Методичні рекомендації до підготовки курсової роботи за спеціалізацією, страница 2

При виконанні аналітичного розділу студент повинен використати практичні матеріали, зібрані під час проходження практики в податковому органі чи на підприємстві. При цьому з огляду на характер і зміст зібраної інформації як сама інформація, так і результати її аналізу можуть бути представлені в різних формах – табличній, графічній тощо. Період аналізу – 2 – 3 роки, але в кожному конкретному випадку він може бути іншим. 

Виконання аналітичної частини курсової роботи поряд з практичним характером повинне мати науково-дослідницьку спрямованість. При цьому важливим є дослідження факторів, які визначають ефективність вирішення виділених в роботі проблем. При здійсненні дослідження використовуються різні методи порівняльного аналізу, математичної статистики, моделювання, методи соціальних досліджень (анкетування, усного опитування – інтерв'ювання) тощо.

Результати аналізу та дослідження в подальшому використовуються для вироблення й обґрунтування пропозицій та рекомендацій. У цьому розділі обґрунтовуються нові підходи до вирішення досліджуваної проблеми та заходи щодо їх практичної реалізації. Висвітлення пропозицій і рекомендацій має бути конкретним, без зайвих пояснень та викладення загальновідомих міркувань.

Викладення змісту питань курсової роботи має супроводжуватися ілюстративним матеріалом. Його склад, зміст і форма подання залежать від характеру досліджуваної проблеми. Поряд з описовою функцією ілюстративний матеріал виконує також доказову функцію. Громіздкий, великий за обсягом ілюстративний матеріал (таблиці, графіки тощо) доцільно винести в додаток (чи в додатки).

Пояснювальна записка курсової роботи завершується висновками, в яких слід підвести підсумки проведених і висвітлених в курсовій роботі теоретичних і практичних досліджень. За своїм змістом і формою висновки повинні бути чітко викладені, аргументовані і співвіднесені з уже відомими науково-практичними розробками.

Після висновків розміщується список використаної літератури. Він містить бібліографічні описи використаних джерел, які складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Додатки не є обов'язковим розділом курсової роботи. Доцільність додатків, їх склад і зміст визначаються характером і обсягом матеріалу (і передусім ілюстративного) курсової роботи.

Обсяг пояснювальної записки курсової роботи з спеціалізації складає 45 - 50 сторінок машинописного тексту, їх орієнтовний розподіл між розділами курсової роботи такий:

Вступ                           2 – 3 стор.

Теоретичний розділ    15 – 18 стор.

Аналітичний розділ     15 – 18 стор.

Рекомендації                8 – 10 стор.

Висновки                     2 – 3 стор.

Список використаної літератури та додатки не входять в загальний обсяг курсової роботи.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оформляється у відповідності до державних стандартів та загальноприйнятими правилами.

При оформленні курсової роботи за спеціалізацією студенти повинні дотримуватися загальних та спеціальних вимог, викладених в "Методичних рекомендаціях з підготовки і захисту магістерської дипломної роботи", розроблених кафедрою оподаткування.


Додаток А

Приклад оформлення титульного аркушу курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра оподаткування

КУРСОВА РОБОТА

З курсу

“АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ”

Керівник роботи –

д.е.н., професор                                             О. М. ТИЩЕНКО

Студент 5 курсу, 9 групи

фінансового факультету,

спеціальність 8.050114

“Оподаткування”                                            С. В. ПЛАТОНОВА

Харків, ХНЕУ, 2005

Додаток Б

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

3

1. Становлення та теоретичні основи податкового контролю в Україні

6

1.1. Виникнення та розвиток податкового контролю в Україні

6

1.2. Теоретичні основи податкового контролю

12

1.3. Методика перевірки фінансово–господарської стану промислових підприємств

18

2. Аналіз організації та порядку проведення податкового контролю ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова

24

2.1. Організація та аналіз обліку платників податків

24

2.2. Аналіз порядку планування податкових перевірок

30

2.3. Аналіз результатів податкових перевірок

35

3. Рекомендації щодо підвищення ефективності податкового контролю

38

3.1. Пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази стосовно податкового контролю

38

3.2. Проблемні аспекти діяльності та пропозиції щодо       вдосконалення роботи податкових органів

42

3.3. Основні напрямки розвитку податкового контролю в Україні

45

Висновки

48

Перелік використаної літератури

50

Додатки

52