Гроші та кредит: Методичні вказівки до виконання практичних завдань, страница 16

Рішення.

Майбутня вартість векселя к моменту його погашення:

Строкова вартість векселя в момент врахування його банком:

Сума, що пропонується банком:

Проценти по векселю за останні 15 днів, що отримає банк від здійсненої операції:

Комісійні за зроблену послугу:

 Задачі.

Задача 1.Векселедержатель пред'явив для обліку в банк вексель на суму 50 тис. грн. з терміном погашення 15.10.2003 р. Вексель пред'явлений 15.09.2003 р. Банк погодився врахувати вексель з дисконтом у 70 % річних.

Визначити суму, яку векселедержатель може одержати від банку.

Задача 2. Підприємство продало товар на умовах споживчого кредиту з оформленням простого векселя: номінальна вартість – 100 тис. грн., строк векселя – 50 днів, ставка проценту за наданий кредит – 30 % річних. Через 35 днів з моменту оформлення векселю підприємство вирішило врахувати вексель у банку, запропонована банком дисконтна ставка складає: а) 25 %; б) 45 %.

Розрахувати суми, отримані підприємством і банком.

Задача 3.Власник векселя на 4000 грн. з терміном його погашення 8 місяців, через п’ять місяців з моменту отримання продає його банку для термінового отримання готівки. Банк враховує (викуповує) вексель за 3300 грн. Визначити дисконт.

Задача 4. Векселедержатель пред'явив для обліку в банк вексель на суму 100 тис. грн. з терміном погашення 20.12.2003 р. Вексель пред'явлений 01.12.2003 р. Банк погодився врахувати вексель з дисконтом у 50 % річних.

Визначити суму, яку векселедержатель може одержати від банку.

Задача 5. Підприємство продало товар на умовах споживчого кредиту з оформленням простого векселя: номінальна вартість – 300 тис. грн., строк векселя – 80 днів, ставка проценту за наданий кредит – 20 % річних. Через 50 днів з моменту оформлення векселю підприємство вирішило врахувати вексель у банку, запропонована банком дисконтна ставка складає 40 %.

Розрахувати суми, отримані підприємством і банком.

ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

Банківська система – організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’звязку, яка існує в тій чи іншій країні.

          Ключовий принцип створення банківських систем у країнах з ринковою економікою – дворівнева побудова.

          При такій побудові структура банківської системи має такий вид:

          I рівень – центральний банк;

          II рівень – комерційні банки.

          Головне призначення центрального банку – це управління грошовим оборотом в країні з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки.

          Центральний банк бере участь у формуванні пропозиції грошей на ринку:

Ä здійснює емісію готівки;

Ä забезпечує банківську систему додатковими резервами, надаючи комерційнім банкам позички і купуючи цінні папери й іноземну валюту на відкритому ринку;

Ä регулює обсяги грошової маси шляхом встановлення для комерційних банків норми обов’язкових резервів;

Ä регулюючи пропозицію грошей на ринку, впливає на рівень процентних ставок, тобто ціну грошей.

Таким чином, центральний банк відіграє найважливішу роль в формуванні пропозиції грошей.

Участь в формуванні пропозиції грошей в частині створення безготівкових грошей також беруть комерційні банки. Ця участь проявляється у грошово-кредитній мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів (см. тему 2).

ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

          Комерційні банки – кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів.

          Комерційні банки здійснюють на договірних умовах кредитне, розрахунково-касове та ін. обслуговування юридичних і фізичних осіб.

          Всі операції комерційних банків поділяються на пасивні та активні.

          Пасивні операції полягають у формуванні власної та залученої ресурсної бази, на підставі і за рахунок якої здійснюються активні операції.

          Активні операції полягають у здійсненні різних видів операції з метою отримання доходу. До них в першу чергу відносяться кредитні та інвестиційні операції.

          Як було сказано вище, комерційні банки беруть участь у створенні безготівкових грошей шляхом грошово-кредитної мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів.

Визначаються такі види банківських резервів:

  загальний банківський резерв;

  обов’язковий резерв;

  вільний резерв.

Загальний банківський резерв являє собою всю суму грошових коштів, які є в конкретний момент у розпорядженні комерційного банку і не використані для активних операцій.

Обовязковий банківський резерв являє собою частину загального резерву комерційного банка, яку всі банки повинні зберігати в грошовій формі і не використовувати для поточних потреб. Обсяг цієї частини встановлюється НБУ у відсотках до суми банківських пасивів.

Вільний резерв – це сукупність грошових коштів комерційного банку, які в конкретний момент є в розпорядженні комерційного банку і можуть бути використані для активних операцій. Вільний резерв складається як різниця між загальним і обов’язковим резервом.

          За економічним змістом формування вільного резерву (РВ) можна представити таким чином:

,                           (29)

де  К – капітал банку;

      ЗК – залучені банком кошти в депозити;

      МБК – сальдо заборгованості банку по міжбанківському кредиту, включаючи і кредити НБУ;

      ВСФ – відрахування до централізованого страхового фонду;

      Ао – вкладення банку в активні операції, неповернуті на даний момент;

      Ор – обов’язковий резерв.

Приклади рішення базових задач.

Приклад 1. Визначити приріст додаткових депозитних грошей банківської системи в процесі грошово-кредитної мультиплікації, якщо від центрального банку їй надійшло 10 млн. грн., а встановлена норма обов’язкового резервування становить 12 %.

Рішення.

          I варіант. Нарощення депозитних грошей банківською системою може біти відображено наступним чином: