поле «Кількість» — «85»

1360

5

281

Товари

2895

6

301

Каса

9488

7

311

Поточні рахунки в національній валюті

72000

8

3711

Розрахунки за виданими авансами (в національній валюті)

8747

9

39

Витрати майбутніх періодів

192

10

40

Статутний капітал

101200

11

43

Резервний капітал

46080

12

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

4976

13

6411

Розрахунки за податками (прибутковий податок)

4432

14

651

Розрахунки за соціальним страхуванням (Пенсійний фонд)

8730

15

653

Розрахунки за соціальним страхуванням (відрахування на випадок безробіття)

800

РАЗОМ

170138

170138

При введенні операцій у «Журнал операцій» варто враховувати аналітику за рахунками (табл. 2). Якщо в аналітичному обліку необхідно відбити кілька видів однотипних об'єктів, то операція містить складну проводку (кілька проводок в одній операції).

Таблиця 2

Аналітичний облік за рахунками залишків

Номер опе­рації

Номер ра­хунка

Субконто

Коментарі

1

2

3

4

1

103

1. Місця збереження

В довіднику «Місця збереження» створити групу «МВО» (якщо її немає), ввести в неї новий рядок — матеріально відповідальну особу (співробітника фірми) і вибрати його в субконто

2. Необоротні активи

У довіднику необоротних активів створити групу «Виробничі», у ній групу «Основні засоби» (якщо її немає), ввести в неї приміщення офісу («Первісна вартість» — «69056 грн.»). Дата введення в експлуатацію вказується попереднім місяцем, «Вид необоротного активу»«Основні засоби», «Рахунок обліку»«103», «Вид діяльності»«Основна діяльність». На закладці «Додатково» необхідно установити позначку «Нараховувати знос у податковому обліку», указати групу податкового обліку («1 група»), «Рахунок витрат»«831», «Вид витрат»«Витрати на збут» ® «Утримання ОС, НМА для збуту»), «Ліквідаційна вартість» — «15296 грн.», «Термін корисного використання» — «120 міс.» Потім рядок зберігається і вибирається в субконто.

2

131

1. Необоротні активи

У групі «Основні засоби» вказати ОС, на які нарахований знос (приміщення офісу)

3

142

1. Інвестиції

Створити групу «Придбання основних засобів» (якщо її немає) і ввести в неї новий рядок — прилавок торговельний («Ціна без ПДВ»«6 400 грн.», «Рахунок обліку» — «152»), зберегти і вибрати в субконто

4

22

1. Місця збереження

Вибрати МВО


Закінчення табл. 2

1

2

3

4

2. ТМЦ

Створити групу «Запаси» (якщо її немає), в ній групу «МШП» і ввести в неї новий рядок «Папір для принтера» («Вид ТМЦ» — «МШП», на закладці «Бухгалтерський облік» вказати «Рахунок обліку ТМЦ»«22», «Вид діяльності»«Основна діяльність», «Рахунок затрат ТМЦ»«809», «Вид затрат»«Затрати на збут» ® «Інші затрати на збут», на закладці «Ціни» вказати «Валюта обліку»«Гривня», «Ціна»«16 грн.»). Типи ціни заповнюються після збереження строки. Для цього необхідно натиснути кнопку «Записати» і кнопку «Заповнити», що стала доступною, потім зберегти дані і вибрати в субконто

3. Партії

У довіднику «Партії» указати «Показувати залишки за місцем збереження» — МВО фірми, ввести нову партію «Партія папера для принтера», «Облікова ціна партії без ПДВ» — «1 360 грн.», «Дата створення партії» — кінець попереднього року і вибрати в субконто

9

39

1. Види дія­ль­нос­ті

Вибрати вид діяльності — «Основна діяльність»

2. Види витрат

У групі «Витрати на збут» вибрати «Витрати на маркетинг»

10

40

1. Засновники

У довідник контрагентів у групу засновників увести новий рядок — юридичну або фізичну особу, що заснувала фірму, і вибрати її в субконто

11

43

Без субконто

13

6411

Без субконто

14

651

1. Податки і відрахування

У групі «Податки і відрахування з фонду заробітної плати» вибрати «Пенсійний з фонду заробітної плати»

15

653

1. Податки і відрахування

У групі «Податки і відрахування з фонду заробітної плати» вибрати «Безробіття з фонду заробітної плати»