Визначити рентабельність продажу продукції і рентабельність реалізаційної продукції

Страницы работы

Содержание работы

(2). Визначити рентабельність продажу пр-ції і рентаб-ть реаліз-ої пр-ії п/п за базовий і звітний роки. Визначити динаміку показників.

найменуваня

показників

базовий

рік

звітний

рік

Динаміка

Показ-ків

Абсолют значеня

Відносн

значеня

1. дохід від реалізації п-ії, т.грн

501,55

541,8

40,25

108%

2. податок на додану вартість т.грн

83,59

90,3

6,71

108%

3. чистий дохід від реалізації п-ії

417,96

451,5

33,54

108%

4.с/б реалізо-ваної пр-ції

327,4

342,11

14,71

105

5. валовий прибуток т.гр

90,56

109,39

18,83

121%

6.рентабельність продажу пр-ції

22%

24%

2%

1,09%

7.рентаб реа-лізованої пр-ії

28%

32%

4%

1,14%

Розрахувавши рентаб-ть та показники можна побачити, що п/п розвивається. Дохід та прибуток зростають, а також зростає с/б на 5%. Валовий прибуток збільшився на 21%. Рентаб-ть продажу пр-ії зросла з 22% до 24%, тобто дохід основної діяльності збільшується. Рентаб-ть реалізованої пр-ії також зростає з 28% до 32%.

(4) розрахуйте показники рентаб-ті основних фондів і оборотних засобів п/п за базовий і звітний періоди. Визначити динаміку показників, висновок

наймен-ня показників

базовий

рік

звіт

рік

динаміка

абсолютне

відносн

1.чистий прибу-ток п/п т.грн

11,87

21,19

9,32

178,52%

2.середньорічна вартістьО.Ф. т.г

79,3

81,2

1,9

102,4%

3.середньорічна вартістьО.З. т.г

10,8

21,4

10,6

198%

4.рентабельніс-ть п/п %

13,17

20,65%

7,48%

Визначимо рентаб-ть п/п:

Рофк = Пч : ( ОФср + ОКср )

Рофк – рентаб. Основних фондів і оборот. засобів

Пч – чистий прибуток п/п тис. грн.

ОФср – середньорічна вартість О.Ф. п/п т.грн.

ОКср – середньорічна вартість оборот. засобів п/п

Рофк = 11,87 : ( 79,3 + 10,8 )= 13,17% базов. рік

Рофк =21,19 :  ( 81,2 + 21,4 )=20,65% звітний рік

Висновок: чистий прибуток п/п зріс на 9,32 т.грн. або на 78,52%. В той же час рентабельність п/п збільшилась на 7,48%. Середньорічна вартість О.Ф. збільшилась на 1,9 т.грн., що становить 2,4%. А середньорічна вартість О.З. збільшилась майже вдвічі, що =10,6 тис.грн. і становить 98%. Отже прибуток був отриманий завдяки лише оборотним засобам.

(5) У звітному році п/п отримало 110,94 тис.грн. Розрахуйте показники рентабельності капіталу п/п за звітний рік.

Пасив (капітал)

початок

Кінець

1. власний капітал

620

780

2. забезпеч-ня наступ-них витрат і платежів

40

50

3.довгострокові зобов’язання

140

150

4. поточні зобов’язання

320

385

5. доходи майбутніх періодів

-

-

6. баланс

1 120

1 365

Коефіцієнт рентаб-ті всіх активів:

Ра = Пч : А

А – середньорічна вартість активів п/п тис.грн.

Ра = 110, 94 / (1 120 + 1 365 ) : 2 = 110, 94 / 1 242,5 = 8,93%

Коефіцієнт рентаб-ті інвестованого капіталу:

Рік = Пч : Кі

Кі- середньорічна величина інвестованого капіталу

Рік = 110,94 / ( 620 + 140 + 780 + 150 ) : 2 = 13,13 %

Коефіцієнт рентаб-ті власного капіталу:

Рвк = Пч : Кв

Кв-середньорічна величина власного кап-лу т.грн.

Рвк = 110,94 / (620 + 780 ) : 2 = 15,85 %

Висновок: рентаб-ть всіх активів = 8,93%, коефіцієнт рентаб-ті інвестованого капіталу = 13,13%, коефіцієнт рентаб-ті власного капіталу = 15,85%.

(13) Протягом жовтня місяця п/п користувалось овердрафтом. Місячний обіг грошових коштів п/п хар-ся показниками (чисельник – знято з рахунку, знаменник – зараховано, тис.грн.):

02.10  1605 / 540   09.10  1050 / 720    13.10  0 / 1635

21.10  555 / 360    28.10  1182 / 936    31.10  480 / 750

Вихідний залишок (первісне сальдо) на 02.10 – 740 тис.грн. плата за користування цим видом кредиту 0,5% від суми за кожний день. Визначити суми плати за користування овердрафтом даним п/п у міру його потреби. Визначити залишок грошових коштів на 1 листопада.

Визначаємо рух коштів на рахунку:

02.10     740 - 1605 + 540 = - 325 тис. грн

09.10     - 325 – 1050 + 720 = - 655 тис. грн

13.10     - 655 – 0 + 1635 = 980 т.грн

21.10     980 – 555 + 360 = 785 т.грн

28.10     785 – 1182 + 936 = 539 т.грн

31.10  539 – 480 + 750 = 809 т.грн.

Нараховуємо % по овердрафту

325 * 0,5% / 100% * 7 (дней) + 655 * 0,5% / 100% * 4(дня) = 1,625 + 3, 275 = 4,9 (тис. грн)

Сальдо на 1.11    809 – 4,9 = 804,1 тис. грн

(К.Р.) Остатки нереализованных изделий на начало отчетного года в ценах с НДС – 45 тыс.грн Остатки нереализованных изделий на конец отчетного года в ценах с НДС – 32 тыс.грн П/п в отчетном году изготовило 600 изделий по цене 1100 грн, цена с НДС. С/б реализованной пр-ции 300 тыс.грн. Административные затраты – 75 тыс.грн. затраты на сбыт – 48 тыс.грн

  На протяжении года : 1) реализовано материалов на сумму 3,5 тыс.грн, балансовая стоимость – 3 тыс.грн, расходы на реализацию – 200 грн.

2) получено 800 грн. Штрафов

3) списана безнадеж дебитор задолженность 2 300 грн

4) получены дивиденды по акциям 1100 грн

5) реализовано основ фондов на сумму 50 тыс.грн, остаточная стоимость 39 тыс.грн, затраты на реылизацию 5 тыс.грн.

Определить:

1)валовую прибыль п/п, 2) финансовый результат от операционной деят-ти  3) финансовый результат от обычной деят-ти до налогообложения  4) рентабельность пр-ции (продаж с/б)

Выручка =  45 + 600 * 1,1 – 3,2 = 614,1

Ч.Д. = 614 : 1,2 = 511,75

Вал. прибыль = 511,75 – 300 = 211, 75

Опер. деятел. = 211,75 – 75 – 48 + (3,5 – 3 – 0,2) + 0,8 – 2,3 = 87,55

Обычная деят. = 87,55 + 1,1 + ( 50 – 39 - 5) = 94,65

Рентаб пр-и = 211,75 : 511,75 * 100% = 41,38%

Рентаб по с/б = 211,75 / 300 * 100% = 70,58

Форма:

Доход  614,1  -НДС 102, 35  -Чистый доход  511,75

С/б реализ пр-и 300  -Валовая пр-я  211,75

Иной опер доход 4,3  -Адм затраты  75

Затраты на сбыт 48   -иные опер затраты  5,5

Фин опер д-ть 87,55  -иные фин доходы  1,1

Иные доходы 50  -иные затраты  44

Фин результаты обыч деят-ти  94,65

(КР) П/п изготовило в отч году 2550 шт изделий. Цена одного изделия 30 грн., полная с/б его изготовления и реализации 28 грн. Для данного объема реализации соотношение переменных и постоянных затрат составляет 60% и 40%. Расчитать объем безубыточности пр-ва в натуральном и тсоимостно выражении. Найти пррибыль и рентабельность реализации 2550 шт.

30 * 2550 = 76 500

28 * 2550 = 71 400

60% - 42 840 – переменные;    

40% - 28 560 – постоянные;

на ед. уд. перем. 42 840 / 2550 = 16,8

ТБ = 28 560 / 30 – 16,8 = 2 163,6 тыс.шт

ТБ (стоим) = 2 163,6 * 30 = 64 908 тыс.грн

Похожие материалы

Информация о работе