Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 17

Банк

Залучені кошти (пасиви), млн. грн.

Рух резервів

Надані позички (активи), млн. грн.

Надходження

Витрати

Обов’язкові

Вільні

НБУ

-

-

-

-

+ 10,0

А

+10,0

+ 1,2

+ 8,8

- 8,8

+ 8,8

Б

+ 8,8

+ 1,05

+ 7,75

- 7,75

+ 7,75

В

+ 7,75

+ 0,93

+ 6,82

- 6,82

+ 6,82

Г

+ 6,85

+ 0,82

+ 6,03

- 6,03

+ 6,03

Д

+ 6,05

+ 0,75

+ 5,3

- 5,3

+ 5,3

Е

+ 5,35

+ 0,65

+ 4,7

- 4,7

+ 4,7

Інші (разом)

+ 38,5

+ 4,6

+ 33,9

- 33,9

+ 33,9

Усього

+ 83,3

+ 10,0

+ 73,3

- 73,3

+ 73,3

          Наведені в таблиці дані свідчать, що з наданням центральним банком банку А позички на суму 10 млн. грн. та подальшим використанням цих грошей, банківська система створила депозитних грошей у 8,33 рази більше, ніж отримала:

          m = 83,3 / 10,0 = 8,33 рази

II варіант. За допомогою формули (3) вирішити дану задачу можна наступним чином:

Приклад 2. Станом на 1 січня 2003 року комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 30,0 млн. грн., у своїх касах готівкою – 2,0 млн. грн. Пасиви банку на цю дату становили 120,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування, встановлена НБУ – 17 %.

Визначити який обсяг вільних грошових коштів є в розпорядженні банку та може бути використаний для активних операцій (вільний резерв). Як він зміниться при встановленні центральним банком норми обов’язкового резервування на рівні 22 %? Як це відобразиться на обсязі грошової маси в обороті?

Рішення.

  Загальний обсяг резервів комерційного банку на початок 2003 р.:

  Обов’язковий резерв банку:

  Вільний резерв банку (вільні грошові кошти для активних операцій):

  При встановленні норми обов’язкового резервування на рівні 22 %  вільний резерв банку знизиться:

Таким чином, в цьому випадку грошова маса в обороті зросте.

Задачі.

Задача 1.Визначити приріст додаткових депозитних грошей банківської системи в процесі грошово-кредитної мультиплікації, якщо від центрального банку їй надійшло 5 млн. грн., а встановлена норма обов’язкового резервування становить 15 %.

Задача 2.Визначити приріст додаткових депозитних грошей банківської системи в процесі грошово-кредитної мультиплікації, якщо від центрального банку їй надійшло 8 млн. грн., а встановлена норма обов’язкового резервування становить 14 %.

Задача 3.Станом на 1 січня 2002 року комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 20,0 млн. грн., у своїх касах готівкою – 1,0 млн. грн. Пасиви банку на цю дату становили 100,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування, встановлена НБУ – 15 %.

Визначити який обсяг вільних грошових коштів є в розпорядженні банку та може бути використаний для активних операцій (вільний резерв). Як він зміниться при встановленні норми обов’язкового резервування на рівні 12 %? Як це відобразиться на обсязі грошової маси в обороті?

Задача 4.Станом на 1 січня 2003 року комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 40,0 млн. грн., у своїх касах готівкою – 3,0 млн. грн. Пасиви банку на цю дату становили 130,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування, встановлена НБУ – 16 %.

Визначити який обсяг вільних грошових коштів є в розпорядженні банку та може бути використаний для активних операцій (вільний резерв). Як він зміниться при встановленні норми обов’язкового резервування на рівні 20 %? Як це відобразиться на обсязі грошової маси в обороті?

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО – КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

   Міжнародні валютно-кредитні організації – це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Вони створені та діють на основі міждержавних угод та покликані регулювати міжнародні економічні відносини.

Мета діяльності міжнародних валютно-кредитних установ – сприяти розвитку зовнішньої торгівлі й міжнародного валютно-фінансового співробітництва, підтримувати рівновагу платіжних балансів країн, що входять в їх склад, регулювати курси їхніх валют, надавати кредити цим країнам та гарантувати приватні позики за кордон.

Найважливішу роль цих установ відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який є установою Групи Світового банку.

До структури Групи Світового банку входять:

  Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

  Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

  Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

  Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ)

  Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК).

Рекомендована література

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. - Відомості Верховної Ради України, 1991, №25.

2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. - Відомості Верховної Ради України, 1991, №38.

3. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995.

4. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основа, 1996.

5. Гроші та кредит. Підручник. Кол. Авторів під керівництвом проф. Савлука М. - К.: Либідь, 1992.

6. Долан Э.Д., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер. с англ. - М., 1991.

7. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. пособие. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1995.

8. Общая теория денег и кредита: Учебник. Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 1995.

9. Сорос Дж. Алхимия финансов. - М.: “Инфра-М”, 1996.

10. Федоренко В.М., Федоренко А.В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран. - К.: Высшая школа, 1989